🇱🇺 Lucembursko: přehled digitálních dovedností

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

Lucembursko se v oblasti lidského kapitálu umístilo v indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI)za rok 2022 na 6. místě. Ve třech ukazatelích digitální gramotnosti se země řadí nad průměr EU. Podíl odborníků a absolventů v oblasti informačních a komunikačních technologií je v zemi vyšší, než je průměr EU, stále však panuje nedostatek odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií, což může bránit digitalizaci lucemburské ekonomiky. Alespoň základní digitální dovednosti má v Lucembursku 64 % osob ve věku 16-74 let, zatímco průměr EU je 54 %. Nad průměrem EU jsou lidé v Lucembursku také v “nadprůměrných základních digitálních dovednostech” a v “alespoň základních dovednostech v oblasti tvorby digitálního obsahu”. Země vykazuje nárůst podílu odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií na celkové zaměstnanosti a v tomto ohledu je výrazně nad průměrem EU (6,3 %, resp. 4,3 %). Téměř 20 % odborníků v oblasti ICT tvoří ženy, což je mírně nad průměrem EU (19 %) a odráží to prudký nárůst o čtyři procentní body od roku 2019. Podíl podniků, které poskytují svým zaměstnancům školení v oblasti ICT, výrazně poklesl z 27 % v roce 2019 na 21 % v roce 2020, což je stále mírně nad průměrem EU (20 %). Podíl absolventů ICT na celkovém počtu absolventů se v roce 2020 oproti předchozímu roku zvýšil a zůstává nad průměrem EU (6,4 %, resp. 3,9 %).

Ministerstvo digitalizace zveřejnilo studii “Digitální inkluze. Identifikace faktorů stojících za digitální propastí”, která patří mezi aktivity plánované do Národního plánu digitálního začleňování. Studie uvádí, že v roce 2022 1,5 % dotázaných obyvatel nikdy nepoužilo internet a 0,5 % použilo internet před více než třemi měsíci. Mezi 2 % obyvatel, kteří internet nepoužívají vůbec nebo téměř vůbec, patří především ženy, lidé ve věku 50 let a více nebo lidé s nižším vzděláním. 

Studie identifikuje tři skupiny uživatelů internetu: aktivní uživatelé internetu (32 %), středně aktivní uživatelé (40 %) a málo aktivní uživatelé (28 %). Ve skupině ” málo aktivních uživatelů”:

Platforma Digitální dovednosti a pracovní místa v Lucembursku je ” univerzální místo ” pro veškeré kurzy a novinky týkající se digitálních dovedností a příležitostí v Lucembursku. Byla spuštěna v roce 2017 společným úsilím několika národních ministerstev a ve spolupráci s Evropskou komisí a usiluje o sdílení a propagaci aktivit v oblasti digitálních dovedností k navázání kontaktů, podpoře rozvoje a většímu povědomí o této oblasti. Mezi členy Koalice patří vládní instituce, ale i podniky z oboru informačních a komunikačních technologií, mezinárodní poradenské společnosti a nevládní organizace, které se zabývají vzděláváním v oblasti digitálních dovedností a aktivitami v oblasti zaměstnatelnosti. Od roku 2019 je koordinačním partnerem koalice organizace WIDE (Women in Digital Empowerment Luxembourg). 

Přehled státních strategií a vnitrostátních iniciativ 
Státní strategie 

Lucemburský národní akční plán pro digitální začleňování 2021 představuje společný přístup k řešení rozmanitých a různorodých výzev (Jaké jsou priority v oblasti digitálního začleňování? Jaká řešení by mohla být zavedena?), a také strategické faktory. Vláda vypracovala tento akční plán na podporu začlenění všech občanů do probíhající digitální transformace s cílem bojovat proti negativním dopadům digitální propasti na společnost. Ministerstvo pro digitalizaci vede meziresortní pracovní skupinu, která analyzuje různé aspekty digitálního začleňování a provádí koordinovaná opatření ke splnění stanovených požadavků. Kromě toho v zájmu důkladného zvážení výzev, které digitální začleňování přináší, a nalezení vhodných způsobů řešení požádalo ministerstvo pro digitalizaci o podněty řadu nevládních subjektů působících v této oblasti.

Strategie 5G pro Lucembursko definuje obecný rámec pro zavádění sítě 5G. Od zahájení této strategie se odbor médií, konektivity a digitální politiky (SMC) a vládní iniciativa “Digitální Lucembursko” aktivně věnují propagaci a prosazování inovativních řešení a kroků v oblasti 5G na mnoha úrovních. Tento závazek dokládají výzvy k předkládání projektů I a II, v nichž zachované projekty 5G získaly finanční podporu SMC. Strategie pomohla stanovit rámec pro přidělování frekvencí a celkové usnadnění zavádění 5G na národní úrovni. Kompletní strategie a související podkladová dokumentace jsou k dispozici na platformě “Digitální Lucembursko”. 

Národní iniciativy 

Lucemburský plán obnovy a odolnosti se podílí na rozvoji digitálních dovedností 31,6 %, a to investováním 6,5 milionu EUR do dvou programů odborného vzdělávání “Digital Skills” a “Futureskills”, které mají rozvíjet digitální a manažerské dovednosti uchazečů o zaměstnání. Kromě toho plán zahrnuje reformu “Skillsdsch”, která má navrhnout vzdělávací programy pro nejperspektivnější pracovní profily. Jednotný digitální registr zdravotnických profesí a reforma nově definující kompetence, povinnosti a odpovědnost zdravotnických pracovníků pomohou předvídat nedostatek zdravotnických pracovníků. Plán zahrnuje také investice ve výši 12,7 milionu eur do modernizace veřejné správy a digitalizace veřejných služeb, aby lidé a firmy měli k těmto službám snadnější přístup. 

Lucemburský plán obnovy a odolnosti zahrnuje investici do digitalizace Národní agentury práce (ADEM), aby bylo možné zvládnout výzvy vyplývající z velkých změn, které se dotkly trhu práce. Tato investice směřuje k digitalizaci Agentury pro rozvoj zaměstnanosti (ADEM) modernizací jejích IT zdrojů. Tím se zvýší efektivita ADEM, zrychlí se zejména postupy uvnitř organizace, dojde k osobnějšímu přístupu a zlepší se provádění a kontrola finanční pomoci pro příjemce.

Program FutureSkills, do něhož bylo investováno 1,5 milionu eur, pomáhá uchazečům o zaměstnání vstoupit na trh práce tím, že pro ně připravuje online vzdělávání a učňovskou přípravu v oblasti měkkých, digitálních a manažerských dovedností. Přestože byl plán obnovy a odolnosti uzavřen, noví uchazeči o zaměstnání nadále využívají e-learningové licence získané během projektu.

MyGuichet je aplikace pro správní řízení mezi veřejnou správou, občany a podniky. Díky investici na obnovu a odolnost ve výši 0,86 milionu EUR jsou do aplikace postupně přidávány nové služby, včetně žádostí o státní podporu nebo lovecké lístky. V druhé polovině roku 2023 bude aplikace nabízet virtuální schůzky.

Možnosti financování 

Možnosti financování rozšiřování a prohlubování kvalifikace s cílem podpořit digitální kompetence jednotlivců a organizací je možné formou půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím plánu pro obnovu a odolnost, a také formou aktivit v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa v Lucemburku a v článku věnovanému možnostem financování digi dovedností v Lucembursku.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.