O zdroji

Metodická podpora ke Kompetenčnímu modelu pro odpovědné občanství přináší materiály do výuky občanské výchovy na školách a ukazuje nové způsoby, jak mohou učitelé připravovat kompetenčně orientované vyučování a aplikovat je i na další tematické obsahy rámcových vzdělávacích programů.

Jedním z těchto materiálů do výuky pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia je i publikace Digitální svět.

Autoři: Tereza Bartoníčková, Josef Dašek, Alena Resl, Kateřina Tripalová, Radim Štěrba, Šimon Zajíček
Odborná konzultace: Michal Bláha, David Rakušan
Editor: Alena Resl

Metodologie

„Výchova k občanství – Digitální svět“ obsahuje 6 tematických bloků, které se následně dělí
do několika aktivit, z nichž každá zastupuje dílčí téma daného bloku. Aktivity každého bloku
lze využít jak samostatně, tak v návaznosti za sebou. Díky specifičnosti a náročnosti témat
je časová dotace aktivit velmi rozdílná, lze jimi obsáhnout jednu vyučovací hodinu, ale také
celý vyučovací blok. Aktivity jsou podle svého rozsahu využitelné v jednotlivých částech
vyučovací hodiny, některé lze využít jako aktivity evokační, mnohé jako aktivity v hlavní
části hodiny a některé jako reflektivní.

V návaznosti na vývoj společnosti a změny, které tento vývoj přináší, shledáváme stále
efektivnějším zacílit vzdělávání do oborových kompetencí. Takto orientovaná výuka může
přinést pozitiva jak žákům, tak učitelům, jelikož budou vzdělávací cíle pro učitele snáze
uchopitelné a žákům přinesou nové znalosti, dovednosti a postoje, které jsou pro jejich
život klíčové. Cíle jednotlivých bloků jsou formulovány skrze oborový kompetenční model
pro odpovědné občanství, který je představen a podrobně popsán v metodickém materiálu
Výchova k občanství 1. Cíle jsou tedy opět rozděleny do jednotlivých kompetencí – kom-
petence odborné (KO), kompetence metodické (KM), kompetence k vytvoření si vlastního
názoru (KkVN) a kompetence k jednání (KkJ).