Setkání příjemců výzvy ISDV II jako ukázka sdílení dobré praxe

Autor: MŠMT Publikováno: 20. října 2021 20.10.2021

V úterý 12.10.2021 se v odpoledních hodinách uskutečnilo setkání příjemců výzvy v rámci Implementace strategie digitálního vzdělávání II (dále jen ISDV II). Tato výzva si kladla za cíl zkvalitnit školní výuku v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení; podpořit inovace výuky; zajistit metodickou i technickou podporu pro využití digitálních technologií ve výuce prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků a také propagovat inovativní metody výuky za pomoci digitálních technologií a šířit příklady dobré praxe ve školách. Projekty měli povinně stanovenou aktivitu, a to řízení projektu (KA1). Mezi povinně volitelné aktivity patřily: Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů (KA 2), Propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci s dalšími institucemi (KA3), Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol (KA4), Šíření příkladů dobré praxe škol (KA5).

Na setkání byly představeny zajímavé projekty, které nabízely různorodá propojení s již fungujícími aktivitami. Mezi prvními z humanitně zaměřených projektů byl představen projekt Humanitní vědy dokořán Masarykovy univerzity, který si klade za cíl využít digitalizované kulturní dědictví. K tomuto cíli byly vytvořeny digitální vzdělávací zdroje i nástroje na jejich tvorbu. Tvůrci spolupracují s muzei a gymnázii, zařazují aktivity z projektu do vzdělávání pomocí vytvořených metodik, skrze které dochází k ověřování aktivit projektu na školách. Témata nabízejí různorodá, psychologická, literární a mnohá další. Mezi dalšími humanitně orientovanými projekty byl prezentován projekt Československo v paměti žen od Gender Studies, který poukazuje na životy žen za totality. K tomuto účelu vznikla platforma, kde jsou uloženy příběhy o ženské práci a každodennosti života daných žen. Dále tam můžeme nalézt videa. Všechny tyto DVZ (digitální vzdělávací zdroje) akcentují rovný přístup. Při přípravě vzniklo 500 rozhovorů dokumentujících období 1945-1989, z nichž bylo zpracováno 10 příběhů kompletních životů různých žen. Nyní je projekt v režimu beta verze, která půjde od 2022 do pilotáže na školách. Multikulturní centrum (MKC) Praha představilo aktivitu Dějiny, společnost a kultura 20. století v digitálních zdrojích knihovny MKC Praha“, které cílí na národnostní a etnickou pestrost. Průběžně vzniká 42 vyučovacích hodin na 7 témat pro dějepis, občanskou výchovu, český jazyk (cílová skupina: 8.-9. ročník). Na jejich webových stránkách naleznete metodiky do výuky, galerii žákovských prací, do které si mohou žáci vkládat materiály sami, ucelené vyučovací hodiny ve formě interaktivních pdf, které lze stáhnout a pracovat s nimi i offline a také jednotlivé online aktivity.

Na přírodní vědy se zaměřila Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky s projektem “Virtuální Realita – Orbis pictus 21. století“, kde nám byla ukázána výuková videa k virtuální realitě. Na ně se můžete podívat zde. Muzeum hlavního města Prahy představilo výukové aktivity k Langweilova modelu Prahy. V rámci projektu se model digitalizoval a vznikly 4 aplikace, mezi kterými je například Langweilova VR dílna. Model byl také vytvořen v 5D modelu. Vše je dostupné školám i online. Techmania Science Centre nám se svým projektem Techmania Digital Series ukázalo, jak interaktivně popularizovat a přiblížit témata, kterými jsou kosmonautika, geologie a sluneční soustava. Na tuto podporu vzniklo 139 videí, která demonstrují různé přírodní jevy. Videa jsou doplněna interaktivními texty s cvičením pro žáky. Na stránkách je také zveřejněna encyklopedie fyziky. Gymnázium Matyáše Lercha si dalo tu práci a dalo vzniknout elektronické učebnici fyziky pro gymnázia (ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MUNI). Verze učebnice je online a ve free verzi. Má 27 kapitol na 3 školní roky. Obsahuje i praktická cvičení.

Jak naučit studenty SOŠ a SŠ cizí jazyk tak, aby byla jeho znalost aplikovatelná v praxi budoucího zaměstnání, byl cíl Západočeské univerzity v rámci projektu Odborný cizí jazyk pro stavební obory a truhláře s implementací digitálního vzdělávání. Stavaři, let´s go!“. K tomuto tématu vznikla webová stránka pro výuku odborného jazyka (angličtiny, němčiny a ruštiny) pro truhláře, zedníky, instalatéry
a stavaře. Vše funguje na úrovni modulů pro prezenční i kombinované studium. Stránka také slouží jako trvalé uložiště.Do projektu je zapojeno 5 SOŠ a SŠ.

Jako synergické projekty se ukázaly Projekt rozvoje digitálních kompetencí SŠ učitelů v Plzeňském krajiod UPOL a také projekt “DigiUčitel, který se stal e-learningovým portálem pro pedagogy ZŠ a SŠ. Vychází z šesti hlavních úrovní DigCompEdu. Pedagog si tam může vytvořit vlastní profil, využívat fórum a odkazy na akce. Dále si může udělat test a získat certifikát.
Tvůrce projektu nabídl ostatním příjemcům umístění na svém portále.

Jako další propojení se ukázalo navázat projekty příjemců na činnosti NPI (Národního pedagogického institutu), kterými jsou například Ema.rvp.cz a Dějepis+.