Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Pedagogika
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující informační a komunikační technologie (IKT)
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Zpráva, Studie, Pracovní dokument
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Digitální přechod je všude kolem nás, ale ne všichni pracovníci z něj mají stejný prospěch. Mnozí z nich nejsou vystaveni digitálním technologiím nebo jsou zaměstnáni v málo kvalifikovaných, rutinních a nekomplexních zaměstnáních. Tato zpráva přináší cenné důkazy z druhého evropského průzkumu dovedností a pracovních míst (ESJS2), který provedl Cedefop a který zahrnoval více než 46 000 dospělých pracovníků ve 29 evropských zemích. Ilustruje dopad pandemie, mapuje využívání různých typů digitálních technologií a zamýšlí se nad jejich důsledky pro měnící se úkoly, potřeby dovedností a nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi. Množství nových důkazů podporuje digitální agendu a agendu dovedností EU a jejich ambiciózní cíle. V této zprávě Cedefop uvádí argumenty pro to, aby se blahobyt pracovníků a kvalitní pracovní místa staly jádrem digitální transformace Evropy.

Tato zpráva jasně ukazuje, že digitální přechod je především přechodem na dovednosti, nikoli nekontrolovatelným megatrendem, který ničí pracovní místa. Některá pracovní místa budou zrušena a některé úkoly převezmou roboti nebo jiné technologie, ale současně vzniknou nová pracovní místa a úkoly. Politiky EU v oblasti digitalizace, (odborného) vzdělávání a přípravy a dovedností právem zdůrazňují, jak zásadní je, aby občané Evropy měli možnosti a prostředky rozvíjet, zvyšovat nebo aktualizovat své digitální dovednosti. Aby byly tyto politiky plně účinné, je třeba je doplnit inovativními přístupy k podpoře využívání dovedností v práci, a to prostřednictvím přetváření nebo přepracování pracovních míst, maximalizace jejich vzdělávacího potenciálu, posílení postavení pracovníků nebo prostřednictvím nových přístupů k organizaci práce.

Rozdíly ve využívání práce na dálku a využívání nových digitálních technologií v práci prohlubují digitální rozdíly na evropských trzích práce. Politika EU v oblasti dovedností může přispět k tomu, aby se více pracovních míst s nižší kvalifikací stalo proaktivně odolnými, aby bylo možné lépe zvládat budoucí zdravotní krize, mimořádné sociální situace a další šoky. To zahrnuje systematičtější propagaci a marketing potenciálu digitálních technologií pro udržitelnou práci. Osvědčené postupy, které ukazují, jak se podnikům v ohrožených odvětvích a profesích podařilo přežít šok způsobený pandemií a jak se jim daří s pomocí digitálních technologií, mohou inspirovat tvůrce politik při zvyšování odolnosti trhů práce a společností.

Digitální, sociální, odborné vzdělávání a příprava, dovednosti a související politiky EU se již nyní výrazně zaměřují na odstraňování digitálních rozdílů. Důkazy ESJS2 potvrzují význam širokých přístupů, které uznávají, že skutečné změny se nedosáhne opatřeními, jejichž výchozím bodem je zásada “jeden případ pro všechny”. Kromě zmírnění zásadních nedostatků v digitálních dovednostech dospělých pracovníků v zaměstnáních s (velmi) nízkou digitální náročností mohou významně profitovat také ti, kteří jsou vystaveni technologickým inovacím v zaměstnáních s vysokou digitální náročností a vysokou kvalifikací. Mezi nejdůležitější zásady návrhu patří boj proti technologickému zastarávání dovedností a umožnění pracovníkům plně využívat výhod nových digitálních technologií. Systematičtější přístup k navrhování a poskytování dalšího vzdělávání a odborné přípravy přispívá k tomu, aby si pracovníci uvědomili svůj vzdělávací a produktivní potenciál.

Zpráva ukazuje, že navzdory pandemii digitalizace zůstávají nedostatečné investice do digitální infrastruktury a pomalý pokrok v přizpůsobování se novým digitálním způsobům práce realitou mnoha současných pracovních míst v EU. Lepší koordinace mezi fiskálními, digitálními, sociálními, odbornými a vzdělávacími politikami, politikami v oblasti dovedností a souvisejícími politikami a systematické uvažování o ekosystému dovedností mohou přispět ke zvýšení počtu digitálně komplexnějších pracovních míst a usnadnit navrhování pobídek, které podpoří zvyšování digitálních dovedností pracovníků.

Při provádění digitálních politik, politik odborného vzdělávání a přípravy, politik v oblasti dovedností a souvisejících politik by mělo být prioritou oslovení pracovníků, kteří nejvíce potřebují školení v oblasti digitálních dovedností (přednostně pracovníci s nižším vzděláním a starší pracovníci, ženy, lidé žijící ve venkovských oblastech nebo zaměstnaní na nízko či částečně kvalifikovaných pracovních místech a v menších podnicích). Identifikace dovedností, jejich ověřování a poradenství při mapování (neformálních) digitálních dovedností pracovníků usnadňuje přechod na pracovní místa, která lépe využívají jejich digitální dovednosti. Důležité je překonat informační mezery vyplývající z nedostatečného kontaktu s technologiemi. Takové mezery jsou překážkou pro dospělé pracovníky, kteří přijímají a osvojují si technologie, a snižují pravděpodobnost investic do jejich digitálních dovedností.

Zvýšení poptávky po dovednostech a složitosti pracovních míst v evropských podnicích prostřednictvím zásahů na straně poptávky má zásadní význam pro lepší využívání dovedností evropských pracovníků. Tato opatření doplňují opatření na straně nabídky zaměřená na boj proti nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi (např. lepší informace o trhu práce, profesní poradenství a poradenství, poskytování odborného vzdělávání a přípravy), která sice sama o sobě pomáhají, ale nemohou tyto nesoulady zcela překonat. Pro provádění účinných programů inovací pracovní síly je nezbytné posílit manažerské vzdělávání a odbornou přípravu a prezentovat příklady osvědčených postupů týkající se navrhování pracovních míst zaměřených na člověka a digitálních investic. Důkazy a politika mohou podnikům pomoci při slaďování podnikových digitálních a inovačních strategií s investicemi do dovedností a postupy jejich využívání a pomoci jim posílit, dosáhnout nebo znovu získat konkurenceschopnost.