Základní informace o organizaci

Status: Není členem
Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Veřejná instituce
Téma: Digitální dovednosti
Geografický rozsah: Švédsko
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny

O organizaci

Ministerstvo školství a výzkumu je odpovědné za vládní politiky v oblasti vzdělávání a výzkumu. Ministerstvo se zabývá otázkami, jako je výkonnost škol, podmínky pro učitele a financování studia.

Oddělení ministerstva se za pomoci právního sekretariátu zabývají každodenní prací na různých politických otázkách ministerstva. Oddělení připravují záležitosti pro vládní rozhodnutí. Jedním z jejich nejdůležitějších úkolů je vypracovávat podkladové materiály na podporu vládních návrhů v oblasti jejich odpovědnosti. Odbory se rovněž zabývají kontakty s agenturami spadajícími pod ministerstvo.

Ministerstvo má pět sekretariátů, které jsou nápomocny vedení ministerstva a jeho oddělení v záležitostech, jako je správa, komunikace, mezinárodní koordinace a právní přezkum.

Odbor školství

Odbor pro školy je odpovědný za záležitosti týkající se předškolních zařízení, volnočasových center a dalších vzdělávacích činností, předškolních a povinných škol, jakož i povinné školní docházky pro žáky s poruchami učení, škol se speciálními potřebami a škol Sami.

Odbor pro vyšší sekundární vzdělávání a vzdělávání dospělých

Sekce pro vyšší sekundární vzdělávání a vzdělávání dospělých je odpovědná za záležitosti týkající se vyšších středních škol, vyšších středních škol žáků s poruchami učení a vzdělávání dospělých, včetně programů postsekundární odborné přípravy a rozvoje dovedností dospělých, které nejsou nabízeny vysokoškolskými institucemi. Odbor je rovněž odpovědný za liberální otázky vzdělávání dospělých.

Odbor pro vysokoškolské vzdělávání

Odbor pro vysokoškolské vzdělávání je odpovědný za činnosti vysokoškolských institucí. Oddělení je rovněž odpovědné za otázky financování studentů a dobrých životních podmínek studentů.

Odbor politiky v oblasti výzkumu

Odbor pro politiku výzkumu je odpovědný za obecné otázky politiky výzkumu a spolupráci v oblasti výzkumu v EU i na mezinárodní úrovni.

Právní sekretariát

Právní sekretariát se zabývá právními otázkami spadajícími do působnosti ministerstva školství a výzkumu. Hlavním úkolem sekretariátu je podílet se na veškeré legislativní činnosti.

Odbor pro politickou analýzu a mezinárodní záležitosti

Sekretariát koordinuje záležitosti EU a mezinárodní záležitosti v rámci OECD, Severské rady ministrů a Rady Evropy a dalších fór pro mezinárodní spolupráci, která se týkají více než jedné divize. Kromě toho je sekretariát odpovědný za mezinárodní cesty a návštěvy vedení ministerstva a správního úřadu švédské národní komise UNESCO. Úřad koordinuje úkoly švédské rady v rámci UNESCO a dalších záležitostí UNESCO.

Prostřednictvím svého analytického oddělení je sekretariát rovněž odpovědný za zvláštní činnosti, které se týkají zpracování a analýzy statistik pro účely sledování vývoje v oblasti vzdělávání a výzkumu a za vnitrostátní a mezinárodní srovnání v oblasti vzdělávání.

Sekretariát pro koordinaci a podporu

Sekretariát pro koordinaci a podporu koordinuje, rozvíjí a podporuje práci ministerstva týkající se rozpočtu ústřední vlády, řízení agentury a otázek správní politiky. Sekretariát odpovídá za finanční správu ministerstva, včetně vnitřních rozpočtů, plánování a sledování činností, zadávání veřejných zakázek a koordinace začleňování hlediska rovnosti žen a mužů.

Sekretariát lidských zdrojů

Sekretariát lidských zdrojů poskytuje vyšším úředníkům ministerstva podporu v operativních a strategických otázkách lidských zdrojů, včetně pracovního práva, vedení, zaměstnanců, pracovního prostředí, přezkumu platů a nabídky dovedností.