Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Evropská komise prostřednictvím řady iniciativ a opatření podporuje své členské státy při snižování počtu pracovníků, kteří nemají alespoň základní digitální dovednosti. V roce 2021 předložil Evropský účetní dvůr zprávu o základních digitálních dovednostech dospělých, která analyzuje, jak může EU dosáhnout svých cílů.

Podle zprávy neměla v roce 2019 třetina dospělých v EU pracujících nebo hledajících zaměstnání – více než 75 milionů lidí – v posledních třech měsících alespoň základní digitální dovednosti nebo nepoužila internet vůbec. Podíl byl vyšší u osob s nízkou úrovní dosaženého vzdělání, starších lidí a nezaměstnaných. Zpráva, která není výsledkem auditu, ale přehled veřejně dostupných informací a neobsahuje posouzení opatření přijatých Komisí v této oblasti, popisuje nedávný vývoj v oblasti základních digitálních dovedností pracovní síly ve věku 25–64 let, k němuž došlo v souvislosti s opatřeními EU v této oblasti od roku 2010, a zejména za posledních pět let.

Zpráva ukazuje, že EU uznala význam základních digitálních dovedností pro všechny občany, což je otázka, která je součástí strategie Evropa 2020. Od roku 2010 zahájila EU několik iniciativ týkajících se digitálních dovedností, často v rámci širších opatření, zatímco od roku 2016 je kladen větší důraz na digitální nebo základní dovednosti, ačkoli opatření často zůstávají relevantní pro jiné dovednosti, úrovně dovedností nebo cílové skupiny. Úlohou EU při zlepšování digitálních dovedností je podporovat vnitrostátní opatření prostřednictvím pokynů a doporučení, podporovat sítě spolupráce a financovat opatření k řešení tohoto problému. Primární odpovědnost za vzdělávací systémy a odbornou přípravu však nesou členské státy EU.

Do roku 2015 se opatření EU nezaměřovala konkrétně na základní digitální dovednosti dospělých. Od té doby se opatření, jejichž cílem je zvýšení procenta pracovní síly se základními digitálními dovednostmi, dostala více do popředí. Komise vymezila mezinárodně uznávaný rámec digitálních kompetencí, podpořila rozvoj vnitrostátních strategií v oblasti digitálních dovedností a pomohla vytvořit vnitrostátní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa téměř ve všech členských státech. Na druhé straně Komise v roce 2019 dospěla k závěru, že počet projektů zaměřených na prohlubování dovedností dospělých s nízkou kvalifikací financovaných EU není dostatečný. A ačkoli Digitální agenda pro Evropu navrhla jako prioritu pro Evropský sociální fond (ESF) v období 2014–2020 digitální gramotnost a kompetence, projekty zaměřené konkrétně na odbornou přípravu v oblasti digitálních dovedností v členských státech představovaly přibližně 2 % celkových finančních prostředků ESF na dané období.

Podle ukazatelů používaných Komisí došlo v posledních letech u členských států EU jako celku pouze k malému pokroku, pokud jde o základní digitální dovednosti. Ačkoli členské státy EU s nejlepšími výsledky patří k předním zemím světa, kde jsou k dispozici srovnatelné údaje, členské státy s nejhoršími výsledky nejsou na lepší úrovni než ty, které se řadí mezi země mimo EU na nízké úrovni. U této druhé skupiny členských států se situace v období 2015 až 2018 postupně zhoršovala, což naznačuje, že digitální propast neexistuje pouze mezi skupinami v rámci jednotlivých členských států, ale v tomto ohledu také mezi zeměmi s dobrými a zeměmi se špatnými výsledky.

Pro nové období 2021–2027 Komise poprvé stanovila konkrétní cíl týkající se zvýšení procenta občanů se základními digitálními dovednostmi, a to z 56 % v roce 2019 na 70 % v roce 2025. Pokud jde o dosažení tohoto cíle, zjistili jsme řadu problémů, zejména přidělování konkrétních částek na budoucí programy EU, stanovení cílů a milníků pro dosažení tohoto cíle, uznávání projektů zaměřených na základní digitální dovednosti dospělých a důsledné posuzování digitálních dovedností po delší dobu v rychle se měnícím digitálním prostředí.

Přezkum vypracovalo auditní oddělení II (Investice pro soudržnost, růst a sociální začlenění).