Základní informace

Typ materiálu: Metodika
Webová stránka programu: https://eu.uctakzivotu.cz/#metodiky

Dodatečné informace

Programy

Nenech se oklamat (Pro 1. – 2. ročník ZŠ)– vede žáky k zamyšlení nad informacemi a podněty, se kterými se každodenně setkávají. Na základě fotografií se žáci učí rozeznat klamavou reklamu a vyzkoušejí si reklamu vytvořit. Na ukázkách optických klamů a příbězích dvou dětí si vyzkouší, jak mylný může být první dojem.

Proč mluvit pravdu (Pro 3. – 5. ročník ZŠ)- vede žáky k zamyšlení nad důsledky pravdy a lži v mezilidských vztazích prostřednictvím dramatizace příběhu ze života dětí. Žáci mají prostor k uvědomění si vlastních názorů na pravdu a lež. V lekci se žáci seznámí s tím, jakou roli hrála tehdejší média v životě J. A. Komenského a jakou hrají roli v dnešní době. Lekce vybízí k čestnému jednání v prostředí jakékoliv komunikace.

Pravdivě v síti (Pro 6. – 7. ročník ZŠ)- vede k zamyšlení nad rozumným užíváním sociálních sítí a kyberprostoru vůbec. Během práce ve skupině si vytvoří svou vlastní sociální síť a budou se zamýšlet nad tím, jaká bezpečnostní opatření do ní mohou zařadit. Na konkrétních příkladech budou diskutovat o vhodnosti či nevhodnosti sebeprezentace a sdílení intimních informací či materiálů v prostředí sociálních sítí. Důraz je kladen na ochranu svého soukromí. Zároveň budou žáci motivováni ke kritickému nahlížení na sdělení a materiály v prostředí internetu a uvádění pravdivých informací o sobě. K tomuto programu lze také využít doplňkovou hodinovou lekci s názvem Moc jazyka.

Moc jazyka (Pro 6. – 7. ročník ZŠ)- vede k zamyšlení nad komunikací v kyberprostoru. Díky videu a vytváření vlastních pravidel si uvědomí hlavní etické zásady využívání internetu. Vyzkoušejí si pozitivní, podporující způsob komunikace.

Média užitá a zneužitá (Pro 8. – 9. ročník ZŠ)- youtube video „Jak si neubližovat mobilem

Pravda a lež v médiích (Pro SŠ)- žáci se učí kritickému myšlení v přístupu k médiím a informacím, která média přinášejí. Seznámí se se základními pojmy, jako je manipulace, propaganda, hoax. Dozví se, jaký vztah k pravdě měl J. A. Komenský. Vyzkouší si, jak snadné je stát se dezinformátorem.