O příkladu

Program mostu digitálních dovedností zahájilo lucemburské ministerstvo práce, zaměstnanosti a sociální a solidární ekonomiky (ADEM) jako cílené opatření na podporu podniků, podniků a malých a středních podniků při prohlubování dovedností a rekvalifikaci zaměstnanců v oblasti digitálních technologií.

Na širší úrovni se iniciativa rovněž zaměřila na přispění k posílení celkové úrovně digitálních kompetencí, usnadnění technologické integrace a zlepšení dostupnosti a přístupu občanů, zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání k digitálním službám. 

Iniciativa zahrnovala studii proveditelnosti a dva pilotní projekty. První pilotní projekt, který probíhal od května 2018 do listopadu 2019, měl dva hlavní cíle: 

  • Řešit snižování počtu pracovních sil a některých profesí a dovedností v důsledku automatizace a nového digitálního vývoje a současně posoudit tržní a odvětvovou dynamiku, která přináší potřebu digitálních dovedností. 
  • Řešení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a minimalizace negativního dopadu digitalizace na zaměstnanost. 

K dosažení těchto cílů provedl projekt kvantitativní a kvalitativní analýzu nejvíce dotčených digitálních kompetencí s cílem určit nejvhodnější postup pro dotčené zaměstnance. Most digitálních dovedností rovněž podpořil celkový proces změny kvalifikace a prohlubování dovedností poskytováním odborné přípravy, poradenství, koučování, zajišťování kvality a finanční podpory. K účasti byly způsobilé společnosti, které si přály školit své zaměstnance na digitální transformaci, jakož i společnosti, které hledají nové kvalifikované zaměstnance. Výsledky pilotního projektu využívá úřad ADEM k budování budoucích služeb a podpory dotčených společností a zaměstnanců a přispívá k rozvoji digitálních kompetencí občanů a pracovních sil v Lucembursku.