Odborníci na ICT: nedostatek kvalifikovaných specialistů brzdí růst v zemích EU

Autor: Eleonora Censorii, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 31. srpna 2021 31.08.2021

Nedávný průzkum Eurostatu se zabýval některými hlavními překážkami, s nimiž se malé a střední podniky (MSP) a větší společnosti setkávají při náboru odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), a tím, jak to ovlivňuje hospodářský růst a situaci na trhu práce. Výsledky průzkumu poukazují na nepříznivý trend: 55 % podniků se v průběhu roku 2019 potýkalo s obtížemi při náboru odborníků v oblasti ICT. Malé a střední podniky se navíc častěji potýkaly s problémy při obsazování volných pracovních míst v oblasti ICT. Důvody, jako je nedostatek uchazečů, chybějící relevantní kvalifikace a vyšší platová očekávání, však sdílely jak malé a střední podniky, tak jejich větší protějšky. Tyto trendy měly dopad na zaměstnanost, což vedlo ke složitějšímu nebo neúspěšnému náborovému procesu.

Tento proces může ovlivnit nejen konkurenceschopnost členských států EU, ale má také přímý dopad na schopnost Evropy dosáhnout do roku 2030 cíle 20 milionů odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií v EU, který byl stanoven ve sdělení Evropské komise o digitální dekádě.

Posouzení rozdílů v dovednostech napříč společnostmi

Údaje o odbornících v oblasti ICT – statistiky o obtížně obsaditelných volných pracovních místech v podnicích byly shromážděny v rámci šetření o využívání ICT a elektronickém obchodování v podnicích v roce 2020. Jejich cílem bylo kvantifikovat a lépe pochopit současný nedostatek kvalifikovaných pracovníků v řadě vybraných hospodářských odvětví:

Předmětem analýzy byly dovednosti odborníků v oblasti ICT v podnicích: průzkum se zaměřil na podniky v EU, které najímaly odborníky s různými druhy dovedností v oblasti ICT, které pořádaly kurzy ICT pro své zaměstnance a konečně na procento externě zadávaných činností nebo projektů v oblasti ICT.
Definice odborníků na ICT, kterou Eurostat použil pro tento konkrétní průzkum, zněla: “pracovníci, kteří mají schopnost vyvíjet, provozovat a udržovat systémy ICT a pro které ICT představují hlavní část jejich práce”: odborníci, kteří jsou středem zájmu tohoto průzkumu, hrají zásadní roli v digitální transformaci obchodních procesů (e-business) a obchodních transakcí, které se uskutečňují elektronicky (e-commerce).

Více než polovina dotázaných společností se potýká s nedostatkem pracovníků v oblasti ICT

Výsledky poukazují především na situaci, kdy v roce 2020 bude 19 % podniků v EU zaměstnávat odborníky na informační a komunikační technologie, přičemž mezi jednotlivými odvětvími jsou rozdíly: nejvyšší podíl má informační a komunikační odvětví, kde bude v roce 2020 zaměstnávat odborníky na informační a komunikační technologie 72 % podniků, následuje odvětví “profesní, vědecké a technické činnosti” (30 %), odvětví “výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla, klimatizovaného vzduchu a vody” (26 %) a “nemovitosti” (23 %). Nejnižší podíl podniků zaměstnávajících ICT specialisty v tomto období představuje s 8 % odvětví stavebnictví. 

Podíl velkých podniků zaměstnávajících ICT specialisty (76 %) byl v roce 2020 více než pětkrát vyšší než poměr malých a středních podniků zaměstnávajících ICT specialisty (14 %): tato situace je způsobena také obtížemi při hledání vhodných ICT specialistů na straně malých a středních podniků. V roce 2020 uvedlo 8 % podniků v EU, že v průběhu roku 2019 nabíraly nebo se snažily nabrat specialisty na ICT, a 5 % mělo potíže s obsazením těchto volných míst. Kromě toho mělo 55 % podniků v roce 2019 potíže s obsazením těchto volných pracovních míst: mezi hlavní faktory, které zkomplikovaly a/nebo zmařily nábor, patřil nedostatek uchazečů, nedostatek příslušné kvalifikace a zkušeností a vysoká platová očekávání. Poslední zmíněný faktor, tedy platová očekávání, je také jedním ze silných prvků, které malým a středním podnikům ve srovnání s velkými podniky komplikují nábor odborníků v oblasti ICT.

Vzdělávání pracovníků a outsourcing: dvě strategie, jak držet krok s digitální transformací

Školení zaměstnanců v oblasti ICT dovedností na všech úrovních se také ukázalo, ačkoli je to zásadní nástroj pro zvládnutí digitální transformace, pro malé a střední podniky jako ošemetná záležitost: v roce 2019 20 % podniků v EU poskytlo školení všem svým zaměstnancům s cílem zlepšit jejich dovednosti související s ICT, 68 % mezi velkými podniky, což bylo více než čtyřikrát více než u malých podniků (15 %). Podíl podniků, které poskytují školení svým odborníkům v oblasti ICT, se pohyboval od 3 % podniků ve stavebnictví až po 51 % v odvětví informací a komunikace. V roce 2019 poskytovalo 17 % podniků v EU školení v oblasti ICT také “ostatním zaměstnaným osobám”. Ve všech hospodářských odvětvích, s výjimkou odvětví informací a komunikace, byl podíl podniků poskytujících školení v oblasti ICT nespecializovaným pracovníkům vyšší než poměr podniků poskytujících školení ICT specialistům.

Jedním z důsledků nedostatku kvalifikovaných pracovníků a potíží s najímáním kvalifikovaných odborníků v oblasti ICT je velmi vysoké procento outsourcingu služeb ICT, zejména v některých zemích EU, jako je Kypr a Lotyšsko, kde outsourcing ICT dosahuje až 84 %. Podíl podniků, které outsourcují své funkce v oblasti ICT, dosáhl v roce 2019 u velkých podniků 81 %, zatímco u malých podniků 69 %. Na druhou stranu rozdíly mezi podniky různých velikostních tříd byly mnohem vyšší při porovnání podílu podniků, kde funkce ICT vykonávali vlastní zaměstnanci. Zatímco v 85 % velkých podniků vykonávali funkce ICT vlastní zaměstnanci, v malých podnicích to bylo pouze 36 %.

© Eurostat

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.