Komise představila iniciativy pro oblast vzdělávání

Autor: Evropská komise Publikováno: 6. října 2020 06.10.2020

30. září 2020 Evropská komise přijala dvě iniciativy, které posílí přínos vzdělávání a odborné přípravy k oživení EU po krizi způsobené koronavirem a pomohou vybudovat ekologickou a digitální Evropu: Evropský prostor vzdělávání a Akční plán digitálního vzdělávání.

Vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 a nové nastavení vzdělávání a odborné přípravy pro digitální věk

Komise dnes přijala dvě iniciativy, které posílí přínos vzdělávání a odborné přípravy k oživení EU po krizi způsobené koronavirem a pomohou vybudovat ekologickou a digitální Evropu. Komise předkládá vizi Evropského prostoru vzdělávání, které má být dosaženo do roku 2025, a navrhuje nové iniciativy, větší investice a intenzivnější spolupráci členských států, tak aby všichni Evropané všech věkových skupin mohli využívat bohatou nabídku EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Komise rovněž přijala nový akční plán digitálního vzdělávání, který zohledňuje zkušenosti získané z koronavirové krize a navrhuje plán pro vysoce výkonný ekosystém digitálního vzdělávání s posílenými digitálními kompetencemi pro digitální transformaci.

Sdělení o Evropském prostoru vzdělávání nastiňuje, jak může spolupráce dále obohatit kvalitu, inkluzivnost a digitální a ekologický rozměr vzdělávacích systémů členských států. Ukazuje, jak mohou členské státy společně utvářet Evropský prostor vzdělávání založený na tom, že se studující i učitelé mohou svobodně učit a pracovat na celém kontinentu a že se vzdělávací instituce v celé Evropě i mimo ni mohou volně sdružovat.

Evropský prostor vzdělávání se opírá o šest rozměrů, kterými jsou kvalita, začleňování a rovnost žen a mužů, ekologická a digitální transformace, učitelé, vysokoškolské vzdělávání a silnější Evropa ve světě. Iniciativy se mimo jiné zaměří na způsoby, jak zvýšit kvalitu, zejména pokud jde o základní a digitální dovednosti, jak do školního vzdělávání lépe zakotvit inkluzi a rovnost žen a mužů a jak zlepšit úspěch ve škole. Pomohou lépe porozumět změně klimatu a udržitelnosti, přispějí k ekologizaci vzdělávací infrastruktury, podpoří učitelské povolání, přispějí k uskutečnění koncepce evropských univerzit a posílí propojení mezi vzdělávacími institucemi a institucemi odborné přípravy.

Ve sdělení se rovněž uvádí, s jakými prostředky a milníky se pro dosažení Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 s pomocí evropského plánu obnovy (NextGenerationEU) a programu Erasmus+ počítá. Kromě toho navrhuje rámec pro spolupráci s členskými státy a pro zapojení zúčastněných stran v oblasti vzdělávání, včetně struktury pro podávání zpráv a analýzu s dohodnutými cíli v oblasti vzdělávání, aby se podpořily a sledovaly reformy. Úsilí o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání bude provázet agenda dovedností pro Evropu, obnovená politika odborného vzdělávání a přípravy a Evropský výzkumný prostor.

akčním plánu digitálního vzdělávání (2021–2027) se navrhuje soubor iniciativ pro vysoce kvalitní, inkluzivní a přístupné digitální vzdělávání v Evropě. Zároveň se v něm vyzývá k těsnější spolupráci mezi členskými státy na evropské úrovni, jakož i mezi zúčastněnými stranami a s těmito stranami, aby byly systémy vzdělávání a odborné přípravy skutečně připravené na digitální éru. V důsledku koronavirové krize se distanční vzdělávání stalo ústředním bodem vzdělávacích postupů. To odhalilo naléhavou potřebu zlepšit digitální vzdělávání jakožto klíčový strategický cíl pro vysoce kvalitní výuku a učení v digitální éře. Jakmile překonáme mimořádnou situaci vyvolanou vypuknutím pandemie, budeme potřebovat strategický a dlouhodobý přístup k digitálnímu vzdělávání a odborné přípravě.

Akční plán má dvě dlouhodobé strategické priority: i) podporu rozvoje vysoce výkonného ekosystému digitálního vzdělávání a ii) posílení digitálních kompetencí pro digitální transformaci. Za účelem posílení spolupráce a výměny v oblasti digitálního vzdělávání na úrovni EU vytvoří Komise evropské centrum digitálního vzdělávání, které podpoří spolupráci a součinnost mezi oblastmi politiky relevantními pro digitální vzdělávání, vytvoří síť vnitrostátních poradenských služeb a posílí dialog mezi zúčastněnými stranami z veřejného a soukromého sektoru.

Obě iniciativy budou rovněž podkladem pro třetí evropský summit o vzdělávání, který bude Komise pořádat on-line dne 10. prosince. Ministři a klíčové zúčastněné strany budou diskutovat o tom, jak zajistit, aby vzdělávání a odborná příprava byly přizpůsobeny digitálnímu věku.

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto

Výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestagerová uvedla: „Kvůli onemocnění COVID-19 a rychlému přechodu na distanční a on-line učení se vzdělávání a odborná příprava potýkají s obrovskými problémy. Masové využívání technologií odhalilo nedostatky a slabá místa. Jedná se však také o příležitost k přizpůsobení vzdělávání a odborné přípravy digitálnímu věku. 95 % respondentů ve veřejné konzultaci o akčním plánu digitálního vzdělávání považuje krizi za přelom ve využívání technologií ve vzdělávání a odborné přípravě. Nastal čas k utváření a modernizaci vzdělávání pro digitální věk.“

Místopředseda Komise pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas k tomu uvedl: „Vzdělávání je základem evropského způsobu života. Naše vize Evropského prostoru vzdělávání je hluboce zakořeněna v hodnotách svobody, rozmanitosti, lidských práv a sociální spravedlnosti. Současně s akčním plánem digitálního vzdělávání navrhujeme nové iniciativy, jejichž cílem je učit se a pracovat společně po celém kontinentu. Pro naši mládež, pro naše občany a pro naši prosperitu.“

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová dodala: „Evropský prostor vzdělávání a akční plán digitálního vzdělávání mají zásadní význam pro oživení Evropy i budoucí růst. Předkládají společnou vizi budoucnosti vzdělávání, která souvisí s našimi závazky v oblasti digitální a ekologické transformace. Nyní se musíme zaměřit na provádění a na vytváření synergií mezi nimi.“

Souvislosti

Evropský prostor vzdělávání je založen na desetiletích spolupráce v oblasti vzdělávání na úrovni EU. Strategický rámec evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) pomohl budovat důvěru a vzájemné porozumění s cílem podpořit nejranější iniciativy Evropského prostoru vzdělávání.

V roce 2017 jednali hlavy států a předsedové vlád na sociálním summitu v Göteborgu o vzdělávání a odborné přípravě. Podkladem bylo sdělení, v němž Komise nastínila svou vizi Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025. Poté Rada v prosinci 2017 schválila své závěry, v nichž byly členské státy, Rada a Komise vyzvány, aby v Göteborské agendě pokročily. Bylo již vypracováno mnoho iniciativ. Na základě těchto rozsáhlých prací Komise s dnešním sdělením předkládá vizi Evropského prostoru vzdělávání spolu s posílenou koncepcí pro jeho dokončení do roku 2025. Evropský prostor vzdělávání rovněž souvisí s nástrojem „Next Generation EU“ a dlouhodobým rozpočtem Evropské unie na období 2021–2027.

V této souvislosti je akční plán digitálního vzdělávání základním kamenem úsilí Komise o podporu digitální transformace v Evropě. Vychází z prvního akčního plánu digitálního vzdělávání přijatého v lednu 2018, který skončí koncem tohoto roku. Je ambicióznější, zejména pokud jde o dosah (nad rámec formálního vzdělávání) a delší trvání (až do roku 2027).

Další informace

Tisková zpráva převzata v plném znění z https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_1743.

Zdroj obrázku: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_cs.