Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Téma: Umělá inteligence
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Úroveň digitálních dovedností: Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Studie
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Technologický rozvoj umělé inteligence postupuje rychle a investice do řešení založených na umělé inteligenci se po celém světě dramaticky zvyšují. Evropa není výjimkou. Vzhledem k obrovskému dopadu, který tyto technologie mají na občany a jejich základní práva, je třeba zavést regulační postupy. Evropská komise má zavedenou jasnou strategii na podporu digitální transformace a ve snaze chránit základní práva občanů jsou digitální prostor a umělá inteligence stále více regulovány. Za tímto účelem Komise v dubnu 2021 navrhla regulační rámec pro umělou inteligenci (dále jen „akt o umělé inteligenci“). V zájmu zajištění spravedlnosti a důvěryhodnosti všech vysoce rizikových systémů UI, které jsou zavedeny v Evropě, bude akt o AI vyžadovat, aby systémy AI podléhaly posuzování souladu a shody, což bude pro společnosti, zejména malé a střední podniky nákladné. Malé a střední podniky stojí v čele inovací v Evropě, ale jsou snadno ochromeny vysokými náklady na dodržování předpisů a hrozí, že ponesou neudržitelnou zátěž.

Hlavním cílem studie bylo odhadnout náklady, kterým by malé a střední podniky čelily, aby zajistily soulad s požadavky aktu o umělé inteligenci. Za tímto účelem jsme předpokládali tyto čtyři scénáře:

  • Scénář č. 1 upravil standardní nákladový model IARR (který vypočítává celkové náklady jako součet nákladů na dodržování předpisů a soulad) modelovanému malému a střednímu podniku, přičemž celkovou tržní hodnotu AI vydělil hodnotou jedné jednotky UI a poté ji vynásobí náklady na dodržování předpisů.
  • Navzdory použití přístupu založeného na standardním nákladovém modelu vypočítal scénář č. 2 náklady na dodržování předpisů na základě hodnoty výzkumu a vývoje namísto celkové tržní hodnoty AI.
  • Scénář 3 poskytuje alternativní přístup, podle něhož se celkové náklady nevypočtou jako podíl hodnoty umělé inteligence, ale spíše se skládají z nákladů na vývoj softwaru a nákladů na činnosti související s dodržováním předpisů v souvislosti s výzkumem a vývojem.
  • Čtvrtý scénář (scénář 3b) vychází z předpokladů scénáře 3 a dále zahrnuje úspory nákladů pro malé a střední podniky vyplývající ze zapojení evropských center pro digitální inovace (EDIH) a testovacích a experimentálních zařízení (TEF).

Z výsledků analýzy vyplývá, že pokud jsou náklady na dodržování předpisů vypočteny podle scénáře 3 (301,200 EUR), jsou více než desetkrát nižší než náklady vypočítané jako přímý podíl tržní hodnoty AI (přibližně 4 miliony EUR ve scénáři 1). Pokud budou EDIH a TEF zahrnuty do analýzy (scénář 3b), očekává se, že náklady dále klesnou (229,444 EUR), stejně jako plné pracovní úvazky potřebné ke splnění požadavků.

Jak bylo prokázáno v tomto dokumentu, evropská centra pro digitální inovace a TEF budou hrát významnou úlohu při zmírňování nákladů na dodržování předpisů pro malé a střední podniky při dodržování požadavků aktu o umělé inteligenci. Doporučuje se včasné zapojení evropských center pro digitální inovace a TEF – prostřednictvím rozvoje společných technologických, právních a řídicích služeb – s cílem aktivovat úspory z rozsahu a přinést malým a středním podnikům úspory nákladů při plnění nových požadavků. Další výzkum přínosů, které by malé a střední podniky mohly mít z evropských center pro digitální inovace a TEF, by přispěl k posílení motivace pro přijetí umělé inteligence.