Slovinsko: přehled digitálních dovedností 🇸🇮

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 17. srpna 2023 17.08.2023

Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) 2022 ukazuje, že Slovinsko pokročilo a nyní se v celkovém žebříčku umístilo na 11. místě, což je nejvyšší umístění Slovinska v historii existence žebříčku. Slovinsko zůstává nad evropským průměrem v oblasti konektivity a v oblasti integrace digitálních technologií, zejména cloudových služeb a umělé inteligence. V oblasti lidského kapitálu je Slovinsko mezi členskými státy EU na 17. místě. Oproti roku 2021 se podíl slovinských odborníků v oblasti ICT na lidském kapitálu zvýšil (2021: 4,4 %; 2022: 4,8 %) a pohybuje se nad evropským průměrem. Podíl žen mezi odborníky v oblasti ICT zůstává stejný (17 %) a nedosahuje evropského průměru. Slovinsko zaostává za evropským průměrem v podílu osob s digitálními dovednostmi na základní úrovni a s digitálními dovednostmi na vyšší úrovni (SI: 50 % a 20 %; EU: 54 % a 26 %).

Index digitální budoucnosti společnosti Microsoft mapuje úroveň digitalizace v 16 evropských zemích, včetně Slovinska. Index obsahuje údaje o aktuální úrovni digitalizace dané země a ukazuje na místa, kde je digitalizace úspěšná, a také na oblasti, kde je třeba urychlit proces digitální transformace. Digitalizace je pojímána prostřednictvím 5 kategorií digitálního rozvoje: Digitální podnikání, digitální státní správa a veřejný sektor, digitální infrastruktura, digitální sektor a lidský kapitál. Celková úroveň digitálního rozvoje Slovinska je 107, což je 7 % nad průměrem střední a východní Evropy. V porovnání se zeměmi střední a východní Evropy se Slovinsko řadí z hlediska digitalizace obecně k nadprůměru a v některých oblastech může konkurovat některým nejrozvinutějším evropským zemím v této sféře. Dobré výsledky zaznamenává v oblasti digitalizace vzdělávání, lidských zdrojů, podnikových investic do výzkumu a vývoje a digitální konkurenceschopnosti podniků.

Slovinská digitální koalice (Digitalna Slovenija)byla založena v roce 2016 jako platforma více zúčastněných stran koordinovaná Obchodní a průmyslovou komorou Slovinska. Slovinská digitální koalice se zaměřuje na dosahování mezisektorového multiplikačního dopadu, který zrychlí rozvoj digitální společnosti a využívá příležitostí pro rozvoj informačních a komunikačních technologií a internetu. Má za cíl upevňovat digitální dovednosti a prohlubovat digitální kompetence evropské společnosti a odborné pracovní síly. Nabízí přehled o evropských a národních iniciativách a aktivitách v oblasti digitálních dovedností a znalostí, možnostech odborného vzdělávání a kariérního rozvoje, osvědčených postupech, odborných radách, zdrojích a prostředcích, údajích založených na výzkumu, faktech a číslech, možnostech financování, novinkách, názorech a událostech.

Přehled státních strategií

Strategie digitální transformace hospodářství byla vypracována v roce 2021 a slovinská vláda ji přijala v lednu 2022. Týká se pokročilých digitálních technologií, efektivního ekosystému pro konkurenceschopnou ekonomiku a udržitelnou společnost jako základ růstu digitální ekonomiky. Strategie se zaměřuje na tři hlavní cíle: pokročilé digitální technologie umožňující digitální transformaci ekonomiky; efektivní ekosystém pro konkurenceschopnou ekonomiku; otevřená a udržitelná společnost jako základ růstu digitální ekonomiky.

V únoru 2022 byl přijat zákon o podpoře digitálního začleňování, který se týká celé společnosti a jeho cílem je digitální občanské vzdělávání prostřednictvím finančních pobídek na nákup digitálního vybavení a přispívá k digitalizaci školního vyučování a k odpovědnému a bezpečnému používání digitálních technologií.

Cílem národního programu na podporu rozvoje a využívání umělé inteligence do roku 2025 je vytvořit otevřené a kreativní prostředí pro rychlou a efektivní výměnu informací, sdílení zkušeností a osvědčených metod a poskytnout prostor pro výzkum, vývoj, nasazení a testování technologií umělé inteligence.

Strategie pro digitální veřejné služby na období 2021–2030 byla přijata v prosinci 2022. Usiluje o zabezpečení dat ke zlepšení služeb a přijímání rozhodnutí a o vytvoření bezpečného, důvěryhodného a inkluzivního digitálního prostředí.

Digitalna Slovenija 2030, národní strategie digitální transformace Slovinska do roku 2030, byla zveřejněna v březnu 2023. Mezi horizontální principy strategie patří: Všeobecné povědomí o významu digitální transformace; Internet jako strategický nástroj digitální transformace; Ochrana svobodného a otevřeného internetu; Snaha o meziodvětvové synergické efekty rozvoje; Používání slovinského jazyka a zachování kulturní identity; Podpora výzkumu a vývoje digitálních technologií a jejich využití; Strategická soběstačnost, jednotný digitální trh a digitální suverenita; Demokratická digitální společnost a dosažení rozvojových cílů Slovinska prostřednictvím digitální transformace.

Slovinsko se může od roku 2021 pochlubit Ministerstvem pro digitální transformaci, které monitoruje a analyzuje stav digitální transformace a informační společnosti na národní úrovni. Odpovídá za oblasti informační společnosti, elektronických komunikací, digitálního začleňování, digitálních kompetencí, datové ekonomiky, správy informačních a komunikačních systémů a poskytování elektronických služeb veřejné správy. Ve spolupráci s příslušnými ministerstvy a úřady vlády připravuje, koordinuje a naplňuje národní aktivity a projekty v oblasti informační společnosti a digitální transformace hospodářství, veřejné správy, zdravotnictví, justice, zemědělství, školství a dalších oblastech.

Národní iniciativy 

Slovinský plán pro oživení a odolnost se podílí na digitální transformaci slovinské společnosti a ekonomiky 21,4 % z celkové částky určené na tento plán. podporuje přechod na digitální technologie pomocí reforem v oblasti digitalizace veřejné správy, dovedností a kybernetické bezpečnosti. Strategie digitální transformace a reformy v oblasti elektronické identity směřují k většímu využívání veřejných elektronických služeb a digitalizaci podniků.

Digitální transformaci hospodářství (podniků a průmyslu) napomáhá schválení strategie pro digitální transformaci podniků, zásad pro inovativní zadávání veřejných zakázek a zavedení jednotné digitální identity (e-identity) pro podniky. Strategie počítá s převedením různých registrů do jediného obchodního rejstříku. V souladu se strategií získá elektronickou identitu nejméně 200 podniků.

Cílem projektu Posílení digitální transformace veřejné správy je dosáhnout pokroku v digitální transformaci ve veřejné správě. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím Strategie digitálních veřejných služeb 2021-2030 a zřízením Rady pro rozvoj informatiky jako koordinačního orgánu digitálních řešení. Rada pro rozvoj informatiky byla zřízena v únoru 2022. Funguje jako řídicí orgán, který se stará o koordinaci aktivit souvisejících s investicemi do IT ve veřejném sektoru, s jejich standardy, s back-office systémy a dalším technologickým rozvojem, kde je kompatibilita systémů nezbytná pro jejich provoz a údržbu. V prosinci 2022 byla přijata Strategie pro digitální veřejné služby 2021–2030 byla přijata v prosinci 2022. Jejím cílem je zabezpečit data pro kvalitnější služby a rozhodování a vytvořit bezpečné, důvěryhodné a inkluzivní digitální prostředí.

Ocenění Inženýrka evropského roku je určena mladým dívkám, které se rozhodly zvolit si povolání inženýrky. Ocenění se zabývá problémem “neviditelnosti” žen-inženýrek ve společnosti. Jejím cílem je představit vzory mladým dívkám a vyzdvihnout pracovní úspěchy a přínos slovinských inženýrek pro společnost. Prostřednictvím ankety Inženýrka roku Slovinsko každoročně představuje veřejnosti 10 zajímavých inženýrek, které svou osobností a prací mohou nadchnout, inspirovat nebo povzbudit mladé lidi k rozhodnutí pro inženýrské studium nebo kariéru. Projekt od roku 2012 motivuje mladé ženy pro techniku, technologie, přírodní vědy a inovace.

Novým projektem přijatým v květnu 2022 je projekt E-obsah a e-služby a nové přístupy ve vzdělávání. Zaměřuje se na snadnější průběh digitalizace vzdělávání ve Slovinsku. Díky příspěvku z Evropského fondu pro regionální rozvoj projekt podpoří větší využívání moderních informačních a komunikačních technologií ve vyučování a vzdělávání. V rámci projektu Ministerstvo školství, vědy a sportu, Slovinská akademická a výzkumná síť (ARNES) a Ústav informatiky zajišťují komplexní modernizaci jak: (i) stávajících vzdělávacích elektronických služeb a elektronického obsahu, tak (ii) stávajícího systému podpory pro žáky i učitele na základních a středních školách. Modernizace bude probíhat v letech 2021-2023. Projekt napomůže zdokonalit: (i) vzdělávací procesy založené na využívání inovativních přístupů; (ii) dovednosti mladých lidí pomocí většího používání moderních informačních a komunikačních technologií ve vyučování a vzdělávání; a (iii) dovednosti pedagogů na základě širšího využívání moderních informačních a komunikačních technologií ve vyučování a vzdělávání.

Možnosti financování 

Možnosti financování prohlubování a zvyšování kvalifikace na podporu digitálních kompetencí jednotlivců a organizací jsou k dispozici ve formě půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím nástroje pro obnovu a odolnost, ale také jako aktivity v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách slovinské národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa a v článku věnovanému možnostem financování digi dovedností ve Slovinsku

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz