IT odborníci: nedostatek dovedností brání růstu v zemích EU

Autor: Eleonora Censorii, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 31. srpna 2021 31.08.2021

Nedávný průzkum Eurostatu se zaměřil na některé z hlavních překážek, s nimiž se malé a střední podniky a větší podniky setkávají při náboru odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT), a na to, jak to ovlivnilo hospodářský růst a současný stav na trhu práce. Výsledkyprůzkumu poukazují na nepříznivý trend: 55 % společností mělo v průběhu roku 2019 potíže s náborem odborníků na IKT. Malé a střední podniky se navíc častěji potýkají s obsazováním volných pracovních míst v oblasti IKT. Nicméně jak malé a střední podniky, tak jejich větší protějšky sdílely důvody, jako je nedostatek žádostí, nedostatek příslušných kvalifikací a vyšší mzdové očekávání. Tyto trendy měly dopad na zaměstnanost, což vedlo ke složitějšímu nebo neúspěšnějšímu procesu náboru. 

Tento vývoj má nejen potenciál ovlivnit konkurenceschopnost členských států EU, ale má také přímý dopad na schopnost Evropy dosáhnout do roku 2030 cíle 20 milionů odborníků na IKT v EU, který byl předložen ve sdělení Evropské komise o digitální dekádě.

Posouzení nedostatků v dovednostech mezi podniky

Údaje pro odborníky v oblasti IKT – statistiky o obtížně obsazovaných volných pracovních místech v podnicích byly shromážděny v rámci průzkumu o využívání IKT a elektronickém obchodu v podnicích v roce 2020, jehož cílem bylo kvantifikovat a lépe porozumět současnému nedostatku dovedností v řadě vybraných hospodářských odvětví:

Analyzován byl soubor dovedností specialistů v oblasti informačních a komunikačních technologií v podnicích: průzkum se zaměřil na podniky v EU, které najímaly odborníky s různými dovednostmi v oblasti IKT, organizovaly školení v oblasti dovedností v oblasti IKT pro své pracovníky a konečně procento externě zajišťovaných činností nebo projektů v oblasti IKT. 
Eurostat definoval odborníky na informační a komunikační technologie pro tento konkrétní průzkum: „pracovníci, kteří jsou schopni vyvíjet, provozovat a udržovat systémy IKT a pro které IKT tvoří hlavní část jejich práce“: odborníci, kteří jsou ústředním bodem tohoto průzkumu, hrají zásadní úlohu v digitální transformaci podnikových procesů (elektronické podnikání) a obchodních transakcí, které se provádějí elektronicky (elektronický obchod).

Více než polovina dotázaných společností měla potíže obsadit volná místa v oblasti IKT

Výsledky v první řadě ukazují, že v roce 2020 zaměstnávalo 19 % podniků v EU specialisty v oblasti IKT s rozdíly v jednotlivých odvětvích: nejvyšší podíl měl informační a komunikační odvětví, kde v roce 2020 zaměstnávaly odborníky na informační a komunikační technologie 72 % podniků, po nichž následovalo odvětví „profesní, vědecké a technické činnosti“ (30 %), „elektřina, plyn, pára, klimatizace a dodávky vody“ (26 %) a „nemovitosti“ (23 %). S 8 % představoval sektor stavebnictví nejnižší podíl podniků, které v tomto období zaměstnávají specialisty v oblasti IKT. 

Podíl velkých podniků zaměstnávajících specialisty v oblasti IKT (76 %) byl v roce 2020 více než pětkrát vyšší než podíl malých a středních podniků zaměstnávajících specialisty v oblasti IKT (14 %): tato situace je rovněž způsobena obtížemi při hledání vhodných odborníků na IKT ze strany malých a středních podniků. V roce 2020 8 % podniků v EU uvedlo, že v průběhu roku 2019 najímaly nebo se pokusily přijmout odborníky na IKT a 5 % mělo potíže s obsazováním těchto volných pracovních míst. Kromě toho mělo 55 % společností v roce 2019 potíže s obsazením těchto volných pracovních míst: mezi hlavní faktory, které způsobily, že nábor byl složitější a/nebo neúspěšnější, patřil nedostatek přihlášek, nedostatek příslušných kvalifikací a zkušeností a vysoká očekávání týkající se platů. Poslední zmiňovaný faktor, tj. mzdové očekávání, je rovněž jedním ze silných prvků, který ztěžuje zaměstnávání odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií pro malé a střední podniky ve srovnání s velkými podniky. 

Odborná příprava pracovníků a externí zajišťování služeb: dvě strategie pro udržení krok s digitální transformací

Ukázalo se také, žeodborná příprava pracovníků v oblasti dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií na všech úrovních se sice jedná o zásadní nástroj pro řešení digitální transformace, ale představuje pro malé a střední podniky obtížnou otázku: v roce 2019 poskytlo 20 % podniků v EU všem svým zaměstnancům odbornou přípravu s cílem zlepšit jejich dovednosti související s IKT, a to 68 % u velkých podniků, což bylo více než čtyřikrát vyšší než u malých podniků (15 %). Podíl podniků poskytujících odbornou přípravu v oblasti IKT jejich odborníkům v oblasti IKT se pohyboval od 3 % podniků ve stavebnictví po 51 % v odvětví informačních a komunikačních technologií. V roce 2019 poskytovalo 17 % podniků v EU rovněž odbornou přípravu v oblasti informačních a komunikačních technologií „jiným zaměstnaným osobám“. Ve všech hospodářských odvětvích, s výjimkou odvětví informačních a komunikačních technologií, byl podíl podniků poskytujících odbornou přípravu v oblasti IKT nespecializovaným zaměstnancům vyšší než podíl podniků poskytujících odbornou přípravu odborníkům na IKT.

Jedním z důsledků nedostatku dovedností a obtížnosti najmout kvalifikované odborníky v oblasti IKT je velmi vysoké procento externího zajišťování služeb IKT, zejména v některých zemích EU, jako je Kypr a Lotyšsko, kde externí zajišťování služeb IKT dosahuje až 84 %. Podíl podniků, které externě zajišťují svou funkci IKT, dosáhl u velkých podniků 81 % ve srovnání s 69 % v případě malých podniků v roce 2019. Na druhé straně byly rozdíly mezi podniky různých velikostních tříd mnohem vyšší při srovnání podílu podniků, v nichž vlastní zaměstnanci vykonávali funkce IKT. Zatímco v 85 % velkých podniků vykonávaly funkce IKT vlastní zaměstnanci, jednalo se pouze o 36 % malých podniků.   

© Eurostat

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.