🇦🇹 Rakousko: přehled digitálních dovedností

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 18. srpna 2023 18.08.2023

Ve vydání indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) za rok 2022 se Rakousko umístilo na 11. místě v kategorii lidský kapitál se skóre 51 (průměr EU 45,7). Od roku 2017 do roku 2022 země postupovala v ukazatelích DESI průměrným ročním relativním tempem růstu o 8 procentních bodů, což je trvale nad průměrem EU.

Pokud jde o lidský kapitál, podle zprávy DESI je Rakousko téměř ve všech ukazatelích lepší než průměr EU, s výjimkou procenta podniků nabízejících školení v oblasti ICT, které je mírně pod průměrem EU. Procento zaměstnaných odborníků v oblasti ICT dosáhlo průměru EU; zvýšilo se ze 4,3 % na 4,5 %. Podíl žen mezi odborníky na ICT je na průměru EU (19 % u obou). U podniků nabízejících školení v oblasti ICT je Rakousko mírně pod průměrem (18 % oproti 20 % v EU) a u absolventů ICT nad průměrem (4,4 % oproti 3,9 %). Nad průměrem EU je Rakousko v případě základních digitálních dovedností (63 % oproti 54 % za EU), základních digitálních dovedností (33 % oproti 26 %) a základních dovedností v oblasti tvorby obsahu (75 % oproti 66 %).

Společnost fit4internet provedla první reprezentativní průzkum, Barometr digitálních dovedností,s cílem změřit digitální dovednosti v Rakousku na základě DigComp 2.2 AT s otázkami založenými na sebehodnocení a znalostech. Průzkum byl proveden v dubnu a květnu 2022 na vzorku stratifikovaném podle pohlaví, věku a kraje mezi téměř 4 000 obyvateli Rakouska. Výsledky Barometru digitálních dovedností poprvé podávají podrobný obraz o digitálních znalostech rakouské populace. Rakouská populace dosáhla v otázkách založených na znalostech v průměru 40,8 % až 43,3 %. Více než polovina dotázaných je pouze na úrovni kompetencí 1, což znamená, že v testu založeném na znalostech dosáhla jen necelých 20 % ze 100 %. Pětina respondentů dosahuje až 40 % (úroveň kompetence 2).

Rakouská národní koalice (Allianz für Digitale Skills und Berufe) vznikla v říjnu 2020, v současnosti ji vede rakouské spolkové ministerstvo financí podporuje ji fit4internetem,nestranné a nezávislé sdružení s podporou vlády, které je rovněž členem Evropské koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa. Mezi partnery rakouské národní koalice patří jak subjekty veřejného, tak soukromého sektoru, jako jsou vládní agentury a společnosti se silným zaměřením na digitální rekvalifikace a zvyšování kvalifikace.

Přehled státních strategií a národních iniciativ
Státní strategie

Iniciativa „Digitální Rakousko“ předkládá vizi a hodnoty pro digitálně odpovědnou společnost. Digitální akční plán Rakouska (Digitalen Aktionsplan Austria) vznikl v širokém odborném a zainteresovaném procesu, je průběžně rozšiřován a důsledně naplňován a vytváří nový potenciál růstu, nová pracovní místa a nové příležitosti pro všechny obyvatele Rakouska. Digitální akční plán usiluje o to, aby “Systémové Rakousko” bylo odolné vůči krizi, aby se zvýšila konkurenceschopnost, aby Rakousko zaujalo pozici digitálního inovačního centra; dále usiluje o cílené využití dat pro inovace; navrhuje vzdělávání, odbornou přípravu a další vzdělávání jako digitální konkurenční výhodu; cíleně podporuje špičkový digitální výzkum; usnadňuje digitální komunikaci mezi státem a občany.

V září 2021 zveřejnila rakouská vláda strategii “2030 Artificial Intelligence Mission Austria (AIM AT 2030)”, která pomůže připravit půdu k tomu, aby Rakousko přispělo k dosažení cíle Digitální dekády, podle kterého má 75 % evropských podniků využívat umělou inteligenci. ‘AIM AT 2030’ sleduje tři cíle: široké využití umělé inteligence orientované na obecné blaho, postavení Rakouska jako místa výzkumu a inovací v oblasti umělé inteligence a dosažení jeho konkurenceschopnosti rozvojem a využitím umělé inteligence. Strategie se rovněž výrazně zaměřuje na rozvoj “AI for green” s uplatněním ve dvou oblastech činnosti: “Důvěryhodná AI”, která zahrnuje vytvoření standardů AI a právního rámce, a “Vytvoření ekosystémů”, která integruje AI do vzdělávání a odborné přípravy, transferu technologií mezi univerzitami, výzkumnými ústavy a podniky a financování podniků, které pokryje celý inovační cyklus.

Národní iniciativy

Na digitální transformaci připadá 53 % z rozpočtu 3,5 miliardy eur rakouského plánu pro obnovu a odolnost. Alokace ve výši 172 milionů eur je vyhrazena na zjednodušení přístupu k digitálnímu vzdělávání, zejména studentům středních škol. Dalším klíčovým aspektem je rozšíření pokrytí země širokopásmovým připojením. Kromě toho bylo 107 milionů eur z RRP použito na vytvoření Quantum Austria, strategie k šíření výzkumu a technologií v oblasti kvantové výpočetní techniky. Program bude vyhlašovat výzvy k předkládání projektů až do roku 2026.

Reforma spravedlivého a rovného přístupu žáků k základním digitálním kompetencím stanoví rámcové podmínky a vytvoří doprovodná opatření, která zajistí spravedlivý a rovný přístup všech žáků nižších ročníků středních škol k základním digitálním kompetencím. Zahrnuje odbornou přípravu učitelů, která zlepší jejich schopnosti vyučovat digitální dovednosti, a řadu doplňkových kroků, které zjednoduší digitalizaci ve školách. Tato reforma napomůže zlepšení infrastruktury různých školských struktur tak, aby se co nejvíce využívala digitální technika poskytnutá žákům. Kromě toho reforma přinese digitální řešení usnadňující pedagogickou a administrativní výměnu informací na portálu, který sloučí všechny vzdělávací a administrativní aplikace. Po vstupu “zákona o digitalizaci škol” v platnost v roce 2021 je plnění reformy v běhu a bude završeno v polovině roku 2025.

Projekt “Širokopásmové Rakousko 2030” je největší jednotlivou investicí v rámci rakouského plánu obnovy a odolnosti. Na plošnou dostupnost vysokokapacitních širokopásmových sítí s rychlostí až jeden gigabit za sekundu bude vyčleněno 891 milionů eur, které využijí mimo jiné veřejné instituce a podniky nacházející se ve venkovských regionech a oblastech s jedinečnými socioekonomickými faktory. Cíl zpřístupnit širokopásmové připojení alespoň 50 % všech domácností do konce třetího čtvrtletí roku 2026 se blíží.

Od školního roku 2022/2023 je předmět digitální základní vzdělání (Digitale Grundbildung) povinný pro všechny žáky 5. až 8. ročníku. Tento předmět zahrnuje mimo jiné mediální gramotnost, dovednosti v oblasti zpracování informací, zacházení s osobními údaji a jejich ochranu.

Spolkové ministerstvo práce a hospodářství financuje formou grantů vzdělávací kurzy pro učně, které v rámci duálního vzdělávání prohlubují jejich odborné a mezioborové kompetence v oblasti budoucích dovedností v oblasti digitalizace, ochrany klimatu, udržitelnosti, hospodaření s energií a zdroji a internacionalizace, a to prostřednictvím iniciativy “Digi Scheck”. Z veřejných prostředků bude podpořeno až 500 EUR na jeden kurz s možností absolvovat maximálně tři kurzy ročně.

Digitale kompetenzoffensive für Österreich (Digitální nabídka dovedností) byla spuštěna v únoru 2023. Spočívá v kvalitně garantované výuce základních digitálních dovedností občanů nebo pracovníků v různých oblastech jejich působení, jako jsou odborníci na ICT, ve vzdělávání, ve vzdělávání občanů, v podnikatelské sféře nebo ve veřejném sektoru. Hlavním cílem je naučit každého digitálním dovednostem na základě rakouského kompetenčního modelu pro digitální kompetence “DigComp 2.3 AT”. Tato nabídka digitálních dovedností napříč resorty je zárukou spojení sil a rozvoje digitálních dovedností občanů na základě koordinované strategie, díky níž budou Rakušané do roku 2030 digitálně gramotní.

Možnosti financování

Možnosti financování rozšiřování a prohlubování kvalifikace s cílem podpořit digitální kompetence jednotlivců a organizací je možné formou půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím plánu pro obnovu a odolnost, a také formou aktivit v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na rakouských internetových stránkách plánu obnovy a odolnosti, na internetových stránkách Digitální Rakousko a v článku věnovanému možnostem financování digi dovedností v Rakousku

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz