O strategii

Italská strategie pro digitální dovednosti je zaměřena na boj proti kulturní digitální propasti, která postihuje italské obyvatelstvo, a to podporou digitálního začleňování, na podporu rozvoje elektronických dovedností v průběhu celého cyklu vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy, na podporu rozvoje klíčových kompetencí pro budoucnost a na zvýšení procentního podílu odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií (zejména v oblasti vznikajících technologií). Dalším cílem je zajistit, aby všichni pracující lidé měli základní digitální dovednosti pro nové potřeby a způsoby práce.

Tato strategie byla vypracována ve spolupráci s ministerstvy, regiony, provinciemi, obcemi, univerzitami, výzkumnými ústavy, podniky, odborníky, celostátním veřejnoprávním vysíláním, sdruženími a různými organizacemi veřejného sektoru, organizacemi patřícími do Národní koalice a s neformálními výměnami s Evropskou komisí pod vedením technického řídícího výboru iniciativy „Repubblica Digitale“ a za koordinace odboru pro digitální transformaci. Rozvíjí některé cíle strategie Digitální Itálie na rok 2026 vypracované ministrem pro inovace a digitální transformaci.

Strategie vymezuje čtyři oblasti intervence v souladu se čtyřmi pilíři Evropské koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa:

 • Vysokoškolské vzdělávání a odborná příprava – pro rozvoj elektronických dovedností pro mladé lidi v rámci povinných vzdělávacích cyklů (pracovní skupina je koordinována ministerstvem školství a ministerstvem univerzit a výzkumu)
 • Aktivní pracovní síla – zajištění odpovídajících elektronických dovedností v soukromém i veřejném sektoru, včetně dovedností v oblasti elektronického vedení (pracovní skupina je koordinována Ministerstvem hospodářského rozvoje a odborem veřejné správy)
 • Odborné dovednosti v oblasti IKT – zlepšit schopnost země rozvíjet dovednosti pro nové trhy a nová pracovní místa, se zvláštním zaměřením na vznikající technologie a klíčové kompetence pro budoucí pracovní místa (pracovní skupina je koordinována ministerstvem univerzit a výzkumu
  a ministerstvem pro hospodářský rozvoj)
 • Občané – rozvíjet digitální dovednosti potřebné k uplatňování občanských práv a podporovat aktivní účast na demokratickém životě (pracovní skupina je koordinována odborem pro digitální transformaci).

Pro každou linii intervence jsou související priority a směry činnosti. Strategie byla poté doplněna operačním plánem obsahujícím cíle pro rok 2025, který vychází především z ukazatelů DESI a Eurostatu, jako jsou:

 • Vybavit 70 % obyvatelstva alespoň základními digitálními dovednostmi a překlenout rozdíly
  v dovednostech žen a mužů v odvětví IKT. 
 • Zdvojnásobit podíl italských občanů s pokročilými digitálními dovednostmi (78 % mladých lidí
  s vysokoškolským vzděláním, 40 % pracovníků v soukromém sektoru a 50 % státních zaměstnanců). 
 • Třikrát zvýšit počet absolventů IKT; a čtyřikrát za počet absolventek a dvojnásobné zvýšení podílu společností působících v oblasti dat velkého objemu. 
 • Zdvojnásobit podíl společností, které využívají data velkého objemu; a zdvojnásobení zaměstnanosti odborníků na digitální oblast a specialistů v oblasti informačních a komunikačních technologií
  v malých a středních podnicích. 
 • Pětinásobné zvýšení podílu obyvatelstva využívajícího veřejné digitální služby (64 %). 
 • Větší využívání internetu a schopnost používat počítače i pro starší osoby: 84 % ve věkové skupině 65–74 let.

Plán se zabývá 41 směry činnosti stanovenými ve strategii prostřednictvím 111 opatření a poskytuje přehled více než 60 ukazatelů pro sledování dopadu na 4 linie intervence. Každé opatření rovněž zahrnuje vhodné milníky, ukazatele výsledků a cílové hodnoty. Tento přehled vychází z indexů zahrnutých do indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) Evropské komise a z indexů digitální vyspělosti (DMI), které vypracovalo Středisko pro sledování digitální agendy.

Model monitorování plánu umožňuje aktualizovat operační plán každých šest měsíců, vyhodnotit obecný dopad celého plánu a účinnost opatření a v případě potřeby je zlepšit a zohlednit neustále se měnící kontext podle modelu průběžného zlepšování „plán-Do-Check-Act“.

Uskutečnily se rovněž dvě komunitní akce: ve dnech 2. a 16. prosince 2020. Akce vedené Společenstvím poskytly národní koalici příležitost představit strategii a prováděcí plán všem svým členům i dalším zemím a zdůraznit nejdůležitější opatření. Výsledný dokument z akce vedené Společenstvím lze stáhnout zde.

Rozpočet

Opatření stanovená v operačním plánu jsou financována z veřejných i soukromých prostředků. Některé iniciativy byly zahrnuty do zdrojů plánu NextGenerationEU (https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en).

Aktuální stav strategie

Přijetí italské strategie pro digitální dovednosti – červenec 2020.
Zveřejnění operačního plánu pro provádění strategie – prosinec 2020.
První pololetní monitorovací zpráva dokončena do září 2021.