Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Osobní dovednosti a rozvoj
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie
Rusko
Turecko
Ukrajina
Spojené království
USA

O publikaci

Tato zpráva Mezinárodní organizace práce (MOP) poskytuje rámec pro dovednosti v měnícím se světě, kde nové technologie, globalizace, demografické změny, životní prostředí a změna klimatu ovlivňují budoucnost práce a života. Pandemie COVID-19 a krize navíc mimořádně urychlily přechod na digitalizované pracoviště a společnost, ale také prohloubily stávající nerovnosti a nedostatky
v dovednostech.

S cílem předvídat potřeby budoucích pracovišť v oblasti dovedností se MOP zaměřuje na získávání dovedností, kompetencí a kvalifikací pro všechny prostřednictvím celoživotního učení, přičemž zajišťuje, aby systémy vzdělávání a odborné přípravy byly přizpůsobeny potřebám trhu práce a mohly pracovníkům pomoci při co nejlepším využívání příležitostí, které jsou k dispozici pro důstojnou práci. MOP proto věnuje zvláštní pozornost potřebám zranitelných skupin v oblasti dovedností.

Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje žádný rámec, který by se zabýval dopadem globálních hnacích sil změn a pandemie na základní dovednosti, MOP v této zprávě zavádí terminologii, taxonomii
a definice základních dovedností pro život a práci. Čtyři kategorie dovedností zahrnují sociální
a emocionální dovednosti, kognitivní a metakognitivní dovednosti, základní digitální dovednosti a základní dovednosti pro zelená pracovní místa.