O strategii

Národní rozvojová strategie Chorvatské republiky je národní strategický akční plán na období 2018–2030, jehož cílem je podpořit jak digitální, tak ekologickou transformaci chorvatské společnosti a hospodářství.

Národní strategie nastiňuje čtyři strategické prioritní oblasti: 

 1. udržitelné hospodářství a společnost,
 2. posilování odolnosti vůči krizím,
 3. ekologická a digitální transformace
 4. vyvážený regionální rozvoj.

Kapitola o zelené a digitální transformaci nabízí další vhled do konkrétních opatření plánovaných s ohledem na podporu rozvoje digitálních dovedností a pracovních míst pro všechny občany, pracovní sílu a vzdělávací sektor – včetně pokročilejších dovedností pro digitální odborníky. Jejím prvním strategickým cílem je posílit digitální transformaci společnosti a ekonomiky a klíčovým zaměřením v rámci tohoto cíle je dosáhnout do roku 2030 průměrného hodnocení indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) v EU. Chorvatsko se podle indexu DESI z roku 2020 umístilo na 20.místě v rámci EU (47,6 bodů). Průměr EU za rok 2020 činí 52,57 body. Dalším cílem je vytváření iniciativ pro rozvoj digitálních kompetencí a podpora dostupnosti digitálních pracovních míst pro všechny.

Činnosti a opatření zahájené v rámci Národní strategie rozvoje Chorvatska do roku 2030 mají podpořit čtyři pilíře Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa v Evropě prostřednictvím strategických iniciativ zaměřených na chorvatskou společnost na všech úrovních. Mezi priority patří:

Digitální dovednosti pro všechny občany
 • Zlepšit a usnadnit přístup ke kvalitním programům vzdělávání dospělých (pro digitální kompetence) pro všechny.
 • Zvýšit úroveň základních a pokročilých digitálních dovedností občanů a umožnit jim aktivní účast v digitální společnosti a ekonomice.
Digitální dovednosti pro pracovní sílu
 • Zajistit soulad dovedností zaměstnanců s odpovídajícími digitálními kompetencemi a potřebami náboru, podporovat rozvoj digitálních pracovních míst a vytvářet nezbytné podmínky pro zlepšení kariérních vyhlídek jednotlivců.
 • Zvyšovat digitální kompetence odborníků z netechnických profesí a odvětví mimo sektor informačních a komunikačních technologií (ICT).
 • Rekvalifikace stávající pracovní síly a podpora získávání digitálních kompetencí ve všech hospodářských odvětvích.
Digitální dovednosti pro odborníky v oblasti informačních a komunikačních technologií 
 • Přizpůsobit a dále rozvíjet lidské zdroje pro tradiční odvětví a profese tak, aby odpovídaly potřebám digitálního prostředí, společnosti a hospodářství.
 • Zvýšit počet kompetentních, vysoce vzdělaných mladých odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií a podpořit jejich vstup na trh práce.
 • Prohlubování dovedností stávajících kompetencí v oblasti ICT, udržení a přilákání talentů prostřednictvím pobídek pro digitální odborníky a otevření výzkumu a inovací zahraničním studentům a specializovaným odborníkům z celého světa. 
Digitální dovednosti ve vzdělávání 
 • Podporovat zvyšování počtu odborníků s vysokoškolským a středoškolským vzděláním a rozvoj pokročilých digitálních kompetencí již od útlého věku.
 • Podporovat iniciativy a akce pro pracovní místa zahájené středními a vysokými školami s cílem zvýšit povědomí o digitálních pracovních místech. 

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz

Rozpočet

Strategie je financována z vnitrostátních finančních prostředků a spolufinancována technickou pomocí z operačního programu Konkurenceschopnost a soudržnost z Evropského fondu pro regionální rozvoj.