🇮🇪 Irsko: přehled digitálních dovedností

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

Irsko se ve vydání indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) za rok 2022 umístilo na 3. místě v oblasti lidského kapitálu ze všech 27 členských států EU s výsledkem 62,63 bodu. V letech 2017 až 2022 je skóre Irska v indexu DESI trvale nad průměrem EU neustále roste téměř o 2 body celkového hodnocení. 

Podle zprávy DESI patří Irsko k nejlepším zemím, pokud jde o základní digitální dovednosti. 70 % lidí v Irsku ovládá alespoň základní digitální dovednosti, zatímco průměr EU je 54 %. V oblasti informačních a komunikačních technologií pracuje 6,3 % zaměstnanců, což je rovněž nad průměrem EU (4,5 %). Ženy – specialistky na ICT tvoří 20 % z celkového počtu specialistů na ICT v Irsku, což je nad průměrem EU, stále však existuje značný rozdíl mezi pohlavími. Také podíl absolventů studujících ICT v Irsku se zvyšuje, a to ze 7,8 % v DESI 2021 na 8,6 % v DESI 2022. 

Expertní skupina pro budoucí potřebné dovednosti zveřejnila v květnu 2022 AI Skills A Preliminary Assessment of the Skills Needed for the Deployment, Management and Regulation of Artificial Intelligence (Předběžné posouzení dovedností potřebných pro zavádění, řízení a regulaci umělé inteligence), kde uvádí různé úrovně dovedností potřebných k používání umělé inteligence.

Digitální index společnosti Accenture pro rok 2022 odhaluje pozitiva i úskalí digitálních interakcí, které se od začátku pandemie urychlily. Zkoumá stav digitální propasti v Irsku – rozdílu mezi digitálně zapojenými a nezapojenými – a odhaluje, že dlouholeté otázky související s “mít a nemít digitální dovednosti” ve vznikající digitální společnosti se staly diferencovanějšími. Frekvence aktivit se zvýšila: 76 % lidí si denně prohlíží internet ve srovnání se 70 % v minulém průzkumu; podíl sociálních médií vzrostl z 58 % na 63 %; podíl online bankovnictví se zvýšil z 22 % na 28 %.

Mobilní telefony používá 95 % respondentů průzkumu a používají aplikace, které usnadňují nakupování, bankovnictví, zasílání zpráv a streamování zábavy. Počítače, které jsou vhodnější pro tvorbu dokumentů a psaní životopisů, jsou mezi ekonomicky znevýhodněnými osobami nejméně používanými zařízeními – denně je používá pouze 39 % lidí z nižších socioekonomických skupin ve srovnání s 61 % z vyšších socioekonomických skupin.

Čtvrtina respondentů si neví rady s vytvářením a úpravami dokumentů, což je přibližně stejně jako v minulém průzkumu. O něco více než čtvrtina (28 %) má problémy s aktualizací životopisů a používáním webových stránek pro hledání zaměstnání. Přibližně třetina lidí (35 %) nevidí potřebu zlepšovat své digitální dovednosti, což je téměř stejné jako v předchozím průzkumu (34 %); a přibližně čtvrtina uvádí, že neexistuje nic, co by je motivovalo k tomu, aby se zlepšovali.

Irská koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa je sdružením, které spojuje 50 partnerů z akademické a vzdělávací sféry, průmyslu, veřejného a neziskového sektoru. Hlavní úkoly koalice spočívají jednak v podpoře zaměstnanosti, jednak v podpoře digitálního začleňování všech občanů, se zvláštním důrazem na digitální dovednosti mladších dospělých v kontextu modernizovaného vzdělávacího systému. V rámci řídicího výboru si partneři stanovili několik priorit, jako je prosazování moderního přístupu ve výuce, zvyšování kvalifikace pracovní síly, propagace profesí v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT) jako jedné z možností volby povolání, zjišťování překážek rozvoje digitálních dovedností a také osvěta veřejnosti a zaměstnavatelů na téma digitálních dovedností.   

Přehled státních strategií a národních iniciativ 
Státní strategie 

Irská vláda v únoru 2022 představila národní digitální strategii “Využití digitálních technologií – rámec pro digitální Irsko”. Strategie vyjadřuje záměr Irska stát se lídrem v evropském a celosvětovém digitálním vývoji a zároveň klade velký důraz na inkluzivitu, (kyber)bezpečnost a ochranu. Strategie pokrývá čtyři dimenze: digitální transformaci podniků, digitální infrastrukturu, dovednosti a digitalizaci veřejných služeb. Je také v souladu s národními prioritami v rámci irského plánu hospodářské obnovy do roku 2021 a irského plánu obnovy a odolnosti. V prosinci 2022 byla zveřejněna zpráva o průběhu projektu byla “Využití digitálních technologií – Rámec pro digitální Irsko” v níž se uvádí, že bylo zaznamenáno pokroku ve všech dimenzích strategie.

Irsko pokračuje ve svých aktivitách zaměřených na rozvoj digitálních dovedností v celém vzdělávacím systému: ve školách, v dalším vzdělávání a odborné přípravě, ve vysokoškolském vzdělávání a v celoživotním vzdělávání obecně, aby tak uspokojilo potřeby digitalizace. To zahrnuje především: Digitální strategii pro školy do roku 2027, politiku vzdělávání STEM na období 2022-2026třetí akční plán pro ICT v Irsku Technology 2022, akční plán pro učňovské vzdělávání na období 2021-2025, programy Skillnet Ireland a online vzdělávací platformu eCollege, která nabízí bezplatné online kurzy v oblastech, jako je počítačové programování, webový a grafický design. V dubnu 2022 byla zveřejněna Digitální strategie pro školy do roku 2027 která se silně zaměřuje na další rozšíření digitálních technologií do všech výukových, vzdělávacích a hodnotících aktivit, včetně dalšího rozvoje digitálních dovedností a budování povědomí a znalostí o bezpečném a etickém používání internetu. K tomu přispějí (i) pokračující investice do dalšího zlepšování digitální infrastruktury, konektivity a digitálního vybavení ve školách, (ii) další nabídka vysoce kvalitního digitálního obsahu pro použití ve výuce, (iii) pomoc školám a vedoucím pracovníkům škol při dalším plánování a rozvoji efektivních digitálních kapacit a (iv) rozvoj klíčových dovedností učitelů s cílem vzdělat digitálně kompetentní a sebevědomé pedagogické pracovníky, kteří následně podpoří rozvoj digitální gramotnosti u žáků.

Národní iniciativy 

Irsko nadále naplňuje národní strategii dalšího vzdělávání a odborné přípravy (FET) “Budoucnost FET: která obsahuje řadu reforem v odvětví FET určených přímo na oblast digitálního začleňování a vzdělávání a na rozvoj digitálních dovedností. Širokou škálu vzdělávacích programů na zdokonalení digitálních dovedností v oblasti FET nabízejí rady pro vzdělávání a odbornou přípravu a nabízí je sdružení SOLAS ve svých programech Skills to Advance (zvyšování kvalifikace při zaměstnání) a Skills to Compete (aktivace na trhu práce).

32 % irského plánu obnovy a odolnosti (RRP) je určeno na zrychlení a rozvinutí digitální transformace v zemi. Plán počítá i s podporami na rozvoj lidského kapitálu, a to zajištěním vysokorychlostního širokopásmového připojení pro základní školy a financováním přístupu škol k ICT infrastruktuře. Plán také zahrnuje reformní projekt obsahující čtyři kroky, které jsou určeny k digitální transformaci vzdělávání v Irsku na všech úrovních (školy, terciární vzdělávání, celoživotní vzdělávání): (i) novou digitální strategii pro školy; (ii) novou desetiletou strategii pro gramotnost, matematickou a digitální gramotnost dospělých; (iii) aktivitu, která má o 65 % navýšit počet absolventů s vysokou úrovní ICT dovedností; a (iv) aktivitu, která umožní institucím dalšího a vysokoškolského vzdělávání nabídnout znevýhodněným studentům více než 20 000 notebooků. Tyto projekty se vzájemně doplňují, zahrnují základní digitální dovednosti a usilují o odstraňování digitální propasti a celkové zvyšování digitálních dovedností. 

Řešení digitální nerovnosti a reforma digitálních dovedností se zaměřují na digitální transformaci vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních (školy, třetí stupeň, celoživotní vzdělávání), na začlenění základních digitálních dovedností do všech prostředí a na odstranění digitální propasti. Reforma spočívá ve vydání digitální strategie pro školy na období 2021-2027, zveřejnění desetileté strategie pro gramotnost, matematickou a digitální gramotnost dospělých, která má pomoci jednotlivcům rozvíjet jejich digitální dovednosti, navýšení počtu absolventů s vysokou úrovní ICT dovedností a také snazší přístup k ICT zařízením díky tomu, že vzdělávací instituce mohou znevýhodněným studentům nabídnout notebooky. 

Fond národního programu velkých výzev je výzkumný fond v hodnotě 65 milionů eur, který je financován granty z plánu obnovy a odolnosti a usiluje o nalezení klíčových odpovědí na výzvy v oblasti ekologické transformace a digitální transformace. Fond koordinuje a spravuje irská nadace Science Foundation Ireland. Jedná se o prestižní, významnou výzkumnou instituci celostátního významu, která bude financovat 90 výzkumných týmů, které zaměří výzkumnou práci na naléhavé společenské a ekonomické problémy. Fond National Challenge Fund vyzývá ke spolupráci mezi akademickou výzkumnou komunitou, vládními úřady, agenturami, podniky a společenskými subjekty tak, aby byly určeny úkoly a umožněna činnost směřující k ekologické a digitální transformaci.

Plán obnovy a odolnosti Irskapočítá s 67 miliony EUR v programu na zajištění digitální infrastruktury a financování škol, aby se žáci základních a vyšších ročníků naučili odpovídajícím digitálním dovednostem. Zajištění internetu pro školy v celé zemi je klíčové pro spravedlivý přechod na digitální technologie. Tento projekt bude přínosem pro komunity v celém Irsku a souvisí přímo s příští generací. Investice zajistí vysokorychlostní širokopásmové připojení prostřednictvím instalace routerů v nejméně 990 základních školách. Díky vysokorychlostnímu připojení pro všechny školy vznikne základ pro včasný rozvoj digitálních dovedností a mladí lidé se budou moci stát angažovanými mysliteli, aktivními studenty, tvůrci znalostí a globálními občany, kteří se naplno zapojí do společnosti a ekonomiky. Investice rovněž pomůže školám tím, že znevýhodněným žákům poskytne digitální zařízení a software. První finanční prostředky ve výši 50 milionů EUR určené základním a vyšším odborným školám na odstranění digitální propasti byly vydány v prosinci 2021. Předpokládá se, že realizace cílů proběhne do 30. září 2023.

Nové vládní datové centrum, které napomůže ekologičtějšímu užívání technologií v celé státní správě, získá 40 milionů EUR z grantových prostředků. Vládní datové centrum má sloužit jako vysoce kvalitní datové centrum, které vyhovuje danému účelu a dokáže splnit požadavky vlády v současnosti i v budoucnosti. Nové specializované zařízení datového centra by mělo být nejméně dvakrát výkonnější než většina stávajících serveroven a datových center veřejných služeb. Sdílené vládní datové centrum bude vybudováno v areálu Backweston Campus a jeho provoz bude šetrnější k životnímu prostředí, včetně možnosti opětovného využití odpadního tepla datového centra pro další budovy v areálu. Zpracování dat povede k prokazatelně významným úsporám emisí skleníkových plynů během celého životního cyklu. Celé opatření má být uskutečněno do 31. prosince 2025.

Možnosti financování 

Možnosti financování rozšiřování a prohlubování kvalifikace s cílem podpořit digitální kompetence jednotlivců a organizací je možné formou půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím nástroje pro obnovu a odolnost, a také formou aktivit v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách irské národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa a v článku věnovanému možnostem financování digi dovedností v Irsku.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz