Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující vzdělávání a výchovu
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující informační a komunikační technologie (IKT)
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Obecné informace, Zpráva, Studie
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

EU prochází dvojí digitální a ekologickou transformací, avšak nadále se potýká se značnými nedostatky, pokud jde o odborníky v oblasti IKT a odpovídající rekvalifikaci v oblasti digitálních dovedností pro odborníky v oblasti IKT, celkovou pracovní sílu a širokou populaci.

V této souvislosti společnosti Huawei a All Digital spolupracovaly s podporou Poradního výboru pro Evropský rok mládeže při kombinování analýzy stávajících údajů s původními poznatky z primárních zdrojů s cílem:

  • prozkoumat klíčové prvky, které charakterizují nedostatek digitálních dovedností v EU
  • informovat o hlavních výzvách, jimž průmysl čelí, a o stávajících politikách a reakcích průmyslu
  • určit možné oblasti, v nichž mohou v příštím desetiletí hrát roli příslušné zúčastněné strany.

Navrhovaná analýza zahrnuje EU-27 a více se zaměřuje na zkušenosti čtyř zemí: Finsko, Francie, Německo a Itálie. Po vymezení oblasti působnosti zprávy začíná analýza snahou změřit nedostatek dovedností v EU. Poté se zabývá hlavními oblastmi pozornosti, které představují rovněž příležitosti pro veřejné a soukromé subjekty, jak přispět k řešení nedostatků v oblasti digitálních dovedností v EU.

Zde jsou hlavní politické diskuse, které ze zprávy vyplynuly:

Zlepšit a rozšířit příležitosti ke vzdělávání a učení v oblasti informačních a komunikačních technologií. Stále častěji vstupuje na trh práce více absolventů a odborníků v oblasti IKT. Podniky však vykazují potíže s najímáním pracovníků, které jsou do značné míry způsobeny nedostatkem vyškolených odborníků se vzděláváním a odbornou přípravou, které splňují očekávání podniků.

Upřednostňovat talenty v rámci podniků. Zvyšování kvalifikace/rekvalifikace: počet společností poskytujících příležitosti k prohlubování dovedností/rekvalifikaci se v jednotlivých členských státech liší, zejména v malých a středních podnicích. 

Ženy jsou v IKT výrazně nedostatečně zastoupeny, a jsou proto velkým zdrojem nevyužitých talentů. Genderová nerovnováha v digitálních dovednostech je zvýrazněna na vyšších úrovních dosaženého vzdělání, což svědčí o tom, že dívky mohou potřebovat další podporu, aby rozvíjely své digitální dovednosti ve vzdělávání.

Podporovat ekosystémy digitálních dovedností založené na spolupráci. Navzdory úsilí vyvíjenému na úrovni EU se všichni aktéři (např. poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy, průmysl, vnitrostátní a místní správa atd.) domnívají, že chybí úplná a účinná spolupráce.

Investovat do digitalizace veřejných služeb. Výzkum ukázal, že digitalizace veřejných služeb a postupů je silně spojena s připraveností přijmout a začlenit digitální učení do vzdělávacího ekosystému, což zdůrazňuje jeho zásadní úlohu v digitální a ekologické transformaci.