O příkladu

Vanda a Eda v Onl@jn světě jsou ilustrované povídky a namluvené příběhy pro děti o nástrahách internetu. Proč Edu bolela hlava? Proč se spolužáci zlobili na Vandu? Proč už oba dva nikdy nepůjdou na schůzku s cizím člověkem? To vše a mnohem více v příbězích s obrázky.

Povídkové a ilustrované příběhy popisující rizika online prostředí pro předškoláky a žáky 1. a 2. tříd základních škol. Příběhy existují v podobě knihy, online kurzu s interaktivními kvízy a již brzy také jako namluvené povídky díky spolupráci s Českým rozhlasem – Rádio Junior. Sourozenci Vanda a Eda vypráví svým vrstevníkům o tom, jak se jim dostal do ruky první mobilní telefon, proč je bolela hlava z hraní her nebo třeba jak se setkali s online predátorem.

Osvětový materiál NÚKIB v podobě povídek, zaměřený na témata kyber­netické bez­pečnosti, který nachází ukotvení v RVP ZV a je rozšířen o meto­dickou a pod­půrnou část pro vyuču­jící.

Zóna pro lektory

Při nástupu do 1. třídy ZŠ řada žáků dostává do rukou svůj první mobilní telefon s připojením k internetu. Čeká je spoustu zábavy, ale i rizik, kterým můžeme předcházet. Právě k tomu slouží povídky od Vandy a Edy. Jsou zpracovány do podoby online kurzu, může si je také stáhnout jako obrázkové karty s lektorskou příručkou. Podpůrné mate­riály najdete v této složce.

O co jde?

Tato vzdělávací aktivita se zaměřuje na témata nadužívání digitálních technologií, online komunikace a kybergrooming, digitální identita a práce s informacemi. V rámci této aktivity se žáci stávají součástí povídek sourozenců Vandy a Edy, kteří vystupují jako hlavní postavy a vypravěči. Průchod kurzem nebo realizace vzdělávací aktivity v podobě obrázkových karet má žáky nejen seznámit s riziky, ale především vést k zamyšlení nad svým vlastním chováním na internetu.  

Jaká je role lektora?

Vzdělávací aktivita je připravena takovým způsobem, aby mohla být realizována jako samostudium nebo lektorovaná. S ohledem na font písma doporučujeme realizaci aktivity se začínajícími čtenáři vždy pod vedením lektora. Přidanou hodnou lektora je také možnost pracovat bez použití mobilního telefonu, tabletu či počítače, pouze s obrázkovými kartami. Dále zodpovězení a diskuze otázek, kterým se kurz nevěnuje, a také možnost ukotvení získaných znalostí. Lektor může rovněž využít lektorské příručky. 

Všechny potřebné informace se žáci dozví z kurzu, případně prostřednictvím lektorské příručky. Díky nim zvládnete realizaci aktivity bez ohledu na to, zda jste rodič, učitel nebo třeba učící knihovník.

Realizovali jste s žákem / potomkem Vandu a Edu? Budeme rádi za vyplnění anonymní zpětné vazby v dotazníku.  

Vzdělávací cíle 

Žák se při průchodu povídkami seznamuje s riziky pohybu na internetu a osvojuje si základy bezpečné komuni­kace. Po průchodu povídkami:

  • Žák vysvětlí, čím může být on-line komuni­kace nebezpečná
  • Žák chápe, že pohybem na internetu buduje svou digitální stopu
  • Žák si uvědomuje, jak mohou digitální techno­logie působit na jeho zdraví
RVP ZV 2017

Žák si osvojuje například tyto očekávané výstupy RVP ZV 2017:

  • ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek
  • ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
  • ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení
RVP ZV 2021

Žák si osvojuje například tyto očekávané výstupy RVP ZV 2021:

  • ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek
  • ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví