Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Pedagogika
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující informační a komunikační technologie (IKT)
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Zpráva, Studie, Pracovní dokument
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Digitální transformace se týká nás všech, ale ne všichni pracovníci mají stejný prospěch. Mnozí z nich nejsou vystaveni digitálním technologiím nebo jsou zaměstnáni na pracovních místech s nízkou kvalifikací, rutinních a nepříliš složitých pracovních místech. Tato zpráva představuje cenné důkazy z druhého evropského průzkumu dovedností a pracovních míst (ESJS2) provedeného střediskem Cedefop, který se týkal více než 46000 dospělých pracovníků ve 29 evropských zemích. Ilustruje dopad pandemie, mapuje využívání různých typů digitálních technologií a odráží jejich důsledky pro měnící se úkoly, potřeby v oblasti dovedností a nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi. Velké množství nových důkazů podporuje agendu EU v oblasti digitálních technologií a dovedností a jejich ambiciózní cíle. V této zprávě se středisko Cedefop zasazuje o to, aby se dobré životní podmínky pracovníků a kvalitní pracovní místa staly jádrem digitální transformace Evropy.

Tato zpráva jasně ukazuje, že digitální transformace je především přechodem dovedností, nikoli nekontrolovatelným pracovním místem, které ničí megatrend. Některá pracovní místa přijdou o práci a některé úkoly převezmou roboti nebo jiné technologie, ale zároveň se objeví nová pracovní místa a úkoly. Politiky EU v oblasti digitalizace, (odborného) vzdělávání a odborné přípravy a dovedností správně zdůrazňují, jak zásadní je, aby evropští občané měli možnosti a prostředky k rozvoji, modernizaci nebo aktualizaci svých digitálních dovedností. Aby byly tyto politiky plně účinné, musí být doplněny inovativními přístupy k podpoře využívání dovedností v práci, přetvářením nebo přepracováváním pracovních míst, maximalizací jejich vzdělávacího potenciálu, posílením postavení pracovníků nebo prostřednictvím nových přístupů k organizaci práce.

Rozdíly v využívání práce na dálku a ve využívání nových digitálních technologií na pracovišti prohlubují digitální propast na evropských trzích práce. Politika EU v oblasti dovedností může přispět k tomu, aby se proaktivně zvýšila odolnost pracovních míst s nižší kvalifikací, aby bylo možné lépe zvládat budoucí zdravotní krize, mimořádné sociální situace a další otřesy. To znamená systematičtější podporu a uvádění na trh potenciálu digitálních technologií pro udržitelnou práci. Osvědčené postupy ukazující, jak se podnikům ve zranitelných odvětvích a povoláních podařilo překonat otřes způsobený pandemií a vzkvétat s pomocí digitálních technologií, mohou tvůrce politik inspirovat k větší odolnosti trhů práce a společností.
Digitální, sociální a odborné vzdělávání a příprava, dovednosti a související politiky
EU se již výrazně zaměřují na překlenutí digitální propasti. Důkazy ESJS2 potvrzují význam širokých přístupů, které uznávají skutečnou změnu, a to prostřednictvím opatření, která jako výchozí bod uplatňují univerzální zásadu. Kromě zmírňování zásadních nedostatků v digitálních dovednostech dospělých pracovníků na pracovních místech (velmi) nízké digitální intenzity mohou být významným přínosem i ti, kteří jsou vystaveni technologickým inovacím v digitálně intenzivních a vysoce kvalifikovaných pracovních místech. K nejdůležitějším zásadám designu patří boj proti technologickému zastarávání dovedností a umožnění pracovníkům plně využívat výhod nových digitálních technologií. Systematičtější přístup k navrhování a poskytování dalšího odborného vzdělávání a přípravy přispívá k tomu, aby si pracovníci byli vědomi svého potenciálu v oblasti učení a produktivity.

Zpráva ukazuje, že navzdory tlaku pandemie na digitalizaci zůstává nedostatek investic do digitální infrastruktury a pomalý pokrok při přizpůsobování se novým digitálním pracovním režimům realitou v mnoha současných pracovních místech v EU. Lepší koordinace mezi fiskálními, digitálními a sociálními politikami a politikami v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, dovedností a souvisejícími politikami a systematickým ekosystémovým myšlením v oblasti dovedností může přispět ke zvýšení počtu digitálně složitějších pracovních míst a usnadnit vytváření pobídek, které podpoří digitální prohlubování dovedností pracovníků.

Při provádění digitálních technologií, odborného vzdělávání a přípravy, dovedností a souvisejících politik by mělo být prioritou oslovení pracovníků, kteří odbornou přípravu v oblasti digitálních dovedností nejvíce potřebují (přednostní pracovníci s nižším vzděláním a starší pracovníci, ženy, osoby žijící ve venkovských oblastech nebo osoby zaměstnané na pracovních místech s nízkou nebo střední kvalifikací a menší podniky). Identifikace dovedností, validace a poradenství za účelem zmapování (neformálních) digitálních dovedností pracovníků usnadňuje přechod na pracovní místa, která lépe využívají jejich digitální dovednosti. Je důležité překonat informační mezery vyplývající z nedostatečného vystavení technologiím. Tyto nedostatky brání dospělým pracovníkům přijímat a přijímat technologie a snižovat pravděpodobnost investic do svých digitálních dovedností.

Zvýšení poptávky po dovednostech a složitosti pracovních míst v evropských podnicích prostřednictvím zásahů na straně poptávky má zásadní význam pro lepší využívání dovedností evropských pracovníků. Tato opatření doplňují opatření na straně nabídky zaměřená na boj proti nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi (např. lepší informace o trhu práce, profesní poradenství a poradenství, poskytování odborného vzdělávání a přípravy), která sice sama o sobě pomáhají, ale nemohou tyto nesoulady zcela překonat. Pro provádění účinných programů inovací pracovní síly je nezbytné posílit manažerské vzdělávání a odbornou přípravu a prezentovat příklady osvědčených postupů týkající se navrhování pracovních míst zaměřených na člověka a digitálních investic. Důkazy a politika mohou podnikům pomoci při slaďování podnikových digitálních a inovačních strategií s investicemi do dovedností a postupy jejich využívání a pomoci jim posílit, dosáhnout nebo znovu získat konkurenceschopnost.

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz