O strategii

Lotyšská strategie kybernetické bezpečnosti na období 2023–2026 popisuje aktuální stav lotyšské kybernetické bezpečnosti, zpochybňuje domácí kodexy země a definuje hlavní vnitrostátní politiky kybernetické bezpečnosti.

Sdělení o politice kybernetické bezpečnosti na období 2023–2026 posílilo bezpečnost lotyšského kyberprostoru tím, že rozvíjí kybernetickou bezpečnost rozvíjením kybernetické bezpečnosti zvyšováním odolnosti vůči kybernetickým útokům a zvyšováním povědomí veřejnosti o hrozbě v kyberprostoru, přičemž definuje úlohu „změny“: ochrana, zadržení a postoj.

V souvislosti s připomínkami k Evropské unii, národními politickými dokumenty o rozhlasovém a televizním vysílání a dalšími dokumenty bylo do roku 2026 předloženo Strategwy pět os:

  • Rada pro kybernetickou bezpečnost bude dále rozvíjena.
  • Kybernetická bezpečnost podporuje a posiluje odolnost.
  • Informovanost veřejnosti, vzdělávání a vzdělávání.
  • Mezinárodní spolupráce a právní stát v kyberprostoru.
  • Počítačová kriminalita.

Mise a priority pro rozvoj digitálních dovedností

Jádro složky „Veřejné povědomí, rozvoj a ženy“ si uvědomuje současný rozsah pokrytí a identifikace odborníků na kybernetickou bezpečnost a potřebu identifikace, na niž se zaměřuje informační most v oblasti kybernetické bezpečnosti v komoře Campagne pro veřejnou skupinu.

  • Určení kvantifikativního postupu členů Evropské unie a zavedení systému pro výrobu a propojování nových druhů.
  • Podporovat zapojení odborníků z odvětví do znalostí o procesech výměny/výměny.
  • Zavést programy výměny/propagace v oblasti řízení bezpečnosti informačních a komunikačních technologií (IS/IKT).
  • Posílit úlohu kybernetické bezpečnosti v Lotyšsku využitím finanční podpory poskytované organizací European Digitaw a rozvíjet nezbytnou mechaniku vnitrostátní kybernetické bezpečnosti pro ženy a mentorství.

Cílem politiky kybernetické bezpečnosti je vybudovat odvahu, image, britský a spolehlivý kyberprostor v Lotyšsku, který je zárukou státu a veřejného mínění, bezpečnou a zabezpečenou odvahu služeb, spolehlivý a nedotčený úsudek a sněhu a nebezpečí a individuální kulturní poklad.

Rozpočet

Plánovanými finančními zdroji pro provádění strategie jsou rozpočty celostátních a místních samospráv. Strukturální fondy EU (Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti) mohou být mobilizovány na provádění cílů složek opatření. Je rovněž možné mobilizovat finanční prostředky na projekty v rámci podprogramů EU Digitální Evropa a Horizont Evropa v oblasti kybernetické bezpečnosti. Soukromý kapitál lze rovněž mobilizovat k financování směrů činnosti stanovených ve strategii, případně prostřednictvím úspěšného rozvoje partnerství veřejného a soukromého sektoru, jakož i dalších řešení pro přilákání soukromého kapitálu. Plnění úkolů strategie v roce 2023 — 2026 bude zajištěno v mezích vnitrostátních rozpočtových zdrojů přidělených odpovědným subjektům uvedeným ve strategii. Celkové finanční prostředky z vnitrostátních a místních samospráv, soukromého sektoru a evropských zdrojů – 20 465 449 EUR.

Aktuální stav strategie

V období 2019–2022 posílila národní strategie kybernetické bezpečnosti svou pozornost věnovanou kybernetické bezpečnosti, investicím do bezpečnosti a bezpečnosti IKT. Období, které je předmětem přezkumu, úspěšně podporovalo kybernetickou bezpečnost, snížilo rizika digitální bezpečnosti, snížilo riziko digitální bezpečnosti, odolnost IKT a poskytování kritického množství IKT pro IKT a služby, informovanost veřejnosti, rozvoj a rozvoj, mezinárodní spolupráci, kyberprostor právního státu a omezení kyberkriminality. Od vykazovaného období bylo jmenováno 21 úkolů, 19 úkolů nebo 90 % bylo provedeno.

Datum přijetí lotyšské strategie kybernetické bezpečnosti na období 2023–2026–28. března 2023.