Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Osobní dovednosti a rozvoj
Vzdělávání a výchova dále nedefinované
Pedagogika
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Srovnávací zpráva Monitor vzdělávání a odborné přípravy obsahuje širokou celounijní analýzu systémů vzdělávání a odborné přípravy. Zpráva sleduje pokrok při dosahování cílů na úrovni EU dohodnutých
v rámci strategického rámce evropské spolupráce v této oblasti. Konkrétně bylo stanoveno sedm cílů na úrovni EU a tato zpráva je doplňuje o četné podpůrné ukazatele, které objasní kontext a možné politické páky.

Na základě nejnovějších dostupných údajů zpráva uvádí hlavní trendy ve vzdělávání na evropské úrovni a mimo jiné uvádí, že:

Budoucí snížení počtu případů předčasného odchodu ze vzdělávání vyžaduje lepší schopnost reagovat

  • Podíl osob předčasně ukončujících vzdělávání a odbornou přípravu, který byl v roce 2021 na úrovni 9,7 %, nadále klesá a je na dobré cestě k dosažení cíle pro rok 2030, který činí méně než 9 %. Přibližně 3,1 milionu mladých lidí nemá v současné době přístup ke vzdělávání a odborné přípravě, přičemž dosáhli nejvýše nižšího sekundárního vzdělání, a pouze 42,3 % z nich má nějaké zaměstnání.

Odborné vzdělávání a přípravu charakterizuje různorodé a měnící se prostředí

  • Téměř polovina (48,7 %) všech žáků zapsaných do vyššího sekundárního vzdělávání se účastní odborného vzdělávání a přípravy. Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2022 zachycuje pokrok při dosahování tří klíčových cílů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, které se týkají učení se prací, mobility a zaměstnatelnosti absolventů.

Rozšíření vysokoškolského vzdělávání zakrývá přetrvávající rozdíly

  • V roce 2021 bude mít 41,2 % osob ve věku 25–34 let dosažené terciární vzdělání, čímž se EU přiblíží k cíli pro rok 2030, který činí alespoň 45 %. Desítky let pokračující rozvoj vzdělávání však doprovází stále se zvětšující genderové rozdíly, které dosahují 11,1 procentního bodu ve prospěch žen.

Doba změn vyžaduje celoživotní rozvoj dovedností

  • V roce 2021 se 10,8 % dospělých ve věku 25 až 64 let účastnilo formálních nebo neformálních vzdělávacích aktivit během předchozích čtyř týdnů, což ukazuje na oživení po poklesu způsobeném pandemií v předchozím roce.

Zaměření na digitální dovednosti a dovednosti v oblasti udržitelnosti se týká účastníků vzdělávání všech věkových kategorií

  • Pro podporu digitálních dovedností a dovedností v oblasti udržitelnosti může být přínosem, pokud budou jako průřezové předměty začleněny do povinného vzdělávání. Pomůže také posílení sebedůvěry a dovedností učitelů.