Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Užití počítačů
Téma: Vysoce výkonná výpočetní technika, Cloud computing, Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie
Mimo EU

O publikaci

V posledních letech se výpočetní myšlení (Computational Thinking, CT) stalo základní dovedností pro všechny, nejen pro informatiky. Navzdory rostoucímu rozšíření se objevuje řada problémů a výzev pro efektivní začlenění dovedností CT do povinného vzdělávání. Tato zpráva aktualizuje a rozšiřuje zjištění studie CompuThink z roku 2016 a poskytuje aktualizovaný přehled ve 22 členských státech EU a osmi zemích mimo EU. Poskytuje také komplexní shrnutí důkazů, včetně jedenácti doporučení pro politiku a praxi.

Studie se zaměřila na některé klíčové otázky týkající se začlenění CT dovedností do povinného vzdělávání:

  • Jaký je současný stav integrace CT v rámci povinného vzdělávání v EU?
  • Jaké jsou základní charakteristiky CT a jejich vztah k informatice, informatice a výpočetní technice?
  • Jak se rozvíjejí a hodnotí CT dovednosti v povinném vzdělávání v EU?
  • Jak lze zlepšit výuku informatiky v EU?

Studie shromáždila širokou škálu důkazů na základě systematického přehledu literatury, průzkumu se zástupci ministerstev školství, dvou online konzultačních akcí a prostřednictvím hloubkových případových studií v devíti evropských zemích zahrnujících polostrukturované rozhovory (s odborníky, tvůrci politik, vedoucími pracovníky škol, učiteli) a ohniskové skupiny (se studenty).

Tato publikace je zprávou Společného výzkumného střediska (JRC), vědecké a znalostní služby Evropské komise.