O zdroji

Metodická podpora ke Kompetenčnímu modelu pro odpovědné občanství přináší materiály do výuky občanské výchovy na školách a ukazuje nové způsoby, jak mohou učitelé připravovat kompetenčně orientované vyučování a aplikovat je i na další tematické obsahy rámcových vzdělávacích programů.

Jedním z těchto materiálů do výuky pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia je i publikace Digitální svět.

Autoři: Tereza Bartoníčková, Josef Dašek, Alena Resl, Kateřina Tripalová, Radim Štěrba, Šimon Zajíček
Odborná konzultace: Michal Bláha, David Rakušan
Editor: Alena Resl

Metodologie

„Výchova k občanství – Digitální svět“ obsahuje 6 tematických bloků, které se následně dělí
do několika aktivit, z nichž každá zastupuje dílčí téma daného bloku. Aktivity každého bloku
lze využít jak samostatně, tak v návaznosti za sebou. Díky specifičnosti a náročnosti témat
je časová dotace aktivit velmi rozdílná, lze jimi obsáhnout jednu vyučovací hodinu, ale také
celý vyučovací blok. Aktivity jsou podle svého rozsahu využitelné v jednotlivých částech
vyučovací hodiny, některé lze využít jako aktivity evokační, mnohé jako aktivity v hlavní
části hodiny a některé jako reflektivní.

V návaznosti na vývoj společnosti a změny, které tento vývoj přináší, shledáváme stále
efektivnějším zacílit vzdělávání do oborových kompetencí. Takto orientovaná výuka může
přinést pozitiva jak žákům, tak učitelům, jelikož budou vzdělávací cíle pro učitele snáze
uchopitelné a žákům přinesou nové znalosti, dovednosti a postoje, které jsou pro jejich
život klíčové. Cíle jednotlivých bloků jsou formulovány skrze oborový kompetenční model
pro odpovědné občanství, který je představen a podrobně popsán v metodickém materiálu
Výchova k občanství 1. Cíle jsou tedy opět rozděleny do jednotlivých kompetencí – kom-
petence odborné (KO), kompetence metodické (KM), kompetence k vytvoření si vlastního
názoru (KkVN) a kompetence k jednání (KkJ).

Součástí každé aktivity je také přiřazení příslušných výstupů vzdělávacích oblastí (Výchova
k občanství, Informatika) a průřezových témat. Využitím aktivit z této metodiky lze tedy do-
sáhnout naplnění výstupů vzdělávacích oblastí, klíčových kompetencí i průřezových témat.
V úvodu každé aktivity je uvedena forma práce, potřebné pomůcky a předpokládaný čas,
který aktivita vyžaduje. Pracovní listy a návrhy řešení těchto pracovních listů jsou součástí
dané aktivity. Ačkoli některé aktivity vyžadují technologie a připojení k internetu, součástí je
i off-line varianta, aby mohla být aktivita využita v jakékoli situaci. Součástí každé aktivity
je také teoretický podklad pro učitele. Tento podklad může sloužit jako výklad nebo jako
příprava učitele na dané téma. Lze v nich najít všechny informace, které jsou pro dané téma
potřeba. Formát metodiky je zachován tak, aby byl pro učitele snadno kopírovatelný.
Digitální svět otevírá nové obzory nám všem včetně učitelů výchovy k občanství. Odpo-
vědný občan je nutností jakéhokoli světa, i toho digitálního, tudíž věříme, že tato publikace
nabídne nejen učitelům výchovy k občanství jiný pohled na toto téma a bude pro ně snazší
naplnit očekávání, která před námi vyvstala, ale i nové cíle, které nám upravené kurikulum
přináší.