O strategii

Hlavním strategickým dokumentem, který stanoví priority pro digitální transformaci země, jakož i cíle rozvoje digitálních dovedností řecké společnosti – na všech úrovních a ve všech věkových kategoriích – je Strategie pro digitální transformaci Řecka na období 2020–2025, nazývaná také „Digitální bible“.

Digitální bible nastiňuje hlavní zásady, strategické osy a intervence na horizontální a vertikální úrovni, jejichž cílem je posílit a podpořit digitální transformaci řecké společnosti a ekonomiky. Řecká strategie Řecká strategie zdůrazňuje 7 hlavních cílů a také podpůrné aktivity ve specifických oblastech, jako jsou iniciativy zaměřené na občany nebo sektor vzdělávání. 

Hlavní cíle
 1. Bezpečný, rychlý a spolehlivý přístup k internetu pro všechny.
 2. Digitální stát, který občanům nabízí lepší digitální služby pro všechny životní události.
 3. Rozvoj digitálních dovedností pro všechny občany.
 4. Usnadnění a podpora transformace společností a malých a středních podniků na digitální podniky.
 5. Posílení a zdokonalení digitálních inovací.
 6. Produktivní využití dat veřejné správy.
 7. Začlenění digitálních technologií do všech hospodářských odvětví.
Digitální dovednosti pro občany 

V oblasti digitálních dovedností pro občany má strategie tyto cíle:

 • Posílení integrace inovativních technologií do vzdělávacího procesu na základních a středních školách.
 • Institucionalizace týdenních hodin informačních technologií (IT) ve všech třídách středních škol.
 • Začlenění kurzů digitálních dovedností do všech studijních programů vysokoškolských institucí.
 • Zřízení Akademie digitálních občanů, která bude nabízet online vzdělávací kurzy na téma digitálních dovedností prostřednictvím uživatelsky přívětivé online platformy.
 • Zahájení vzdělávacích programů pro všechny věkové kategorie, sociální prostředí a odborníky z různých odvětví prostřednictvím kurzů celoživotního učení.
 • Zavedení jednotného a systematického mechanismu certifikace programů digitálních dovedností a jejich přizpůsobení měnícím se potřebám trhu práce.

Strategie rovněž stanoví cíle pro poskytování programů odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností pro podnikatele pro usnadnění digitální transformace v jejich odvětví a podnicích. Další výrazné zaměření řecké digitální bible spadá do pilíře digitálních dovedností, který zahrnuje další 3 strategické cíle a s nimi související aktivity a priority.

Cíle v oblasti prohlubování dovedností – pilíř digitálních dovedností  
Cíl č. 1 Digitální investice do lidských zdrojů
 • Vytvoření referenčního rámce vývoje a kategorizace pro certifikaci vzdělávacích programů.
 • Zahájení akcí zaměřených na zlepšení digitálních dovedností úředníků a zaměstnanců místní a regionální samosprávy a veřejné správy.
 • Podpora a rozvoj digitálních dovedností žáků, studentů a učitelů na všech úrovních vzdělávání.
 • Podpora rozvoje digitálních dovedností pro podnikání a inovace.
 • Zahájení různých akcí, které přispějí ke zlepšení základních i pokročilých digitálních dovedností. 
 • Pomoc občanům při získávání dovedností v oblasti digitálního občanství.
 • Zřízení nové instituce – Národního centra pro rozvoj digitálních dovedností – NCDDS, která bude fungovat v rámci Národní sítě technologických a výzkumných infrastruktur (GRNET SA).
Cíl č. 2 Digitální akademie občanů – národní portál pro digitální kapacity v Řecku
 • Zvýšení dostupnosti a přístupnosti vzdělávacích a školicích programů pro získávání digitálních dovedností v kontextu celé řecké populace – na základní, středně pokročilé a pokročilé úrovni.
 • Strategické plánování vzdělávání založené na osvědčených postupech a široce používaných vzdělávacích modelech a standardech shromážděných z celé Evropy.
 • Řešení individuálních potřeb vytvořením mechanismu sebehodnocení pro určení různých úrovní digitálních kompetencí a definování individuální vzdělávací cesty.
 • Vytvoření jednotného mechanismu pro certifikaci programů vzdělávání a odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností na národní úrovni.
 • Nabídka různých vzdělávacích programů jak online (prostřednictvím moderního a asynchronního vzdělávání), tak prezenčně.
 • Vytvoření “platformy pro spolupráci”, která bude fungovat jako ústřední centrum pro spolupráci mezi veřejnými a soukromými poskytovateli digitálního vzdělávání.
Cíl č. 3 Národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa
 • Šíření iniciativ v oblasti digitálních dovedností v Řecku, které jsou v souladu s nejnovějšími politikami EU, a které se týkají spolupráce mezi členskými státy v oblasti informační společnosti a získávání a rozvoje digitálních dovedností.
 • Zahájení akcí na posílení digitálních dovedností a řešení digitální propasti ve všech odvětvích řeckého hospodářství a společnosti.
 • Vytvoření akčního plánu zaměřeného na vzdělávání nezaměstnaných, zvyšování a rekvalifikaci pracovní síly, získávání a zvyšování digitálních dovedností studentů a učitelů a aktivizaci mladých lidí pro kariéru v odvětví informačních a komunikačních technologií (ICT).

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz

Rozpočet

Řecká strategie digitální transformace (2020–2025) bude financována kombinací vnitrostátního a evropského financování. 

Aktuální stav strategie

Aktuální informace na https://digitalstrategy.gov.gr/en/.