Vyhodnocení Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

Autor: MŠMT Publikováno: 25. května 2021 25.05.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) předložilo vládě ČR pro informaci materiál „Vyhodnocení Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020“ (SDV). Zpráva obsahuje vyhodnocení plnění Strategie s návrhem dalších kroků, nad kterými proběhnou další jednání na pracovní úrovni. Vláda materiál projednala na svém jednání 17. května 2021.

„Z materiálu vyplývá, že tento strategický dokument výrazně přispěl k rozvoji digitálního vzdělávání na českých školách, a to včetně významných intervencí státu do ICT vybavení,“
říká ministr školství Robert Plaga.

Materiál je k dispozici ke stažení zde:

Vyhodnocení SDV.pdf

Vyhodnocení SDV_příloha 1_ detailní plnění opatření.pdf
Vyhodnocení SDV_příloha 2_datová příloha.pdf

V rámci plnění SDV se podařilo:

Z předloženého materiálu vyplývá, že Strategie digitálního vzdělávání byla důležitým dokumentem, který výrazným způsobem přispěl k rozvoji digitálního vzdělávání v ČR, přestože ne vždy docházelo k plynulé a důsledné implementaci všech opatření a aktivit. Je zřejmé, že rozvoj digitálního vzdělávání na základě SDV byl výrazně podpořen díky evropským fondům (ESIF). Zejména se jednalo o výzvy Implementace Strategie digitálního vzdělávání I a II, projektů zjednodušeného vykazování (tzv. Šablony I a II), ale i reflektování SDV do individuálních projektů systémových jako SYPO nebo PPUČ. Díky tomu byla vytvořena síť krajských ICT metodiků nebo reputační systém EMA. V následujícím období je však nutné zaměřit se na využívání výstupů projektů v kmenové činnosti MŠMT i NPI ČR.

Rezervy byly v implementaci SDV zaznamenány zejména v oblasti infrastruktury (čtvrtý směr intervence), udržitelné IT správy a opatření týkajících se podpory pedagogického výzkumu (pátý směr intervence). V dalším období je vhodné věnovat těmto tématům náležitou pozornost a spolupracovat napříč sektory. V těchto záležitostech již MŠMT podniká další kroky, v rámci implementace Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ v současnosti připravuje minimální standard materiální vybavenosti školy pro výuku nového pojetí informatiky a digitální gramotnosti. Dále připravuje komplexní metodickou podporu v rámci řešení IT správy včetně toho, že MŠMT v roce 2021 zajistilo zvýšení alokace na nepedagogické pracovníky škol o 1000 úvazků pro základní školy s cílem posílit právě pozici správce ICT. Zároveň je s investicemi v oblasti digitálního vzdělávání počítáno jak v Národním plánu obnovy, tak při přípravě nového Operačního programu Jan Amos Komenský.

Zpráva přejata v upraveném znění z https://www.msmt.cz/vyhodnoceni-strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020, 24. 5. 2021, a z https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/celkove-vyhodnoceni-strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku.