🇧🇬 Bulharsko: přehled digitálních dovedností

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 17. srpna 2023 17.08.2023

V oblasti lidského potenciálu se Bulharsko ve vydání indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) z roku 2022 umístilo na 26. místě z 27 zemí EU s výsledkem 32,6 bodů ve srovnání s průměrem EU 45,7 bodů. Bulharsko dosahuje dobrých výsledků, co se týče odborníků na informační a komunikační technologie z řad žen (představují 28 % všech odborníků na informační a komunikační technologie ve srovnání s průměrem EU ve výši 19 %), a vysoký je rovněž podíl absolventů v oblasti informačních a komunikačních technologií. Podíl ICT specialistů na celkové pracovní síle je 3,5 % ve srovnání s průměrem EU 4,5 %. Pouze 8 % lidí má vyšší než základní digitální dovednosti ( ve srovnání s průměrem EU 26 %) a pouze 31 % má základní digitální dovednosti (ve srovnání s průměrem EU 54 %). Pouze 7 % podniků poskytovalo v roce 2020 svým zaměstnancům školení v oblasti informačních a komunikačních technologií, což je výrazně pod průměrem EU, který činí 20 %.

Podle údajů bulharského Národního statistického institutu mělo v roce 2022 96,1 % podniků přístup k internetu a 40,2 % zaměstnanců jej využívalo. Pouze 9,1 % podniků nabízelo svým zaměstnancům školení v oblasti informačních a komunikačních technologií. Internet pravidelně používá 79 % osob ve věku 16 až 74 let. Statistický institut také poskytuje některé údaje z roku 2021 týkající se specifických digitálních dovedností občanů; 39,1 % z nich umí kopírovat nebo přesouvat soubory, 27,9 % používá textový editor, a 25 % umí stahovat nebo instalovat aplikace.

Digitální národní koalice (Кигитална Науионалнална коалибия DNK) je nezisková obecně prospěšná organizace, která byla založena v roce 2013. Sídlí v bulharské Sofii, působí na národní úrovni a je součástí iniciativy Evropské komise Digital Skills and Jobs Coalition (DSJC). Hlavním cílem koalice je podpořit meziodvětvovou diskusi o výzvách a příležitostech, před nimiž stojí Bulharsko na cestě k digitalizaci, a spojovat soukromý sektor, akademické instituce a veřejnou správu. DNK propojuje státní správu, podniky, vzdělávání, odborné vzdělávání a subjekty působící na trhu práce. Podporuje činnost více než třiceti členů sdružení s cílem zlepšit situaci v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a uspokojit poptávku po odbornících a specialistech v oblasti ICT v Bulharsku.

Přehled státních strategií

Digitální transformace Bulharska na období 2020–2030, přijatá v roce 2020, definuje vizi a politické cíle digitální transformace Bulharska na příští desetiletí ve formě obecného politického rámce, který zahrnuje národní program “Digitální Bulharsko 2025”, priority “Národního rozvojového programu BULHARSKO 2030”, stejně jako řadu dalších národních strategických dokumentů s technologickým obsahem, pokrývajících období do roku 2030. Dokument uvádí šest cílů, kterých má být v tomto desetiletém období dosaženo: Zavedení bezpečné digitální infrastruktury; Zajištění dostatečného přístupu k technickým znalostem a digitálním dovednostem; Zvýšení výzkumných a inovačních kapacit; Zpřístupnění datových zdrojů; Digitalizace pro nízkouhlíkové cirkulární hospodářství; Zlepšení výkonu státní správy a kvality veřejných služeb.

Strategický rámec pro rozvoj vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání v Bulharské republice (2021–2030) zohledňuje hlavní výzvy v oblasti veřejných služeb v 21. století, které jsou dány intenzivním tempem rozvoje ve všech oblastech veřejného života, vyvolaným masovou digitalizací a technologickým pokrokem. Strategie uznává nevyhovující úroveň digitálních dovedností účastníků vzdělávacího procesu, jako silné stránky vyzdvihuje nově zavedené školení pro získávání digitálních dovedností a zajištěný přístup k bezplatnému internetu a digitálním zdrojům ve školách, stejně jako prioritní strategie digitalizace ve vzdělávání, a to i v souvislosti s přechodem na digitální a zelenou ekonomiku. Inovace ve vzdělávání, digitální transformace a udržitelný rozvoj ve vzdělávání jsou tři z devíti prioritních oblastí rozvoje vzdělávání a odborné přípravy do roku 2030. Digitální dovednosti a kompetence jsou prioritou v celém vzdělávacím procesu a přístup k ICT pro děti jednadvacátého století je považován za nedílnou součást vzdělávání.

Koncepce rozvoje umělé inteligence v Bulharsku do roku 2030 nabízí komplexní vizi vývoje a využití umělé inteligence v Bulharsku. Vychází ze strategických a programových dokumentů Evropské komise, které považují umělou inteligenci za jednu z hlavních hnacích sil digitální transformace v Evropě. Vytváření vědeckých, odborných, obchodních a řídicích kapacit je hlavním cílem této koncepce, neboť se týká vývoje a zavádění systémů umělé inteligence. Má zajistit moderní komunikační a vědeckou infrastrukturu pro rozvoj digitálních technologií nové generace. Dojde k posílení systému vzdělávání a celoživotního učení. Podpořen bude rozvoj vědeckého výzkumu a zavádění inovací v klíčových odvětvích a bude usilováno o vytvoření etického právního a správního rámce, který se bude opírat o důvěru veřejnosti.

Přehled národních iniciativ

Celkový rozpočet bulharského plánu pro obnovu a odolnost činí téměř 6,9 miliardy eur, z toho na digitální přechod je vyčleněno 1,6 miliardy eur (25,8 % z celkového rozpočtu plánu). Plán se celkově skládá z dvanácti složek ve čtyřech politických pilířích: 1) Inovativní Bulharsko, 2) Zelené Bulharsko, 3) Propojené Bulharsko a 4) Spravedlivé Bulharsko. Přechod na digitální technologie je podporován reformami a investicemi zaměřenými na větší pokrytí sítěmi s velmi vysokou kapacitou v celé zemi, včetně venkovských a řídce osídlených oblastí (270 milionů EUR); zvyšování digitálních dovedností (319 milionů EUR); zlepšení digitalizace veřejné správy a poskytování digitálních veřejných služeb v klíčových oblastech, jako je spravedlnost, poštovní služby, zdravotnictví, zaměstnanost a sociální ochrana (297 milionů EUR); podpora digitalizace podniků (15,7 milionu EUR), a také odvětví dopravy (202,6 milionu EUR) a energetiky (75,7 milionu EUR).

Školení v oblasti digitálních dovedností a zřízení platformy pro vzdělávání dospělých budou financovány částkou téměř 165 milionů EUR z prostředků Plánu pro obnovu a zvýšení odolnosti. Cílem školení je zajistit další vzdělávání a rekvalifikaci pracovní síly se zaměřením na digitální dovednosti. Toho bude dosaženo vytvořením zcela funkční digitální platformy, která poskytne přístup k online kurzům a vzdělávacím zdrojům s cílem zvýšit účast dospělých na dálkovém vzdělávání. Kromě toho bude po celé zemi vytvořena síť 760 digitálních komunit, které budou poskytovat bezplatný přístup ke vzdělávací platformě. Přibližně 500 000 nezaměstnaných a zaměstnaných osob projde školením základních a/nebo středně pokročilých digitálních dovedností a 100 000 nezaměstnaných a zaměstnaných osob si s pomocí této investice ověří své znalosti základních a/nebo středně pokročilých digitálních dovedností.

Cílem investic do sociální ekonomiky je její podpora prostřednictvím vzniku podniků a organizací sociální a solidární ekonomiky. Investice zahrnuje výstavbu středisek zaměřených na sociální a solidární ekonomiku, která budou pomáhat podnikům a organizacím do ní zapojených. K tomu slouží poskytování poradenských služeb a technické pomoci, včetně pomoci při digitalizaci obchodních procesů těchto podniků. Součástí investice je rovněž zřízení digitální platformy na podporu produktů a služeb podniků a organizací zapojených do sociální a solidární ekonomiky.

Možnosti financování 

Možnosti financování prohlubování a zvyšování kvalifikace na podporu digitálních kompetencí jednotlivců a organizací jsou k dispozici ve formě půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím nástroje pro obnovu a odolnost, ale také jako aktivity v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací najdete na stránkách bulharské digitální národní koalice a v článku věnovanému možnostem financování digi dovedností v Bulharsku

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz