🇦🇹 Rakousko: přehled digitálních dovedností

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 18. srpna 2023 18.08.2023

Úvod

Ve vydání indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) z roku 2022 je Rakousko v kategorii lidského kapitálu 11 bodů s 51 (průměr EU 45,7). V letech 2017 až 2022 dosáhla země průměrného ročního relativního tempa růstu ve výši 8 procentních bodů, pokud jde o ukazatele DESI, což je trvale nad průměrem EU.

Pokud jde o lidský kapitál, podle zprávy DESI dosahuje Rakousko u téměř všech ukazatelů lepších výsledků než průměr EU, s výjimkou procentního podílu podniků poskytujících odbornou přípravu v oblasti IKT, který je mírně pod průměrem EU. Procentní podíl zaměstnaných odborníků na informační a komunikační technologie dosáhl průměru EU; zvýšila se z 4,3 % na 4,5 %. Procentní podíl žen specialistek v oblasti IKT je průměr EU (19 % v obou případech). V případě podniků poskytujících odbornou přípravu v oblasti informačních a komunikačních technologií je Rakousko mírně pod průměrem (18 % oproti 20 % v EU) a u absolventů IKT nad (4,4 % oproti 3,9 %). Rakousko dosahuje nad průměrem EU, pokud jde o základní digitální dovednosti (63 % oproti 54 % v EU), základní digitální dovednosti (33 % oproti 26 %) a základní dovednosti v oblasti tvorby obsahu (75 % oproti 66 %).

fit4internet provedl první reprezentativní průzkum, barometr digitálních dovedností, za účelem měření digitálních dovedností v Rakousku na základě DigComp 2.2 AT se sebehodnocením a otázkami založenými na znalostech.  Průzkum byl proveden v dubnu a květnu 2022 s téměř 4000 osobami žijícími v Rakousku podle pohlaví, věku a provincie. Výsledky barometru digitálních dovedností poskytují podrobný obrázek o digitálních znalostech rakouského obyvatelstva poprvé. U otázek založených na znalostech dosáhla rakouské populace v průměru 40,8 % až 43,3 %. Více než polovina dotázaných osob je pouze na úrovni kompetencí 1, což znamená, že v testu založeném na znalostech dosahují téměř 20 % ze 100 %. Pětina respondentů dosahuje až 40 % (úroveň způsobilosti 2).

Rakouská národní koalice (Allianz für Digitale Skills und Berufe) byla zahájena v říjnu 2020 pod vedením rakouského spolkového ministerstva financí a je podporována fit4internetem, nestranným a nezávislým sdružením s vládní podporou, které je rovněž členem Evropské koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa. Partnery rakouské národní koalice jsou orgány veřejného i soukromého sektoru, jako jsou vládní agentury a společnosti se silným zaměřením na digitální rekvalifikaci a prohlubování dovedností.

Přehled státních strategií a vnitrostátních iniciativ
Státní strategie

Iniciativa „Digitální Rakousko“ stanoví vizi a hodnoty pro digitálně odpovědnou společnost. Akční plán pro digitální oblast Rakousko(Digitalen Aktionsplan Austria) je vypracován v rámci širokého procesu odborníků a zúčastněných stran, který se neustále rozšiřuje a důsledně provádí a vytváří nový růst, nová pracovní místa a nové příležitosti pro všechny v Rakousku. Cíle digitálního akčního plánu jsou: zajistit odolnost vůči krizi „System Austria“, zvýšit konkurenceschopnost, postavit Rakousko jako region digitálních inovací; cílené využívání dat pro inovace; navrhovat vzdělávání, odbornou přípravu a další odbornou přípravu jako digitální konkurenční výhodu; cílená podpora špičkového digitálního výzkumu; usnadnit digitální komunikaci mezi státem a občany.

V září 2021 zveřejnila rakouská vláda strategii „Miseumělé inteligence do roku 2030 Rakousko (AIM AT 2030)“, která může pomoci připravit půdu pro příspěvek Rakouska k dosažení cíle digitální dekády, kterým je 75 % evropských podniků využívajících umělou inteligenci. „Cíl AT 2030“ sleduje tři cíle: široké využívání umělé inteligence zaměřené na společné blaho, postavení Rakouska jako místa výzkumu a inovací pro umělou inteligenci a zajištění jeho konkurenceschopnosti prostřednictvím vývoje a využívání umělé inteligence. Strategie se rovněž výrazně zaměřuje na rozvoj „UI pro zelenou“ s prováděním ve dvou oblastech činnosti: „Důvěryhodná UI“, která zahrnuje vytvoření norem umělé inteligence a právního rámce; a „vytvořit ekosystémy“, které začleňují umělou inteligenci do vzdělávání a odborné přípravy, transferu technologií mezi univerzitami, výzkumnými ústavy a podniky a financování podniků, které bude pokrývat celý inovační cyklus.

Vnitrostátní iniciativy

53 % rozpočtu rakouského plánu pro oživení a odolnost ve výši 3,5 miliardy eur je přiděleno na digitální transformaci. Prostředky ve výši 172 milionů EUR jsou určeny na usnadnění přístupu k digitálnímu vzdělávání, zejména pro studenty středních škol. Dalším klíčovým faktorem je zvýšení pokrytí širokopásmovým připojením země.  Kromě toho bylo 107 milionů EUR z plánu pro oživení a odolnost použito na zřízení Quantum Austria, strategie na podporu výzkumu a technologií kvantové výpočetní techniky. Program bude uvolňovat výzvy k předkládání projektů do roku 2026.

Spravedlivý a rovný přístup žáků k reformě základních digitálních kompetencí vytvoří rámcové podmínky a poskytne podpůrná opatření, která všem žákům nižších středních škol umožní spravedlivý a rovný přístup k základním digitálním kompetencím. Zahrnuje odbornou přípravu učitelů při zaměstnání s cílem zlepšit jejich digitální výukové schopnosti, jakož i řadu podpůrných opatření, která usnadňují digitalizaci ve školách.  Tato reforma pomůže zlepšit infrastrukturu různých školních struktur s cílem maximalizovat využívání digitálních zařízení poskytovaných studentům. Reforma navíc poskytne digitální řešení pro usnadnění pedagogických a administrativních výměn prostřednictvím portálu, který konsoliduje všechny aplikace v oblasti vzdělávání a správy. Poté, co v roce 2021 vstoupil v platnost „akt o digitalizaci škol“, probíhá provádění reformy dobře a bude dokončeno do poloviny roku 2025.

Širokopásmové připojení Rakousko 2030“ je největší jednotlivou investicí v rakouském plánu pro oživení a odolnost.  891 milionů EUR bude vynaloženo na širokou dostupnost širokopásmových sítí s velmi vysokou kapacitou, a to až gigabit za sekundu, z čehož budou mít prospěch mimo jiné veřejné instituce a podniky umístěné ve venkovských regionech a oblastech s jedinečnými socioekonomickými hybnými silami. Ke konečnému cíli poskytnout do konce třetího čtvrtletí roku 2026 alespoň 50 % všech domácností širokopásmový přístup se neustále přibližuje.

Od školního roku 2022/2023 je základní digitální vzdělávání (DigitaleGrundbildung) povinné pro všechny studenty 5. až 8. ročníku. Toto téma se týká mimo jiné mediální gramotnosti, dovedností v oblasti zpracování informací, nakládání s osobními informacemi a ochrany údajů.

Prostřednictvím iniciativyDigi Scheck„Spolkové ministerstvo práce a hospodářství financuje kurzy odborné přípravy pro učně, které posilují jejich odborné a mezioborové kompetence v oblasti dovedností orientovaných na budoucnost v oblasti digitalizace, ochrany klimatu, udržitelnosti, hospodaření s energií a zdrojů a internacionalizace v rámci duálního vzdělávání prostřednictvím grantů. Z veřejných zdrojů bude podporováno až 500 EUR na jeden kurz a maximálně tři kurzy ročně.

Digitální kompetenzoffensive für Österreich (Digitální kompetenzoffensive für Österreich) bylo zahájeno v únoru 2023. Zahrnuje kvalitní výuku základních digitálních dovedností u obyvatelstva nebo v různých oblastech činnosti, jako jsou odborníci na informační a komunikační technologie, vzdělávání, občané, podniky nebo veřejný sektor. Cílem je vyučovat všechny digitální dovednosti na základě rakouského modelu kompetencí pro digitální kompetence „DigComp 2.3 AT“. Meziodvětvová ofenziva digitálních dovedností zajišťuje, že síly budou konsolidovány a že digitální dovednosti občanů budou v rámci koordinované strategie posíleny, aby se do roku 2030 digitálně přizpůsobili rakouským občanům.

Možnosti financování

Možnosti financování prohlubování dovedností a změny kvalifikace na podporu digitálních kompetencí jednotlivců a organizací jsou k dispozici ve formě půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021–2026 je většina činností v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost, ale také jako činnosti v grantových režimech Horizontu, Erasmus+, ESI fondů a EHP. Více informací naleznete na rakouských internetových stránkách pro oživení a odolnost, na internetových stránkách Digitálního Rakouska a v článku věnovanému možnostem financování digi dovedností v Rakousku

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz