O strategii

Strategie Slovenska pro digitální transformaci do roku 2030 je průřezovou strategií veřejné správy. Jde o rámec, který vymezuje politické priority Slovenska v kontextu probíhající digitální transformace hospodářství a společnosti pod vlivem inovativních technologií a globálních megatrendů digitálního věku.

Strategie Slovenska do roku 2030 si klade za cíl modernizovat slovenské hospodářství inovativními průmyslovými řešeními šetrnými k životnímu prostředí, které do roku 2030 umožní datová ekonomika založená na znalostech. To zahrnuje opatření ke zlepšení efektivity služeb veřejné správy, zajištění inteligentního využívání stávající infrastruktury, a také posílení potenciálu občanů žít aktivní digitální život a plně využívat výhod technologií.

Tématu digitálních dovedností se věnuje kapitola 3.2 Strategie, společnost a vzdělávání. Priority uvedené ve slovenské strategii 2030 navazují na pilíře Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa, mezi něž patří: 

Digitální dovednosti pro občany
 • Podpora systémového celoživotního učení pro všechny ve všech odvětvích a povoláních.
 • Zlepšování digitálních dovedností občanů, aby porozuměli digitálním technologiím moderního světa a technologie se pro ně stali přínosem.
Digitální dovednosti pro pracovní síly
 • Vytváření vzdělávacích programů pro rozvoj dovedností a kompetencí, které lépe odpovídají současným a budoucím požadavkům trhu práce, a připravují tak slovenskou pracovní sílu na výzvy budoucnosti.
 • Aktualizovat digitální dovednosti zaměstnanců a umožnit jim najít smysluplná pracovní místa v éře robotizace a automatizace. 
Digitální dovednosti pro odborníky v oblasti informačních a komunikačních technologií
 • Podpora vzdělávacích iniciativ v oblasti pokročilých digitálních dovedností, včetně specializovaných kompetencí, jako jsou znalosti internetu věcí (IoT), kybernetické bezpečnosti, velkých dat a robotiky.
 • Zavedení pružnějšího systému inovací studijních programů s cílem zefektivnit vysokoškolské studium a zároveň podpořit průřezové a mezioborové programy, a tím zvýšit flexibilitu absolventů na trhu práce.
Digitální dovednosti ve vzdělávání:
 • Podpora digitální transformace škol a vzdělávacích institucí a poskytovatelů školení s cílem zvýšit celkovou kvalitu, zvýšit předpoklady pro zaměstnání a podpořit získávání dovedností pro 21. století.
 • Podpora využívání digitálních technologií (vzdělávacích platforem) a digitálního vzdělávacího obsahu pro inovativnější a motivující výukové metody.
 • Zvyšování digitálních kompetencí žáků, studentů a dalších zájemců prostřednictvím kurzů o digitální ekonomice, posilování digitální inkluze, zajištění rovného přístupu k digitálnímu vzdělávání pro všechny.
 • Vytváření lepších podmínek pro motivaci, vzdělávání a přípravu učitelů v oborech s vysokou poptávkou, například ve STEM.
 • Zlepšení spolupráce mezi učiteli, podnikateli a zákonodárci s cílem podpořit vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti digitálních dovedností.
 • Ve spolupráci se Státním pedagogickým ústavem vypracovat normativní pravidla pro výuku informatiky a informačního vzdělávání na všech stupních vzdělávací soustavy.

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz

Rozpočet

Činnosti budou financovány z evropských strukturálních a investičních fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj, jakož i z programu Digitální Evropa a dalších finančních nástrojů EU.