Více než 780 škol zavede od září novou informatiku

Autor: Josef Dašek Publikováno: 3. května 2021 03.05.2021

787 základních škol se rozhodlo přejít na upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s novou informatikou již letos v září.

Vyplývá to z dat Národního pedagogického institutu České republiky, který školám nabízí při zavádění změn podporu.

„Velmi nás těší, kolik škol projevilo zájem začít s výukou podle upraveného RVP již letos. Připravili jsme pro ně první vlnu podpory, která k nim směřuje v několika úrovních. Právě probíhají webináře a online workshopy určené pro vedení škol, kde se ředitelé dozvídají podrobnosti o změnách,“ říká metodik ICT Tomáš Řebíček, který je součástí týmu, jenž v NPI ČR koordinuje podporu školám v zavádění nové informatiky.

Workshopy organizují jednotlivá krajská pracoviště NPI ČR a jsou určeny školám, které se přihlásily do programu v rámci startovacího balíčku. Vzdělávací akce jsou unikátní v tom, že probíhají pod vedením samotných ředitelů a učitelů. Výhodou je jejich jedinečný vhled do fungování školního systému a touha rozvíjet učitelskou komunitu. „Online forma umožňuje zapojení nebývalého množství účastníků. Učitelé jsou na kurzech velmi aktivní a sami na sobě díky tomu zjišťují, jak je důležité nechat žáky objevovat, diskutovat a řešit problémy. Procházíme společně vzdělávací materiály a překonáváme prvotní obavy. Navazující metodiky jim následně budou oporou v udržení směru, který si při workshopu vyzkoušeli,“ říká Zbyněk Filipi působící na Západočeské univerzitě v Plzni, který je zároveň jedním z lektorů a vede kurzy pro ostatní učitele. Roli lektora na sebe vzal i Libor Klubal z Ostravské univerzity. „Je vidět rostoucí povědomí učitelů o celé problematice. Zatímco v únoru jsme je seznamovali s úplnými základy, nyní už odpovídáme na mnohem komplikovanější dotazy,“ říká. „Sami se vzdělávají a využívají již existující podpory na webech revize.edu.cz nebo imysleni.cz.“ Školy mají také možnost využít individuální konzultace i přímou podporu. Obrátit se mohou i na krajského informačního metodika, který je navštíví a pomůže s implementací změn. Na kolegiálním principu budou od června probíhat také speciální setkávání, na kterých budou moct učitelé vzájemně sdílet své zkušenosti, tipy a nápady.

„Chceme vytvořit inspirativní prostor ke sdílení příkladů dobré praxe. Například učitel češtiny, který již nyní využívá digitální kompetence při výuce, svolá ostatní a podělí se s nimi o to, co se mu osvědčuje,“ popisuje Tomáš Řebíček.

Nabídka kurzů NPI ČR zahrnuje i tzv. „masivní otevřené kurzy“, které jsou zdarma nejen pro učitele, ale i pro rodiče. Zaměřují se na rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení a na základy robotiky. Všechny termíny volně dostupných kurzů jsou zveřejněné na webu revize.edu.cz.

„Revize informatiky přichází v době, která ukázala, jak nezastupitelné místo mají moderní technologie ve vzdělávacím systému. Distanční výuka přiměla děti a učitele k osvojení nových dovedností a k prohloubení znalostí o digitálním světě,“ říká Tomáš Řebíček.

MŠMT představilo zásadní změny ve výuce informatiky na základních školách letos v únoru. Školy se nově budou muset věnovat informatickému myšlení.

Dosud se žáci v rámci oboru ICT na základních školách především seznamovali s tím, jak pracovat s textovými a tabulkovými editory. Podle nové koncepce se výuka posune směrem k informatickému myšlení jako takovému. Při rozvoji informatického myšlení se žáci učí strukturovaně přemýšlet, a to i pomocí počítačů a aplikací.

Důraz má být kladen na práci s informacemi, schopnost popsat problém, analyzovat to podstatné a hledat funkční řešení. Porozumění informatice vyžaduje stále více profesí napříč obory a uplatňuje se i při řešení každodenních situací. Logicky tedy roste tlak zaměstnavatelů a zaměstnaneckých svazů na rozvoj digitální gramotnosti a zavádění výuky k informatickému myšlení žáků do škol.

Podle opatření ministra školství musí základní školy zahájit výuku se svými upravenými školními vzdělávacími programy (ŠVP) nejpozději od 1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně, resp. nejpozději od 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně. Školy, které jsou na změnu připraveny, mohou ovšem začít výuku již od 1. září 2021.

Další podpora ve formě kurzů, webinářů, konferencí a nových podkladů je průběžně zveřejňována na revize.edu.cz. Na této stránce, kterou připravil NPI ČR ve spolupráci s MŠMT, také najdete kompletní informace o nové informatice ve školách, stejně tak jako rozhovory s řediteli škol, s ICT odborníky nebo se zástupci zaměstnavatelů.

Všechny potřebné informace o zavádění nové informatiky do škol najdete na oficiálním webu NPI ČR a MŠMT revize.edu.cz.

V případě zájmu o více informací anebo zprostředkování rozhovoru nás kontaktujte:
Jan Štěpánek
M: +420 725 908 524; jan.stepanek@npi.cz

Zpráva byla v plném znění přejata z https://www.npi.cz/aktuality/vice-nez-780-skol-zavede-od-zari-novou-informatiku.