🇮🇪 Irsko: přehled digitálních dovedností

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

Úvod 

Irsko se ve vydání indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) z roku 2022 umístilo na třetím místě z 27 členských států EU s hodnocením 62,63. V letech 2017 až 2022 je skóre indexu DESI Irska trvale nad průměrem EU a trvale roste, a to téměř o 2 body ve váženém skóre. 

Podle zprávy DESI patří Irsko mezi nejlepšími výsledky v oblasti základních digitálních dovedností, přičemž 70 % lidí v Irsku má alespoň základní digitální dovednosti, zatímco průměr EU činí 54 %. 6,3 % zaměstnanců tvoří odborníci na informační a komunikační technologie, což je také nad průměrem EU (4,5 %). Ženské specialisty na IKT představují 20 % celkového počtu specialistů v oblasti IKT v Irsku, což je nad průměrem EU, avšak stále existují značné rozdíly mezi ženami a muži. Procentní podíl absolventů studujících IKT v Irsku se rovněž zvyšuje, a to ze 7,8 % v indexu DESI 2021 na 8,6 % v indexu DESI 2022. 

Odborná skupina pro budoucí potřeby dovedností zveřejnila v květnu 2022 předběžné posouzení potřeb v oblasti dovedností v oblasti umělé inteligence pro zavádění, řízení a regulaci umělé inteligence, v němž byly identifikovány různé úrovně dovedností nezbytné pro přijetí umělé inteligence. 

Směrem k digitální společnosti The Accenture Digital Index 2022 odhaluje pozitivní a nástrahy v digitálních interakcích, které se od začátku pandemie zrychlily.  Zkoumá stav digitální propasti v Irsku – propast mezi digitálními aktivitami a rozpoutáním – a odhaluje, že v nově vznikající digitální společnosti se již dlouho objevující se problémy, které se „chají a nevěděly“. Četnost aktivit se zvýšila, přičemž 76 % lidí denně procházelo internet, zatímco v posledním průzkumu to bylo 70 %; sociální média se zvýšila z 58 % na 63 %; internetové bankovnictví vzrostlo z 22 % na 28 %. 

Mobilní telefony používá 95 % respondentů průzkumu a jsou nahrávány aplikacemi, které osvětlují nakupování, bankovnictví, zasílání zpráv a streamingové zábavy. Počítače, které jsou vhodnější pro vytváření dokumentů a psaní životopisů, jsou mezi ekonomicky znevýhodněnými přístroji, přičemž denně používá pouze 39 % osob v nižších sociálně-ekonomických kohortách ve srovnání s 61 % u vyšších socioekonomických kohort. 

Čtvrtina respondentů není schopna vytvářet a upravovat dokumenty, přibližně stejně jako v posledním průzkumu. A o něco více než čtvrtina (28 %) má potíže s aktualizací životopisů a používáním internetových stránek pro hledání zaměstnání. Přibližně třetina lidí (35 %) nepovažuje za nutné zlepšovat své digitální dovednosti, což je téměř totožné s předchozím průzkumem (34 %); asi čtvrtina uvádí, že neexistuje nic, co by je motivovalo k tomu, aby se jim dařilo lépe. 

Irská koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa je mnohostranná iniciativa vedená sdružením a sdružuje 50 partnerů z akademické sféry a vzdělávání, průmyslu, veřejnosti a neziskového sektoru. Hlavními cíli koalice je posílit pracovní sílu a posílit digitální začlenění všech občanů, se zvláštním zaměřením na digitální dovednosti mladších dospělých v souvislosti s modernizovaným vzdělávacím systémem. V rámci řídícího výboru si partneři stanovili několik priorit, jako je podpora moderního přístupu k výuce, zvyšování kvalifikace pracovní síly, podpora povolání v odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT) jako volby povolání, určení překážek rozvoje digitálních dovedností, jakož i zvyšování povědomí veřejnosti a zaměstnavatelů o prohlubování digitálních dovedností.    

Přehled státních strategií a vnitrostátních iniciativ 
Státní strategie 

Irská vláda zahájila v únoru 2022 národní digitální strategii „Harnessing Digital – The Digital Ireland Framework“. Strategie podporuje cíl Irska stát se lídrem v evropském a celosvětovém digitálním vývoji a zároveň klade velký důraz na inkluzivnost, (kybernetické) zabezpečení a bezpečnost. Strategie zahrnuje čtyři rozměry: digitální transformace podniků, digitální infrastruktura, dovednosti a digitalizace veřejných služeb. Je rovněž v souladu s vnitrostátními prioritami v rámci irského plánu hospodářské obnovy na rok 2021 a irského plánu pro oživení a odolnost. V prosinci 2022 byla zveřejněna zpráva o pokroku „Využívání digitálních technologií – rámec pro digitální Irsko“, v níž se uvádí, že ve všech dimenzích strategie bylo dosaženo pokroku. 

V reakci na potřeby digitalizace Irsko pokračuje ve svých opatřeních na podporu digitálních dovedností v celém vzdělávacím systému: školy, další vzdělávání a odborná příprava, vysokoškolské vzdělávání a celoživotní učení obecně. Jedná se především o: digitální strategie pro školy do roku 2027; Politika vzdělávání v oblasti STEM na období 2022–2026;  Třetí akční plán Irska pro technologie v oblasti IKT na rok 2022Akční plán pro učňovskou přípravu na období 2021–2025;  Programy Skillnet Ireland; a eCollege, on-line vzdělávací platforma, která nabízí bezplatné on-line kurzy v oblastech, jako je počítačové programování, webový a grafický design. Digitální strategie pro školy do roku 2027 byla zveřejněna v dubnu 2022 se silným zaměřením na další začlenění využívání digitálních technologií do všech výukových, vzdělávacích a hodnotících činností, včetně dalšího rozvoje digitálních dovedností a zvyšování povědomí a znalostí o bezpečném a etickém používání internetu. Toho bude dosaženo i) pokračujícími investicemi do zlepšení poskytování digitální infrastruktury, konektivity a digitálního vybavení ve školách, ii) pokračujícím poskytováním vysoce kvalitního digitálního obsahu pro učitele ve třídě, iii) podporou škol a vedoucích pracovníků škol při dalším začleňování účinného plánování a rozvoje digitálních kapacit a iv) posílením rozvoje klíčových dovedností učitelů s cílem zajistit digitální kompetentní a sebevědomou pedagogickou pracovní sílu, což následně podpoří rozvoj dovedností v oblasti digitální gramotnosti ve studentské populaci. 

Vnitrostátní iniciativy 

Irsko pokračuje v provádění národní strategie dalšího vzdělávání a odborné přípravy s názvem „Budoucí FET: Transformace učení“ 2020–2024, která stanoví řadu reforem v rámci odvětví FET s cílem zlepšit stávající kapacitu v oblasti digitálního začleňování a poskytování digitálních dovedností. Rady pro vzdělávání a odbornou přípravu poskytují širokou škálu programů odborné přípravy na podporu digitálních dovedností v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a jsou nabízeny prostřednictvím iniciativ úmluvy SOLAS„Dovednosti k prohlubování dovedností při zaměstnání“ a iniciativy Skills to Compete (aktivace trhu práce).  

32 % irského plánu pro oživení a odolnost je věnováno urychlení a rozšíření digitální transformace země. Plán předpokládá podporu rozvoje lidského kapitálu poskytováním vysokorychlostního širokopásmového připojení pro základní školy a financováním přístupu škol k infrastruktuře IKT. Plán rovněž zahrnuje reformní projekt zahrnující čtyři opatření určená na podporu digitální transformace vzdělávání v Irsku na všech úrovních (školní, terciární, celoživotní učení): i) novou digitální strategii pro školy; II) nová desetiletá strategie v oblasti gramotnosti dospělých, gramotnosti a digitální gramotnosti; opatření ke zvýšení počtu absolventů s vysokoškolskými dovednostmi v oblasti informačních a komunikačních technologií o 65 %; a iv) opatření umožňující dalším a vysokoškolským institucím poskytovat více než 20000 přenosných počítačů znevýhodněným studentům. Tyto projekty se vzájemně doplňují, převládají základní digitální dovednosti a jejich cílem je řešit digitální propast a celkově posílit digitální dovednosti.  

Cílemřešení digitální propasti a posílení reformy digitálních dovedností je podpořit digitální transformaci vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních (školy, třetí úroveň, celoživotní učení), začlenit základní digitální dovednosti do všech prostředí a řešit riziko digitální propasti. Reforma spočívá ve zveřejnění digitální strategie pro školy na období 2021–2027, zveřejnění desetileté strategie v oblasti gramotnosti dospělých, gramotnosti a digitální gramotnosti s cílem pomoci jednotlivcům budovat jejich digitální dovednosti, zvýšení počtu absolventů s vysokou úrovní dovedností v oblasti IKT a rovněž usnadnění přístupu k zařízením IKT tím, že vzdělávacím institucím umožní poskytovat laptopy znevýhodněným studentům. 

Fondnárodního programu velkých výzev je výzkumný fond ve výši 65 milionů EUR financovaný z grantů Nástroje pro oživení a odolnost, jehož cílem je nalézt řešení klíčových výzev v oblasti ekologické transformace a digitální transformace. Fond koordinuje a spravuje nadace Science Foundation Ireland. Jedná se o prestižní, vysoce prestižní výzkumnou iniciativu národního významu, z níž bude financováno 90 výzkumných týmů, které budou směrovat výzkumnou činnost k naléhavým společenským a hospodářským problémům. Národní fond výzev podporuje spolupráci mezi akademickou výzkumnou obcí, ministerstvy, agenturami, podniky a zúčastněnými stranami ve společnosti s cílem identifikovat výzvy a umožnit opatření k řešení ekologické a digitální transformace.  

Irský plán pro oživení a odolnost poskytuje program ve výši 67 milionů eur na zajištění digitální infrastruktury a financování škol s cílem zajistit, aby žáci základních a postprimárních škol byli vybaveni odpovídajícími digitálními dovednostmi. Klíčem k zajištění spravedlivé digitální transformace je poskytování internetu školám v celé zemi. Tento projekt bude přínosem pro komunity v celém Irsku a přímo souvisí s příští generací. Investice zajistí vysokorychlostní širokopásmové připojení prostřednictvím instalace routerů na nejméně 990 základních školách. Poskytování vysokorychlostního připojení všem školám poskytne základ pro včasný rozvoj digitálních dovedností a umožní mladým lidem stát se angažovanými mysliteli, aktivními účastníky vzdělávání, tvůrci znalostí a globálními občany, aby se plně zapojili do společnosti a hospodářství. Investice rovněž podpoří školy poskytováním digitálních zařízení a softwaru znevýhodněným studentům. První finanční prostředky ve výši 50 milionů EUR určené základním školám a postprimárním školám na řešení digitální propasti byly vydány v prosinci 2021. Provedení celého opatření se očekává do 30. září 2023. 

Nové vládní datové centrum, které má usnadnit ekologicky účinnější využívání technologií napříč vládou, získá finanční prostředky ve výši 40 milionů EUR. Cílem vládního datového centra je zajistit vysoce kvalitní zařízení datových center, která jsou vhodná pro daný účel a jsou schopna splnit požadavky vlády nyní i v budoucnu. Nové specializované zařízení datového centra by bylo nejméně dvakrát účinnější než většina stávajících serverových místností veřejných služeb a zařízení datových center. Sdílené vládní datové centrum bude vyvinuto v Backweston Campus a bude fungovat způsobem šetrnějším k životnímu prostředí, včetně možnosti opětovného využití odpadního tepla datového centra pro jiné budovy v kampusu. Zpracování údajů povede k prokázaným významným úsporám emisí skleníkových plynů během životního cyklu. Provedení celého opatření se očekává do 31. prosince 2025. 

Možnosti financování 

Možnosti financování prohlubování dovedností a změny kvalifikace na podporu digitálních kompetencí jednotlivců a organizací jsou k dispozici ve formě půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021–2026 je většina činností v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost, ale také jako činnosti v grantových režimech Horizontu, Erasmus+, ESI fondů a EHP. Další informace naleznete na stránce irské národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa a v článku věnovanému možnostem financování digi dovedností v Irsku.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz