Kypr: přehled digitálních dovedností 🇨🇾

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

Kypr sice v roce 2022 dosáhl v indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI), lepšího skóre než v předchozích letech, stále je však v oblasti základních digitálních dovedností pod průměrem EU. Základní digitální dovednosti neovládá každý druhý Kypřan.

Podle indexu lidského kapitálu DESI 2022 je Kypr na 21. místě v EU. Padesát procent Kypřanů ve věku 16 až 74 let disponuje alespoň základními digitálními dovednostmi, což je pod průměrem EU, který činí 54 %. V porovnání s průměrem EU, který činí 26 %, resp. 66 %, má 21 % obyvatel pokročilé digitální dovednosti a 60 % má alespoň základní dovednosti v oblasti tvorby obsahu. Podíl odborníků na informační a komunikační technologie mezi pracovní silou je nižší než průměr EU (3,9 % oproti 4,5 %). Na Kypru je 19 % žen mezi odborníky na informační a komunikační technologie, což je průměr Evropské unie. Ve srovnání s průměrem EU pracuje v oblasti ICT 2,7 % kyperských absolventů oproti 3,9 %. v EU Podíl podniků, které na Kypru nabízejí školení v oblasti ICT, představuje 25 % a je vyšší než průměr EU, který činí 20 %.

Podle zprávy Digitalní Kypr 2023 , kterou vypracovaly společnosti We are social a Meltwater, bylo na začátku roku 2023 na Kypru 1,14 milionu uživatelů internetu, přičemž podíl uživatelů internetu na celkové populaci činil 90,9 %. To znamená, že na začátku roku 2023 nemělo přístup k internetu 114,2 tisíce Kypřanů, což představuje 9,1 % populace. V lednu 2023 bylo na Kypru 1,10 milionu uživatelů sociálních sítí, tedy 87,6 % celkové populace. Zároveň bylo v té době na Kypru 1,91 milionu aktivních mobilních telefonních připojení, tedy 152 % celkové populace.

Kyperská koalice pro digitální dovednosti a pracovní místasdružuje organizace z veřejného a soukromého sektoru i občanské společnosti a jejím cílem je podporovat digitální gramotnost napříč celým spektrem společenské struktury a ekonomických aktivit, aby se překlenula digitální propast a vytvořila otevřená, demokratická a inkluzivní společnost. Koalice chce dosáhnout co největšího vlivu a zamezit dublování úsilí a aktivit, a proto podporuje účelnou koordinaci a rozvíjí vztahy důvěry a konstruktivní spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami.

Hlavní cíl Národní koalice spočívá v podpoře aktivit, akcí a vzdělávacích a školicích projektů v oblasti ICT, které jsou určeny nejen širšímu okruhu zaměstnanců (a nezaměstnaných), ale také odborníkům v oblasti ICT a široké veřejnosti, se zvláštním zaměřením na znevýhodněné skupiny a odloučené oblasti.

Koalice je zapojena do národního akčního plánu pro digitální dovednosti na období 2021–2025, který byl začleněn do národního plánu obnovy a odolnosti “Kypr zítřka”.

Přehled státních strategií a národních iniciativ 
Státní strategie 

Strategie „Digitalizace Kypru (2020–2025)“usiluje o: i) podporu elektronické státní správy prostřednictvím optimalizace modelu správy a vytvoření odolné, spolehlivé a bezpečné infrastruktury informačních a komunikačních technologií (“ICT”); ii) vybudování silnější digitální ekonomiky a rozvoj konkurenceschopného digitálního průmyslu; iii) vytvoření vysokorychlostního síťového připojení; iv) přístupnou a inkluzivní společnost, která bude mít dovednosti a motivaci k přijetí národní digitální transformace a k aktivní účasti v digitálních komunitách; a v) zabezpečení dat a infrastruktury a zvýšení důvěry veřejnosti v online transakce.

Kypr přijal v prosinci 2021 „Digitální dovednosti – národní akční plán na období 2021–2025“, který je součástí Programu obnovy a odolnosti a má rozvíjet a zlepšovat digitální dovednosti všech obyvatel. Tento akční plán se zaměřuje na urychlení přechodu na digitální technologie tím, že: (i) vytvoří inkluzivní, otevřenou a digitální společnost; (ii) prohloubí základní digitální a základní softwarové dovednosti Kypřanů a (iii) zajistí dostatečné množství odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií v zemi. Akční plán bude naplňovat kyperská “Národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa”.

Národní iniciativy 

Kyperský program pro obnovu a odolnost napomáhá digitálnímu přechodu prostřednictvím investic a reforem zaměřených na konektivitu zlepšení přístupu ke komunikační infrastruktuře a digitální transformaci pro všechny. Na digitalizaci státních služeb budou vyčleněny investice ve výši 133 milionů EUR, protože plán zahrnuje vybudování moderní, bezpečné a integrované digitální architektury pro přechod na digitální státní služby. Plán rovněž podpoří digitální vzdělávání a digitální dovednosti, zejména modernizací digitální infrastruktury a digitálních pomůcek ve školách, poskytováním digitálního školení učitelům a prostřednictvím aktivit zaměřených na prohlubování a zvyšování kvalifikace různých skupin kyperského obyvatelstva. Kromě toho usnadní přechod na digitální zdravotnictví modernizací informačních systémů národního zdravotnického systému a rozšířením přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví.

Na financování elektronické státní správy je vyčleněno 36,4 milionu EUR z programu obnovy a odolnosti, který zahrnuje mimo jiné používání nových postupů pro rozvoj vybraných digitálních služeb, definování a uplatňování nové koncepce cloud computingu, pokud jde o vládní IT systémy a služby, a digitalizaci kulturního dědictví.

Zřízení systému Inteligentní doprava využívající technologie Digitální dvojče má umožnit lepší a účinnější monitorování infrastruktury, její technologické zdokonalení a rozšíření o smart prvky.

Programy Inovativní školy a eSafe Schools pomáhají jednotlivým školám a učitelům využívat digitální technologie a efektivně je zapojit do výuky. Školy na Kypru se mohou dobrovolně přihlásit k účasti v obou programech, které jsou nabízeny na začátku každého školního roku. Zúčastněným školám je zajištěno poradenství, podpora a malé množství finančních prostředků na konkrétní vzdělávací akce. Kromě toho jsou učitelé z každé instituce jmenováni “kouči učitelů”. Jejich úkolem je zastávat roli důležitých pomocníků při iniciativě školy používat a integrovat digitální technologie do procesu výuky. Smyslem tohoto projektu je také vytvořit komunity učitelů, které sdílejí a šíří ověřené metody.

Možnosti financování 

Možnosti financování rozšiřování a prohlubování kvalifikace s cílem podpořit digitální kompetence jednotlivců a organizací je možné formou půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím nástroje pro obnovu a odolnost, a také formou aktivit v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách kyperské národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa a v článku věnovanému možnostem financování digi dovedností na Kypru.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz