Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie
Mimo EU

O publikaci

Tato zpráva o průzkumu představuje společné úsilí deseti rozvojových partnerů (UNESCO, Evropská komise, Internation Labour Organisation, Asian Development Bank, ETF, Word Bank, African Development Bank, GAN Global, CEDEFOP, OECD) ve snaze objasnit dopad pandemie COVID-19 na odbornou přípravu a rozvoj zaměstnanců, učňů, stážistů a stážistů z pohledu podniků a organizací.

Vzhledem k rozsáhlému pozastavení provozu a následnému přerušení činností v oblasti odborné přípravy a rozvoje vykreslují výsledky průzkumu různorodý obraz o stagnaci činností v oblasti rozvoje dovedností. Zároveň však podniky a organizace po celém světě prokázaly svou schopnost improvizovat a inovovat a v této zprávě byly zachyceny četné osvědčené postupy a inovativní řešení, které přijaly ke zmírnění dopadu pandemie. Vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 urychlila změny v poptávce po dovednostech a zvýšila možnost strukturálních změn na trzích práce po celém světě, je naléhavě zapotřebí kvalitní odborná příprava na podporu silného hospodářského oživení. Bez nápravy hrozí, že po celou dobu života zůstane opomenuta „generace COVID-19“ současných a budoucích pracovníků s nižšími příjmy a nižší kvalitou pracovních míst.

V zájmu posílení pružnosti a odolnosti společností, pokud jde o řešení výzev způsobených pandemií a krizemi v budoucnosti, nesou vlády klíčovou odpovědnost za zajištění pokračování odborné přípravy a rozvoje na pracovištích, jakož i za zlepšování účinnosti rozvoje dovedností a systémů celoživotního učení. Účinný systém rozvoje dovedností závisí na úzké koordinaci mezi vládami, sociálními partnery, soukromým sektorem a poskytovateli vzdělávání nebo odborné přípravy. Zejména zapojení zaměstnavatelů do zavádění nových programů odborné přípravy a aktualizace osnov a provádění stávajících programů má zásadní význam pro posílení schopnosti formálního odborného vzdělávání a přípravy a programů učení se prací reagovat na potřeby trhu práce.

Na základě poznatků získaných ze zjištění průzkumu navrhuje tato zpráva řadu politických doporučení k řešení bezprostředního dopadu pandemie, k zajištění rychlého oživení po krizi a k vybudování systémů rozvoje dovedností schopných se v dlouhodobém horizontu přizpůsobit změnám na trhu práce. Tato celosvětová zdravotní krize vyžaduje zapojení a partnerství mezi zúčastněnými stranami na všech úrovních, včetně mezinárodních a regionálních rozvojových organizací, vlád, sociálních partnerů, veřejných a soukromých podniků, vzdělávacích institucí a institucí odborné přípravy, jakož i účastníků vzdělávání a pracovníků ze všech oblastí života. 

Tento meziagenturní průzkum ilustruje mezinárodní spolupráci, která je zapotřebí v reakci na pandemii COVID-19. Očekává se, že tato společná iniciativa poslouží jako znalostní základna a podnět k podpoře intenzivnější mezinárodní spolupráce a výměny znalostí v této oblasti, k vytvoření inovativních řešení pro řešení dopadu pandemie COVID-19 na odbornou přípravu na pracovišti a pro budování účinných a odolných systémů rozvoje dovedností.