🇩🇰 Dánsko: přehled digitálních dovedností

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

Dánsko se ve vydání Indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) pro rok 2022 umístilo na pátém místě mezi 27 členskými státy EU v oblasti lidského kapitálu se skóre 59,2. Základní a pokročilá úroveň digitálních dovedností je v Dánsku vyšší než průměr EU a podíl podniků nabízejících školení v oblasti informačních a komunikačních technologií se stabilně pohybuje kolem 30 %, což je o 10 bodů více, než je průměr EU. Podíl odborníků na informační a komunikační technologie na pracovní síle činí 5,6 %. Podíl absolventů ICT je stabilní a převyšuje průměr EU o 1,5 procentního bodu. Podniky, které hledají odborníky na ICT, však v 58 % hlásí těžkosti s obsazením volných pracovních míst.

Dánsko je v oblasti konektivity na prvním místě v EU. 95 % domácností je připojeno k sítím s velmi vysokou výkonností a 74 % k optickým sítím. Dánové dosahují jedné z nejvyšších hodnot v oblasti e-governmentu (93 % uživatelů internetu) a vysokého skóre v oblasti otevřených dat (91 %) ve srovnání s průměrem EU (81 %).

Index digitální budoucnosti společnosti Microsoft měří úroveň digitalizace v 16 evropských zemích včetně Dánska. Index poskytuje informace o současném stavu digitalizace v dané zemi a ukazuje na nejúspěšnější oblasti i ty, které vyžadují dodatečné úsilí v zájmu urychlení digitální transformace. Digitalizace je vnímána prostřednictvím 5 kategorií digitálního rozvoje: Digitální podnikání, digitální státní správa a veřejný sektor, digitální infrastruktura, digitální sektor a lidský kapitál. Souhrnná úroveň digitálního rozvoje v Dánsku je 161, což je 61 % nad průměrem střední a východní Evropy. Dánsko je ve všech kategoriích výrazně nadprůměrné a celkově se umístilo na druhém místě, o jeden bod za Finskem.

Dánská koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa (DSJC Danmark – for digitale kompetencer og job) je aliancí více zúčastněných stran, která usiluje o snížení rozdílů v digitálních dovednostech, podporuje celoživotní vzdělávání a šíří praktické zkušenosti a zkušenosti s používáním výrobků, služeb a zdrojů. Dánská IT společnost (Dansk IT) koordinuje příspěvky, aktivity, činnosti a projekty koalice. Členy Koalice jsou zástupci akademického a vzdělávacího sektoru, průmyslu, veřejného a neziskového sektoru, jejichž posláním je sjednocovat, posilovat a rozvíjet dovednosti a odborné znalosti uživatelů IT a IT profesionálů v Dánsku a propagovat a podporovat IT v oblastech, ve kterých přináší dánské společnosti prospěch.

Přehled státních strategií a národních iniciativ
Státní strategie

Národní strategii digitalizace představila dánská vláda v květnu 2022. Strategie pro digitalizaci byla vytvořena na základě doporučení připravených Dánským vládním partnerstvím pro digitalizaci v roce 2021. Dánsko jako jeden z nejvyspělejších digitálních národů na světě vyniká ve schopnostech chopit se digitálních možností. Je odpovědí na výzvu k plošnému uplatňování technologických řešení tak, aby z nich mohli těžit všichni. Vládní strategie pro digitalizaci zahrnuje veřejný i soukromý sektor. Vize obsažené ve strategii jsou: Posílená kybernetická a informační bezpečnost; Jednotné služby pro lidi a podniky; Více času na blahobyt díky vyššímu používání nových technologií; Zvýšený růst a digitální malé a střední podniky; Digitální zdravotnictví budoucnosti; Urychlení ekologického přechodu prostřednictvím digitálních řešení; Silný, etický a odpovědný digitální základ; Dánsko v centru mezinárodní digitalizace a Obyvatelstvo připravené na digitální budoucnost.

Dánská strategie pro digitální růst do roku 2025 byla vydána v roce 2018 se záměrem podpořit budování komunity vysoce kvalifikovaných odborníků. Mezi cíle v oblasti digitálních dovedností patří zvýšení digitálních dovedností dětí formou technologického vzdělávání na základních a nižších středních školách, překonání nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a nabídka odpovídajících školení a kurzů pro rozvoj jednotlivců na trhu práce a rozšíření přístupu k odborným školením a programům pro malé a střední podniky.

Současná společná digitální strategie vlády na období 2022 až 2025 obsahuje řadu aktivit, které se zabývají některými z nejvýznamnějších výzev, jimž dánská společnost čelí, jako je nedostatek pracovních sil, zmírňování změny klimatu a digitální začleňování. Digitální společnost musí být dostupná pro každého a veřejný sektor musí zajistit, aby co nejvíce lidí mělo možnost a kapacity se do ní zapojit.

Národní strategie pro kybernetickou a informační bezpečnost na období 2022-2024 se zabývá bezpečným provozem informačních a komunikačních technologií ve státní správě a v klíčové infrastruktuře a také tím, aby se občané a podniky mohli bezpečně orientovat v digitální oblasti. Strategie sjednocuje stávající úsilí prostřednictvím různých aktivit. Vláda vyčlenila v letech 2022-2024 celkem 270 milionů dánských korun (36 milionů eur) na 34 aktivit, které mají tuto strategii naplnit a připravit Dánsko na odvrácení kybernetických hrozeb.

Dánská národní strategie pro umělou inteligencizveřejněná v roce 2019 představuje způsob, jakým se Dánsko může stát lídrem zodpovědného vývoje a používání umělé inteligence – ku prospěchu jednotlivců, podniků i společnosti. Strategie se zaměřuje na společný etický a na člověka zaměřený základ pro AI, výzkum a vývoj AI, dosažení růstu podniků prostřednictvím vývoje a využití AI a využití AI k nabídce veřejných služeb na světové úrovni.

Národní iniciativy

Prostřednictvím plánu pro obnovu a odolnost plánuje Dánsko(RRP) plánuje Dánsko investovat 25 % (382 milionů EUR) z celého rozpočtu RRP (1,6 miliardy EUR) do digitálních opatření. Plán obnovy a odolnosti Dánska podpoří přechod na digitální technologie investicemi do digitalizace malých a středních podniků a veřejného sektoru. Daňové pobídky motivují dánské podniky, aby urychlily své digitální investice, rozšířily pokrytí širokopásmovým připojením na venkově a pokračovaly v digitalizaci zdravotnictví. Program digitalizace malých a středních podniků přispěje ke snaze o digitalizaci menších podniků. Nová digitální strategie dále digitalizuje veřejný sektor a připraví zemi na budoucí výzvy v oblastech, jako je kybernetická bezpečnost a umělá inteligence. Kromě toho plán bude podporovat vznik nových způsobů uchovávání a opětovného využívání osobních údajů orgány veřejné správy a navýší podíl veřejných inovací podporovaných partnerstvími veřejného a soukromého sektoru.

REDI School of Digital Integration je nezisková škola kódování pro dánské obyvatele a nově příchozí bez přístupu k digitálnímu vzdělávání, která má několik poboček v Německu, Dánsku a Švédsku. Tato technická škola byla založena na přesvědčení, že každý člověk má právo (a měl by mít příležitost) využít svůj maximální potenciál. Současně škola bojuje proti stereotypům o lidech, kteří poprvé přišli do Evropy, a pomáhá jim při budování, předávání a rozšiřování jejich kvalifikace a dovedností v oblasti digitální ekonomiky a pomáhá jim získat zaměstnání v technologických start-upech v EU.

Již od roku 2015 zprostředkovává Agentura pro digitální veřejnou správu celostátní síť pro digitální začleňování,která se zaměřuje především na podporu a zlepšování možností zapojení digitálně znevýhodněných obyvatel do digitální společnosti.

Digitální akademie dánské vlády byla založena s cílem umožnit úředníkům získat dovednosti a prostředky nezbytné pro řízení veřejné správy, která se stává čím dál více digitální.

Možnosti financování

Možnosti financování rozšiřování a prohlubování kvalifikace s cílem podpořit digitální kompetence jednotlivců a organizací je možné formou půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím nástroje pro obnovu a odolnost, a také formou aktivit v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách dánské národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa a v článku věnovanému možnostem financování digi dovedností v Dánsku.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz