O strategii

Koncepci rozvoje umělé inteligence v Bulharsku do roku 2030 přijalo ministerstvo dopravy, informačních technologií a komunikací v roce 2020. Hlavním cílem koncepce je soustředit úsilí na vývoj a zavádění systémů umělé inteligence. To zahrnuje vytváření výzkumných, odborných, podnikatelských
a řídících kapacit a zároveň podporu koordinace opatření a činností uvedených jako priority v příslušných vnitrostátních strategických dokumentech, včetně „Vize, cílů a priorit národního rozvojového programu: Bulharsko 2030“.

Tato koncepce představuje politické iniciativy pro rozvoj umělé inteligence v Bulharsku na období 2020–2030. Nabízí komplexní politickou vizi vývoje a využívání umělé inteligence v Bulharsku a určuje hlavní oblasti dopadu, jako je dostupnost infrastruktury a dat, výzkumné a inovační kapacity, znalosti a dovednosti a budování důvěry ve společnost.

Hlavními definovanými cíli jsou:

 • Podpora solidní znalostní a dovednostní základny v oblasti umělé inteligence.
 • Rozvoj silné výzkumné kapacity pro vědeckou excelenci.
 • Podpora inovací na podporu zavádění umělé inteligence v praxi.
 • Budování spolehlivé infrastruktury pro rozvoj umělé inteligence.
 • Zajištění udržitelných podmínek pro financování vývoje umělé inteligence.
 • Zvyšování povědomí a budování důvěry ve společnost.
 • Vytvoření regulačního rámce pro vývoj a používání spolehlivé umělé inteligence v souladu s mezinárodními regulačními a etickými normami.

Dokument navrhuje komplexní vizi rozvoje a využívání umělé inteligence v Bulharsku na základě strategických a programových dokumentů Evropské komise, které uznávají umělou inteligenci jako hlavní hybnou sílu digitální transformace v Evropě.

Pokud jde o vzdělávání a celoživotní učení, strategie zdůrazňuje úlohu umělé inteligence a potřebu zvýšit počet odborníků pracujících s umělou inteligencí. Koncepce klade důraz na hromadnou základní odbornou přípravu v oblasti umělé inteligence na střední odborném a vysokoškolském vzdělávání, která zahrnuje nezbytné technologické obory a obsah odborné přípravy související s řídicími a obchodními dovednostmi. Jak je uvedeno v bulharské vnitrostátní strategii pro umělou inteligenci, je třeba provést reformy vzdělávání na všech úrovních vzdělávání a klást větší důraz na odbornou přípravu a celoživotní učení, aby lidé mohli získat a zlepšit své digitální dovednosti a dovednosti související s umělou inteligencí.

Ministerstvo školství a vědy provádí tyto iniciativy s cílem aktivně zvyšovat znalosti a dovednosti
v oblasti umělé inteligence:

 • Používání nástrojů umělé inteligence ve vzdělávání s cílem zvýšit kvalitu, atraktivitu a účinnost vzdělávacího procesu.
 • Zlepšování kompetencí studentů v etických otázkách souvisejících s používáním informačních technologií.
 • Plánování opatření ke zvýšení účasti studentů na oborech STEM.
 • Rozšíření bakalářských a magisterských programů s kurzy souvisejícími s umělou inteligencí, a to nejen v oblasti výpočetní techniky, ale zaměřených na multidisciplinární obory. To může zahrnovat i kurzy se zvláštním zaměřením na právní, etické a sociální aspekty umělé inteligence.
 • Vytvoření vhodných podmínek pro prudký nárůst počtu doktorandských studentů v oborech umělé inteligence.
 • Posílení kompetencí učitelů při výuce a práci s digitálními technologiemi a technologiemi umělé inteligence.

Politiky související s odbornou přípravou, rekvalifikací a celoživotním učením zahrnují mimo jiné:

 • Nabízet krátkodobou odbornou přípravu a stáže zaměřené na získávání a zlepšování digitálních dovedností v programování a analýze dat.
 • Navrhování a provádění programů celoživotního učení s cílem rozšířit počet odborníků v oblasti IT s dovednostmi souvisejícími s umělou inteligencí.
 • Zavedení specializovaných (re)kvalifikačních systémů pro profesní profily ohrožené nezaměstnaností v důsledku automatizace, a to ve spolupráci mezi podniky, odbory, vysokoškolskými institucemi a veřejnými orgány.
 • Vytvoření více příležitostí pro uznávání neformálního učení s cílem zajistit flexibilnější mobilitu pracovních sil.
 • Vytvoření platformy pro vzdělávání a umělou inteligenci s on-line kurzy umělé inteligence, vzdělávacími politikami a osvědčenými postupy pro umělou inteligenci ve vzdělávání.

 

Rozpočet

Hlavními zdroji financování činností provádějících tuto koncepci jsou bulharský vládní rozpočet, strukturální fondy Evropské unie a programy Evropské unie „Horizont 2020“ a „Digitální Evropa“, jakož i národní plán pro obnovu a udržitelnost a další mezinárodní programy.