Komise představila novou strategii EU pro web 4.0 a virtuální prostředí

Autor: Galina Misheva, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 24. července 2023 24.07.2023

Od chvíle, kdy zázračné dítě Facebooku Mark Zuckerberg začal mluvit o “metaverzu”, se události nepřestaly hýbat. Co to ale přesně znamená? Tímto slovem se označuje plně realizovaný digitální svět, který existuje mimo ten, v němž žijeme. Představte si nový, interaktivnější a dokonce skutečný internet, chcete-li – internet, kde se můžete setkat se svými přáteli kdekoli na světě, začít konverzaci s kýmkoli, projít si místo, které jste vždy chtěli navštívit. Nebo proč se nesetkat se svými oblíbenými umělci a nezkusit si s nimi zahrát, a to naživo na pódiu?

V reálném světě sice nemůžeme cestovat lusknutím prstů, ale v metaverzu to možné je. Virtuální prostředí skutečně získává na popularitě: je také stále propracovanější, s jasnějšími obrazy a avatary, kteří se podobají skutečným lidem. Evropská komise odhaduje, že do roku 2030 bude metaversum denně využívat více lidí, což je nový druh digitálního přechodu, který s sebou přináší nové výzvy i nové příležitosti.

Virtuální prostředí nám pomáhá lépe se chovat v opravdovém světě
Metaverzní údaje – Předpokládaný růst celosvětového trhu podle odvětví

Internet se vyvíjí velmi rychle. Web 3.0, neboli třetí generace internetu, se vyznačuje otevřeností, decentralizací a možnostmi uživatelů. Web 4.0, další krok v iteraci, nám umožňuje jít ještě dál – integrovat digitální objekty s fyzickými, spojit virtuální prostředí s reálným a umožnit rozšířenou interakci mezi lidmi a stroji způsobem, který jsme dosud neviděli. Výzvy zůstávají, příležitosti jsou stejně obrovské a jdou napříč odvětvími. Digitalizace je klíčovou hnací silou konkurenceschopnosti EU a web 4.0 jako hlavní technologický přechod otevírá dveře do “plynule propojeného, inteligentního a poutavého světa”. Odhaduje se, že velikost celosvětového trhu s virtuálními světy vzroste z 27 miliard eur v roce 2022 na více než 800 miliard eur do roku 2030.

V medicíně umožňuje virtuální prostředí studentům medicíny a vyškolenému personálu vyzkoušet si, jak reagovat v naléhavých situacích, a provádět inovativní operace, aniž by pacienta skutečně ohrožovaly. To se rovná menší pravděpodobnosti chirurgických komplikací a podporuje přesnější diagnostiku. Podívejte se doslova na jakoukoli sféru – virtuální prostředí nám pomůže dospět k řešením, která by mohla být příliš nákladná na aplikaci nebo příliš nebezpečná na to, abychom je vyzkoušeli v reálném životě. 3D modely mohou zrcadlit účinky globálního oteplování a pomoci vědcům pochopit klíčové problémy klimatických změn a způsoby jejich zmírnění. Virtuální světy se také mohou projevit v menším plýtvání energií, materiály a zdroji v průmyslových odvětvích. Ve výrobě mohou virtuální světy do roku 2025 snížit uhlíkovou stopu průmyslu na polovinu. Také možnosti ve vzdělávání jsou nekonečné: učitelé a studenti se mohou účastnit interaktivnějšího procesu výuky, který vytváří nové zážitky a urychluje jejich porozumění světu a danému předmětu.

Nová strategie pro virtuální prostředí a web 4.0, která odráží základní hodnoty EU.

Metaverze a těsnější propojení našeho fyzického a virtuálního světa ovlivní způsob, jakým žijeme a pracujeme, a přinese řadu otázek, ale také příležitostí. Evropská komise vydala 11. července 2023 tiskovou zprávu, v níž oznámila přijetí nové strategie pro web 4.0 a virtuální světy a vizi, která má nejen podpořit následující technologický vývoj, ale také zajistit “otevřené, bezpečné, důvěryhodné, spravedlivé a inkluzivní digitální prostředí pro občany EU, podniky a veřejnou správu”. 

Nová politická vize počítá s webem 4.0 a metaverzemi jako s prostorem, který odráží základní hodnoty a zásady EU, a jako s prostředím, kde se plně uplatňují lidská práva a kde mohou prosperovat podniky EU. Strategie Komise je v souladu s dalšími klíčovými iniciativami a politickými vizemi EU, jako jsou cíle a politický program Digitální dekády, a bude prosazovat celou řadu opatření a cílů, aby byla Evropa (a její virtuální prostředí) připravena na digitální budoucnost.

Plán, jak Evropu a její virtuální prostředí připravit na digitální budoucnost

Klíčovou hodnotou, zakotvenou ve strategii, je rozšíření pravomocí lidí a usnadnění přístupu k dovednostem, které rozvíjejí informovanost, kritické myšlení a schopnost vyhodnocovat informace, a vytvoření skupiny talentovaných odborníků na virtuální svět. Odborníci na metaverza jsou klíčem k budování virtuálních prostředí, která fungují pro obyvatele EU jako celek: a Komise společně s členskými státy vybuduje skupinu odborníků na rozvoj dovedností (jako jsou programy zaměřené na ženy a dívky financované z programu DIGITAL Evropa nebo programy podporující tvůrce digitálního obsahu z programu Kreativní Evropa).  

Aby Komise pomohla podnikům a podpořila je při využívání metaversa, usiluje o nastartování a rozšíření celoevropského průmyslového ekosystému Web 4.0, který bude založen na excelenci a bude řešit otázku rozdrobenosti prostředí. V současné době Evropská unie takový ekosystém EU, který by sdružoval všechny účastníky hodnotového řetězce virtuálního prostředí a webu 4.0, postrádá. Navrhované partnerství pro virtuální prostředí financované z programu Evropské unie Horizont Evropa může být zahájeno v roce 2025 a bude podporovat excelenci, kvalitu výzkumu a informovat o vývoji plánu pro virtuální prostředí. Digitální tvůrci a média v EU obdrží také pomoc a finanční prostředky na testování nových nástrojů, zlepšení dialogu a spolupráce mezi vývojáři a průmyslovými uživateli a na vývoj regulačních pískovišť pro web 4.0 a virtuální světy.

Dalším cílem nové strategie EU je podpora společenského pokroku a rozvoj virtuálních veřejných služeb, které vyhovují příležitostem, jež metaverze nabízí, a využívají je. O tom již svědčí investice EU prostřednictvím významných iniciativ (jako je Destination Earth (DestinE), místní digitální dvojčata pro inteligentní komunity nebo evropské digitální dvojče oceánu, které umožní výzkumným pracovníkům pokročit ve vědě, průmyslovým podnikům vyvíjet přesné aplikace a veřejným orgánům přijímat informovaná rozhodnutí v oblasti veřejné politiky. Komise zavádí dvě nové veřejné vlajkové lodi: “CitiVerse”, prostředí města, které lze využít pro plánování a řízení měst, a evropské virtuální lidské dvojče, které bude replikovat lidské tělo pro podporu klinických rozhodnutí a osobní léčby.

Cílem nové strategie EU je také vytvořit globální standardy pro otevřené a interoperabilní virtuální světy a web 4.0 a zajistit, aby je neovládlo jen několik velkých společností a ostatní společnosti byly upozaděny. Komise plánuje zlepšit spolupráci mezi zúčastněnými stranami v oblasti globální správy internetu a podpořit rozvoj standardů webu 4.0, které jsou v souladu s hodnotami a zásadami EU. 

Další informace k tomuto tématu 

Strategie vychází z práce Evropské komise v oblasti virtuálního prostředí a z konzultací s občany, akademickou obcí a podniky. Komise v období od února do dubna 2023 uspořádala Evropský panel občanů pro virtuální prostředí a vyzvala 150 náhodně vybraných občanů, aby formulovali doporučení ohledně vize, zásad a opatření, která zajistí, aby virtuální prostředí v EU bylo spravedlivé a uzpůsobené lidem. Z jejich 23 doporučení vyplynula konkrétní opatření zahrnutá do strategie pro web 4.0 a virtuální prostředí. Dne 14. září 2022 Evropská komise zahájila činnost Průmyslové koalice pro virtuální a rozšířenou realitu, která sdružuje průmysl a tvůrce politik se společným cílem. 

Podívejte se také na novou zprávu Společného výzkumného střediska Evropské komise, která vysvětluje, jaké příležitosti a změny může nová generace virtuálního prostředí přinést do různých odvětví, jako je vzdělávání, výroba, zdravotnictví a veřejné služby.