Chorvatsko: přehled digitálních dovedností 🇭🇷

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

Chorvatsko se ve vydání indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) za rok 2022 umístilo na 9. místě v oblasti lidského kapitálu z 27 členských států EU s výsledkem 51,8 bodu. Mezi lety 2017 a 2022 se skóre Chorvatska v indexu DESI zvýšilo mírně nad skóre EU.  

Podle zprávy DESI má v Chorvatsku 63 % lidí alespoň základní digitální dovednosti. 3,6 % zaměstnanců jsou odborníci na informační a komunikační technologie, navzdory nárůstu nabídky odborníků na informační a komunikační technologie však 68 % chorvatských společností, které přijímají nebo se snaží přijmout odborníky na informační a komunikační technologie, stále uvádí potíže při hledání vhodných kandidátů. Nicméně podíl absolventů studujících ICT v Chorvatsku (4,7 %) zůstává vyšší než průměr EU (3,9 %). Relativně dobře si země vede také v podílu žen mezi odborníky na ICT (21 %).

Index digitální budoucnosti sspolečnosti Microsoft hodnotí úroveň digitalizace v 16 evropských zemích včetně Chorvatska. Index přináší údaje o aktuální úrovni digitalizace země a určuje nejúspěšnější oblasti, ale také oblasti, kde je třeba ještě zapracovat na urychlení procesu digitální transformace. Digitalizace je vnímána prostřednictvím 5 kategorií digitálního rozvoje: Digitální podnikání, digitální státní správa a veřejný sektor, digitální infrastruktura, digitální sektor a lidský kapitál. Celková úroveň digitálního rozvoje Chorvatska je 91, což je 9 % pod průměrem střední a východní Evropy. V porovnání se zeměmi střední a východní Evropy se Chorvatsko řadí nad průměr pouze v oblasti lidského kapitálu, výrazně nadprůměrné jsou digitální dovednosti obyvatel. V kategoriích digitální sektor, infrastruktura a podniky a státní správa se Chorvatsko blíží průměru, přesto je stále pod ním.

Chorvatsko založilo v prosinci 2018 Národní koalici pro digitální dovednosti a pracovní místa – Nacionalna Koalicija za digitalne vještine i Radna mjesta u Republici Hrvatskoj – kterou vytvořilo Sdružení chorvatských zaměstnavatelů (CEA) s 20 partnery z akademické a vzdělávací sféry, průmyslu, veřejného a neziskového sektoru a jejíž hlavní priority jsou: zvýšení počtu vyškolených a zaměstnaných digitálních odborníků a kvalifikovaných digitálních odborníků v Chorvatsku.

Chorvatská národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa je také zapojena do projektů regionálních center excelence v odborném vzdělávání, podporuje zajišťování kvality, informace o trhu práce, zapojení zaměstnavatelů do poradenství školám a vzdělávání. Chorvatská národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa byla zmíněna v chorvatských zprávách DESI za roky 2021 a 2022.

Přehled státních strategií a národních iniciativ 
Státní strategie 

Národní rozvojová strategie Chorvatska je národní strategický akční plán na období 2018 až 2030, který se zaměřuje na digitální a ekologický přechod chorvatské společnosti a hospodářství. Národní strategie vymezuje 4 strategické prioritní okruhy: Udržitelné hospodářství a společnost, Zvýšení odolnosti vůči krizím, Zelený a digitální přechod a Vyvážený regionální rozvoj. Kapitola o zeleném a digitálním přechodu strategie nabízí další vhled do konkrétních kroků, které jsou plánovány s ohledem na rozvoj digitálních dovedností a pracovních míst pro všechny občany, pracovní sílu, sektor vzdělávání – včetně pokročilejších dovedností pro digitální odborníky.

V prosinci 2022 byla zveřejněna Strategie digitálního Chorvatska na období do roku 2032 s vizí Chorvatska modernizovaného díky digitální transformaci. Strategie Digitální Chorvatsko stanovila 4 strategické cíle ve 4 strategických oblastech: Rozvinuté a inovativní digitální hospodářství (např. podpora digitálních inovačních center); Digitalizovaná veřejná správa (např. podpora digitálních služeb a zákaznické podpory mezi občany); Zavedené, dostupné a využívané VHCN (např. podpora využívání velmi rychlých služeb) a Rozvinuté digitální kompetence pro práci a život v digitálním věku, Zvýšení počtu ICT odborníků na trhu práce, Rozvoj digitálních kompetencí občanů pro práci a život v digitálním věku s pomocí ICT, Digitální transformace podporující rozvoj systému vzdělávání a výzkumu. Pro strategický cíl Rozvinuté digitální kompetence pro práci a život v digitálním věku jsou stanoveny cílové hodnoty: být mezi prvními 5 zeměmi na žebříčku DESI v oblasti lidského kapitálu, zvýšit podíl ICT specialistů v zaměstnání tak, aby byl vyšší než 8 %, a zvýšit digitální dovednosti jednotlivců tak, aby patřili mezi 5 nejlepších zemí EU.

Strategie rozvoje umělé inteligence v Chorvatské republice se teprve připravuje, ve strategii Digitální Chorvatsko se uvádí, že Národní plán rozvoje umělé inteligence stanoví plány na větší využití technologií umělé inteligence s cílem transformovat chorvatskou ekonomiku, a to nad rámec pouhého využití technologií, s cílem důkladně prozkoumat obchodní modely a zavést zásadní kroky vedoucí k produktivitě a vytvoření nových oblastí růstu. Cílem plánu je: posílit výzkum a rozvíjet inovace tak, aby bylo možné využít umělou inteligenci v chorvatském hospodářství; rozvíjet kompetence a lidské zdroje; zlepšit přístup k datům, digitální infrastrukturu a bezpečnost; vytvořit etický a právní rámec pro používání umělé inteligence.

Národní iniciativy 

Plán obnovy a odolnosti Chorvatska podporuje digitální transformaci chorvatské společnosti a hospodářství 20,4 % z celkové částky přidělené na tento plán. Kroky plánu zahrnují: zlepšení výkonnosti a transparentnosti orgánů veřejného sektoru; vytvoření struktury pro plánování a koordinaci digitální transformace společnosti a veřejné správy a poskytování prostředků a technologií veřejné správě potřebných k rozvíjení účinnějších a kvalitnějších digitálních služeb přizpůsobených potřebám uživatelů.

Větší státní investice do pokrytí širokopásmovým připojenímpokrytí směřují ke zpřístupnění sítí pro přenos dat v oblastech, kde není o tyto služby zájem, a to prostřednictvím gigabitového připojení domácností a podniků v souladu s cíli Evropské gigabitové společnosti.Investice do širokopásmového připojení (133 mil. EUR) budou použity v pevných sítích (VHCN) v zemi, ve venkovských a městských oblastech. Tyto investice by měly do září 2023 zaručit pomoc 20 projektům na rozvoj infrastruktury pro širokopásmový přístup a do června 2026 pokrýt dalších nejméně 100 000 domácností v bílých oblastech NGA širokopásmovým přístupem o rychlosti alespoň 100 Mbit/s pro stahování dat (s možností upgradu na 1 Giga).

Zavedením poukázek na investice do rozvoje ekologických a digitálních dovedností se usiluje o větší zaměstnatelnost pracovníků a lepší sladění nabídky a poptávky na trhu práce pomocí celoživotního vzdělávání a získávání nových dovedností, zejména ekologických a digitálních. Program financuje účast výhradně na vzdělávacích programech vytvořených na základě chorvatského kvalifikačního rámce (CROQF) a je uskutečňován akreditovanými institucemi v souladu s novým zákonem o vzdělávání dospělých. Poukázky využívají zaměstnaní i nezaměstnaní, zvláštní důraz je však kladen na znevýhodněné skupiny (dlouhodobě nezaměstnaní, neaktivní nebo mladí lidé, kteří nejsou zaměstnáni ani se nevzdělávají). Z celkových finančních prostředků ve výši 40 milionů EUR je 70 % určeno na programy týkající se ekologických dovedností a 30 % na programy týkající se digitálních dovedností. Od zahájení programu v dubnu 2022 bylo schváleno více než 9000 žádostí a více než 4200 příjemců se již účastní odborného vzdělávání. Do konce června 2026 má být poskytnuto 30 000 poukázek, z toho nejméně 12 000 osobám dlouhodobě nezaměstnaným, neaktivním nebo mladým lidem, kteří nejsou zaměstnáni ani se nevzdělávají.

Program “Grow Croatia with Google” dosáhl od svého spuštění v roce 2017 významných výsledků. Od roku 2017 do roku 2020 pomohl program “Grow Croatia with Google” 37 000 lidem v celém Chorvatsku osvojit si digitální dovednosti, které potřebují k tomu, aby se stali sebevědomými aktéry ve světě práce. V letech 2020 až 2021 program pomohl dalším 10 000 malým a středním podnikům získat digitální pomůcky, poradenství a školení, urychlit digitální transformaci jejich podnikání a osvojit si nové znalosti a prostředky, které jim mají usnadnit práci a pomoci jim vrátit se po krizi zpět do života.

Program e-School – podporovaný Chorvatskou akademickou a výzkumnou sítí (CARNET) – chce do konce září 2023 digitálně transformovat výuku a vzdělávací procesy ve všech školách v Chorvatsku. Projekt e-School umožní zlepšit strategické vedení škol s důrazem na větší digitální vyspělost a posílení digitálních kompetencí učitelů. Projekty nabídnou spolehlivé a bezpečné ICT prostředí přizpůsobené potřebám škol a zajistí, aby všechny školy byly připojeny k vysokorychlostnímu internetu. Chorvatsko rovněž vypracovalo Strategický rámec digitální vyspělosti škol a školního vzdělávání v Chorvatské republice (2030). Tento strategický rámec byl poprvé zveřejněn v roce 2020 a v současné době je jeho činnost financována z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu.

Škola budoucnosti (Škola budućnosti)je platforma, která propojuje školy s technologickým sektorem. Projekty, které budou probíhat až do roku 2025, přinášejí do vybraných škol praktické zkušenosti s technologickými projekty. Rovněž se každoročně konají technologické konference a online mentoringový program. Výzva na rok 2021/2022 se zaměřila na vývoj chatbotů s umělou inteligencí a rok 2022/23 patří tématům umělé inteligence, robotice a ekologické technologii. Projekt dosud oslovil více než 4 000 studentů ve více než 200 školách.

Možnosti financování 

Možnosti financování rozšiřování a prohlubování kvalifikace s cílem podpořit digitální kompetence jednotlivců a organizací je možné formou půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím nástroje pro obnovu a odolnost, a také formou aktivit v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách chorvatské národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa a v článku věnovanému možnostem financování digi dovedností v Chorvatsku.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz