Komise představila novou strategii EU týkající se internetu 4.0 a virtuálního světa

Autor: Galina Misheva, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 24. července 2023 24.07.2023

Od chvíle, kdy Mark Zuckerberg na Facebooku začal hovořit o „Metaverse“, se ještě nestalo. Ale co přesně je? Toto slovo se používá k popisu plně realizovaného digitálního světa, který existuje nad rámec světa, v němž žijeme. Zamyslete se nad novým, interaktivnějším a dokonce skutečným internetem, pokud si to přejete – internet, kde se můžete setkat se svými přáteli kdekoli na světě, zahájit rozhovor s kterýmkoli, procházet místem, které vždy chcete navštívit. Nebo proč se nesetkat s oblíbenými umělci a vyzkoušejte si s nimi hraní, žít na scénu? 

Možná nebudeme schopni (zatím) cestovat na paprsek našich prstů v reálném světě, ale v metaverzu je to možné. Virtuální světy skutečně získávají trakci: jsou také stále sofistikovanější, s jasnějšími obrazy a avatary, které se podobají skutečným lidem. Evropská komise odhaduje, že do roku 2030 bude metaverzum využívat stále více lidí, což je nový typ digitální transformace s novými výzvami a novými příležitostmi. 

Virtuální světy nám pomáhají lépe v reálném světě
Metaverzní údaje – Předpokládaný růst celosvětového trhu podle odvětví

Internet se vyvíjí mimořádně rychlým tempem. Díky webu 3.0 nebo třetí generaci internetu jsou hlavní rysy našeho on-line prostředí založeny na otevřenosti, decentralizaci a posílení postavení uživatelů. Web 4.0, což je další krok v iteraci, nám umožňuje jít ještě dále – integrovat digitální objekty s fyzickými předměty, slučovat virtuální prostředí se skutečným prostředím a umožnit lepší interakci mezi lidmi a stroji způsobem, který jsme předtím neviděli. Výzvy přetrvávají, ale příležitosti jsou stejně obrovské a napříč odvětvími. Digitalizace je klíčovou hnací silou konkurenceschopnosti EU a jako hlavní technologická transformace otevírá Web 4.0 dveře „bezpečně propojenému, inteligentnímu a imerzivnímu světu“. Odhaduje se, že velikost celosvětového virtuálního světového trhu vzroste z 27 miliard EUR v roce 2022 na více než 800 miliard EUR do roku 2030.

V lékařství virtuální světy umožňují studentům lékařství a vyškoleným pracovníkům testovat, jak reagují na nouzové situace, a provádět inovativní chirurgické zákroky, aniž by to pro pacienta představovalo skutečné riziko. To se rovná menším možnostem chirurgických komplikací a podporuje přesnější diagnózu. Doslova podívejte se na jakoukoli sféru – virtuální světy nám mohou pomoci nalézt řešení, která mohou být příliš nákladná na to, aby bylo možné je uplatnit, nebo příliš nebezpečné na to, aby bylo možné vyzkoušet v reálném životě. 3D modely mohou odrážet dopady globálního oteplování a pomoci vědcům pochopit klíčové otázky změny klimatu a jak je zmírnit. Virtuální světy se mohou rovněž promítnout do menšího množství odpadu v energetice, materiálech a zdrojích ve všech průmyslových odvětvích. Ve výrobě mohou virtuální světy do roku 2025 snížit uhlíkovou stopu průmyslu o polovinu. Možnosti vzdělávání jsou také nekonečné: učitelé a studenti se mohou účastnit interaktivnějšího vzdělávacího procesu, který vytváří zkušenosti a urychluje jejich porozumění světu a tematické oblasti. 

Nová strategie pro virtuální světy a Web 4.0, která odráží základní hodnoty EU  

Metaverzum a tato užší integrace mezi naším fyzickým a virtuálním světem nutně ovlivní způsob, jakým spolu žijeme a pracujeme, a přináší řadu potenciálních problémů, ale také příležitostí. Dne 11. července 2023 vydala Evropská komise tiskovou zprávu, v níž oznámila přijetí nové strategie pro web 4.0 a virtuální světy a vizi, jak nejen pokročit v další technologické transformaci, ale zajistit „otevřené, bezpečné, důvěryhodné, spravedlivé a inkluzivní digitální prostředí pro občany, podniky a orgány veřejné správy EU“. 

Cílem této nové strategické vize je vidět web 4.0 a metaverzum jako prostor, který odráží základní hodnoty a zásady EU, a prostředí, v němž se plně uplatňují lidská práva lidí a v nichž mohou podniky EU prosperovat. Strategie Komise je v souladu s dalšími klíčovými iniciativami a strategickými vizemi EU, jako jsou cíle digitální dekády a politický program, a podpoří řadu opatření a priorit s cílem připravit Evropu (a její virtuální světy) na digitální budoucnost. 

Plán, jak Evropu a její virtuální svět připravit na digitální budoucnost

Klíčovou prioritou, která je součástí strategie, je posílit postavení lidí a poskytnout přístup k dovednostem, které podporují informovanost, kritické myšlení a schopnost posuzovat informace, a vybudovat rezervoár talentů specialistů virtuálního světa. Odborníci na metaverzu jsou klíčem k budování virtuálních světů, které pracují pro občany EU jako celek: a Komise společně s členskými státy vytvoří seznam talentů na podporu rozvoje dovedností (jako jsou programy zaměřené na ženy a dívky financované z programu DIGITAL Evropa nebo programy podporující tvůrce digitálního obsahu prostřednictvím programu Kreativní Evropa).  

S cílem pomoci podnikům a podpořit je v tom, aby co nejlépe využívaly metaverzum, bude cílem strategie Komise nastartovat a rozšířit celounijní ekosystém sítě Web 4.0 založený na excelenci a řešení roztříštěnosti. Evropská uniev současné době postrádá takový ekosystém EU, který by sdružoval všechny aktéry v celém hodnotovém řetězci virtuálních světů a Web 4.0. Navrhované partnerství pro virtuální světy financované prostřednictvím programu Evropské unie Horizont Evropa může být zahájeno od roku 2025 s cílem podpořit excelenci a kvalitu výzkumu a poskytnout podklady pro vypracování plánu pro virtuální světy. Digitální tvůrci a sdělovací prostředky EU rovněž získají pomoc a finanční prostředky na testování nových nástrojů, zlepšení dialogu a spolupráce mezi vývojáři a průmyslovými uživateli a na rozvoj regulačních pískovišť pro web 4.0 a virtuální světy. 

Další prioritou nové strategie EU je podpora společenského pokroku a rozvoj virtuálních veřejných služeb s cílem sladit a využívat příležitosti, které metaverzum nabízí. To je již patrné z investic EU prostřednictvím významných iniciativ ( např. Destination Earth (DestinE), Místní digitální dvojice pro inteligentní komunity nebo evropského digitálního dvojčete oceánů, které výzkumným pracovníkům umožňují rozvíjet vědu, průmyslová odvětví vyvíjet přesné aplikace a veřejné orgány přijímat informovaná rozhodnutí v oblasti veřejné politiky. Komise zahajuje dvě nové veřejné stěžejní iniciativy: „CitiVerse“, imerzivní městské prostředí, které lze využít pro územní plánování a řízení měst; a „European Virtual Human Twin“, které bude replikovat lidské tělo na podporu klinických rozhodnutí a osobní léčby.

Nová strategie EU si klade za cíl utvářet globální normy pro otevřené a interoperabilní virtuální světy a Web 4.0 a zajistit, aby jim nedominovalo několik velkých hráčů, přičemž všichni ostatní budou opomenuti. Komiseplánuje zlepšit spolupráci mezi zúčastněnými stranami v oblasti globální správy internetu a podpořit rozvoj norem Web 4.0, které jsou v souladu s našimi základními hodnotami a zásadami EU. 

Více na dané téma 

Strategie vychází z práce Evropské komise v oblasti virtuálních světů a z konzultací s občany, akademickou obcí a podniky. V období od února do dubna 2023 uspořádala Komise evropskou panelovou diskusi občanů o virtuálních světech a vyzvala 150 náhodně vybraných občanů, aby vypracovali doporučení týkající se vize, zásad a opatření k zajištění toho, aby virtuální světy v EU byly spravedlivé a vhodné pro lidi. Jejich 23 doporučení se řídilo konkrétními opatřeními zahrnutými do strategie Web 4.0 a virtuálních světů. Dne 14. září 2022 zahájila Evropská komise průmyslovou koalici pro virtuální a rozšířenou realitu, která sdružuje průmysl a tvůrce politik se společným cílem. 

Podívejte se rovněž na tuto novou zprávu Společného výzkumného střediska Evropské komise, která vysvětluje příležitosti a změny, které příští generace virtuálních světů může přinést v různých odvětvích, jako je vzdělávání, výroba, zdravotnictví a veřejné služby.