Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie
Mimo EU

O publikaci

Nejnovější zveřejněná zpráva OECD o trhu práce, výhled zaměstnanosti na rok 2021, poukazuje na to, že pomalé oživení pracovních míst s sebou nese vysoké riziko dlouhodobé nezaměstnanosti a jak vlády reagovaly tak, že budou stavět na dovednostech, aby situaci udržely.

Shromážděné údaje ukazují, že zejména rozdíl v zaměstnanosti mladých lidí se v roce 2020 dramaticky zvýšil, přičemž téměř o 3 miliony mladých lidí v zemích OECD je počet mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, ve srovnání s rokem 2019. Dospělí se nenacházejí v lepší situaci: ve srovnání s rokem 2019 je v zemích OECD v současné době o 14 milionů lidí neaktivních: to znamená osoby, které nepracují ani nehledají práci. Průměrná doba nezaměstnanosti rovněž vzrostla v kategorii 6 až 12 měsíců. 

Pozitivní zprávou v této drastické pandemické situaci je reakce vlád členských států na krizi, zvýšené povědomí o tom, že tento historický okamžik představuje jedinečnou příležitost „obnovit odolnější trhy práce a řešit dlouhodobé strukturální problémy, které krize COVID-19 ještě zhoršila“.
Současná reakce, která se velmi liší od toho, co bylo pozorováno v předchozích krizích v průběhu celé historie, nesnížila zdroje: vlády členských států naopak věnovaly bezprecedentní finanční prostředky na oživení, které byly připraveny na 5 až 10 období rekonstrukčních prací. Jedním zvýznamných příkladů je Nástroj EU pro oživení a odolnost: 723,8 miliardy EUR (v cenách roku 2020) ve formě půjček (385,8 miliardy EUR) a grantů (338 miliard EUR), které jsou k dispozici na podporu reforem a investic prováděných evropskými členskými státy.
Z průzkumu OECD vyplývá, že 53 % zemí v roce 2021 zvýšilo podporu uchazečům o zaměstnání a že 52 % zvýšilo podporu pro sladění potřeb v oblasti dovedností a talentů. Prohlubování dovedností a změna kvalifikace pracovní síly jsou v průzkumu OECD jasně označeny za nástroj, který pomáhá rychleji zotavit osoby s vyšším rizikem chronické nezaměstnanosti.

Osvědčené postupy z evropských zemí

Pokud jde o osvědčené postupy, v některých zemích provádějí veřejné služby zaměstnanosti konkrétní příklady tohoto přístupu. Například v Irsku vytvořilo ministerstvo pro zaměstnanost a sociální ochranu místo, které propojilo propuštěné pracovníky z nedávného uzavření podniků s pracovními místy ve zdravotnictví, maloobchodu, vědách o živé přírodě, infrastruktuře a informačních technologiích, podpoře zákazníků a dalších odvětvích, která se potýkají s krátkodobými personálními potřebami. Litevskáveřejná služba zaměstnanosti rovněž spolupracovala s rozsáhlým poskytovatelem otevřeného on-line kurzu (MOOC) Coursera s cílem poskytovat bezplatné kurzy pro nezaměstnané dospělé v létě a na podzim roku 2020. Do této iniciativy byly zapojeny již tisíce nezaměstnaných dospělých, kteří se účastnili on-line učení. Veřejné služby zaměstnanosti v Bruselu rovněž na svých internetových stránkách vyvinuly aktivní kampaň s využitím svého informačního bulletinu s cílem propagovat nabídky odborné přípravy (zejména základní digitální dovednosti a jazykové vzdělávání) a motivovat dospělé, aby je využívali. Italskávláda rovněž zřídila internetové stránky, které shromažďují různé krátké kurzy, které mohou manažerům a zaměstnancům pomoci rozvíjet dovednosti a kompetence pro účinnější práci na dálku.
Několik vlád rovněž spolupracovalo se vzdělávacími institucemi s cílem dosáhnout rychlého pokroku při poskytování on-line učení během pandemie. Francie například zahájila bezplatné on-line kurzy odborného vzdělávání a přípravy po dobu tří měsíců, včetně hlavních osnov odborných škol a hlavních kurzů odborné přípravy pro odborné kvalifikace, zatímco v Nizozemsku bylo osobní odborné vzdělávání a příprava v malých skupinách organizováno pro studenty, kteří nemají dostatečné digitální zdroje.
Investice do zvyšování kvalifikace a rekvalifikace nezaměstnaných a propuštěných pracovníků byly uznány za zásadní opatření na podporu přechodu mezi zaměstnáními při oživení a reakci na změny v poptávce po dovednostech, které přináší automatizace, digitalizace a strukturální změny. Více než kdy jindy zdůraznila současná krize význam rozvoje dovedností potřebných pro přístup k různým digitálním nástrojům, včetně hledání zaměstnání a odborné přípravy on-line. 

Současná krize zdůraznila potřebu posílit digitální dovednosti.

Krize zdůraznila, že zásadní význam bude mít pokračující rozvoj on-line učení: v důsledku politik zaměřených na omezení fyzického kontaktu prudce vzrostly trendy digitalizace a země musí investovat do digitální odborné přípravy a dovedností
To znamená základní, ale také pokročilé digitální dovednosti: některé země, které měly stávající online vzdělávací řešení, byly schopny rychle vyškolit pracovníky na všech úrovních a v posledních měsících byly vytvořeny hromadné otevřené on-line kurzy (MOOC) pro všechna odvětví po celém světě.
Základní odborná příprava v oblasti počítačové gramotnosti může uchazečům o zaměstnání s nízkou kvalifikací umožnit získat digitální dovednosti, které jsou nyní vyžadovány téměř ve všech povoláních a které jsou nezbytné pro samotné hledání zaměstnání. Mnoho zemí zavedlo programy zaměřené na dospělé s velmi nízkou gramotností v oblasti IKT
Mezi osvědčenými postupy uvedenými v průzkumu OECD je Portugalsko zmíněno za komplexní soubor digitálních vzdělávacích programů, které jeho pracovní síly vybaví dovednostmi potřebnými k úspěchu v digitálním věku, program Activar.PT. Spolupracovala se zúčastněnými stranami ze soukromého sektoru na rychlém zjištění nedostatků v oblasti dovedností a na vytvoření akreditovaných programů odborné přípravy pro nezaměstnané mladé dospělé a zranitelné skupiny v celé řadě možností odborné přípravy. Současně zavedla digitální záruku, která má zajistit, aby do roku 2023 měli všichni nezaměstnaní nabídku digitální odborné přípravy odpovídající úrovni jejich kvalifikace a kvalifikačnímu profilu. 

Závěrem lze říci, že současná krizová situace spatřuje důrazný a dobře zaměřený směr ze strany vlád, pokud jde o vybavení obyvatelstva nezbytnými digitálními dovednostmi, jak potvrzuje zpráva OECD: „Neřešení nerovnosti a vyloučení bude mít nyní pravděpodobně za následek hlubší sociální rozdíly a bude mít negativní dopad na produktivitu a hospodářské oživení“.