🇱🇺 Lucembursko: přehled digitálních dovedností

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

Úvod 

Pokud jde o rozměr lidského kapitálu, Lucembursko se v roce 2022 řadí na 6. místo v indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI). Tato země se u tří ukazatelů digitální gramotnosti řadí nad průměrem EU. Podíl specialistů a absolventů IKT v zemi je vyšší než průměr EU, ale stále existuje nedostatek odborníků na IKT, což může bránit digitalizaci lucemburského hospodářství. 64 % osob ve věku 16–74 let v Lucembursku má alespoň základní digitální dovednosti, zatímco průměr EU činí 54 %. Lidé v Lucembursku rovněž dosahují nad průměrem EU, pokud jde o „nad základní digitální dovednosti“ a „alespoň základní dovednosti pro tvorbu digitálního obsahu“. Země uvádí nárůst podílu odborníků na IKT jako procentní podíl na celkové zaměstnanosti a v tomto ohledu je výrazně nad průměrem EU (6,3 %, resp. 4,3 %). Téměř 20 % specialistů v oblasti IKT tvoří ženy, což je mírně nad průměrem EU, který činí 19 %, což odráží prudký nárůst o čtyři procentní body od roku 2019. Podíl podniků, které svým zaměstnancům poskytují odbornou přípravu v oblasti IKT, výrazně klesl z 27 % v roce 2019 na 21 % v roce 2020, což je stále mírně nad průměrem EU, který činí 20 %. Podíl absolventů v oblasti IKT na celkovém počtu absolventů se v roce 2020 ve srovnání s předchozím rokem zvýšil a zůstává nad průměrem EU (6,4 % a 3,9 %). 

Ministerstvo pro digitalizaci zveřejnilo studii „Digitální začleňování. Určení faktorů digitální propasti, kteráje jednou z iniciativ uvedených v národním plánu pro digitální začlenění. Studie uvádí, že v roce 2022 1,5 % dotázaných obyvatel internet nikdy nepoužilo a 0,5 % využilo internet před více než třemi měsíci. 2 % obyvatel, kteří internet nepoužívají nebo téměř vůbec, tvoří převážně ženy, osoby ve věku 50 let a starší nebo osoby s nižším vzděláním. 

Studie identifikuje tři skupiny uživatelů internetu: uživatelé těžkého internetu (32 %), střední uživatelé (40 %) a uživatelé s nízkou úrovní (28 %). Ve skupině „nízké uživatele“: 

Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa v Lucemburku je „jednotné kontaktní místo“ pro veškerou odbornou přípravu a zprávy o digitálních dovednostech a příležitostech v Lucemburku. Byla zahájena v roce 2017 společným úsilím několika ministerstev členských států a ve spolupráci s Evropskou komisí s cílem sdílet a prosazovat iniciativy v oblasti digitálních dovedností s cílem podpořit navazování kontaktů, podpořit růst a zvýšit dosah. Členy koalice jsou vládní instituce, podniky v oblasti informačních a komunikačních technologií, mezinárodní poradenské společnosti a nevládní organizace zapojené do odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností a činností zaměřených na zaměstnatelnost. Od roku 2019 je partnerem koalice WIDE, Women in Digital Empowerment Luxembourg. 

Přehled státních strategií a vnitrostátních iniciativ 
Státní strategie 

Lucemburský národní akční plán pro digitální začleňování na rok 2021 představuje společný přístup k řešení rozmanitých a rozmanitých výzev (jaké jsou priority z hlediska digitálního začleňování? Jaká řešení by mohla být zavedena), jakož i strategické páky. Vláda vypracovala tento akční plán na podporu začlenění všech občanů do probíhající digitální transformace s cílem bojovat proti negativním dopadům digitální propasti na společnost. Ministerstvo pro digitalizaci vede meziresortní pracovní skupinu, která analyzuje různé aspekty digitálního začleňování a provádí koordinovaná opatření ke splnění stanovených požadavků. Kromě toho si ministerstvo pro digitalizaci vyžádalo podněty od široké škály nevládních zúčastněných stran působících v této oblasti, aby bylo zajištěno důkladné posouzení výzev spojených s digitálním začleněním a poskytnutím vhodných řešení. 

Strategie 5G pro Lucembursko vymezuje obecný rámec pro zavádění sítě 5G. Od zavedení strategie se ministerstvo pro média, konektivitu a digitální politiku a vládní iniciativa „Digitální Lucembursko“ aktivně zavázaly k podpoře a podpoře inovativních řešení a opatření 5G na více úrovních. Tento závazek dokládá výzva k předkládání projektů I a výzva k předkládání projektů II, v nichž projekty 5G získaly finanční podporu od zemí jižního Středomoří. Strategie pomohla stanovit rámec pro přidělování spektra a celkové usnadnění zavádění 5G na vnitrostátní úrovni. Úplná strategie a související podkladová dokumentace jsou k dispozici na platformě „Digitální Lucembursko“. 

Vnitrostátní iniciativy 

Lucemburský plán pro oživení a odolnost má digitální podíl ve výši 31,6 % a přispívá k rozvoji dovedností investováním 6,5 milionu EUR do dvou programů odborné přípravy „Digitální dovednosti“ a „Budoucí dovednosti“, jejichž cílem je rozvíjet digitální a manažerské dovednosti mezi uchazeči o zaměstnání. Plán navíc zahrnuje reformu „Skillsdsch“ s cílem navrhnout programy odborné přípravy pro nejpotenciálnější profily pracovních míst. Jednotný digitální rejstřík zdravotnických povolání a reforma, která nově definuje kompetence, povinnosti a povinnosti zdravotnických pracovníků, pomohou předvídat nedostatek zdravotnických pracovníků. Plán rovněž zahrnuje investice ve výši 12,7 milionu EUR do modernizace veřejné správy a digitalizace veřejných služeb, aby lidé a podniky měli snazší přístup k těmto službám. 

Lucemburský plán pro oživení a odolnost zahrnuje investici do digitalizace Národní agentury práce (ADEM) s cílem řešit výzvy vyplývající z významných změn ovlivňujících trh práce. Cílem této investice je digitalizovat Agenturu pro rozvoj zaměstnanosti (ADEM) modernizací svých zdrojů IT. Tím se zvýší účinnost ADEM, zejména urychlením procesů v rámci organizace, vytvořením personalizovanějšího přístupu a zlepšením provádění a kontroly finanční pomoci příjemcům. 

Díky investici ve výši 1,5 milionu EUR pomáhá program FutureSkills uchazečům o zaměstnání vstoupit na trh práce tím, že je vybaví příslušnými měkkými, digitálními a manažerskými dovednostmi prostřednictvím on-line učení a učňovské přípravy. Přestože byl projekt plánu pro oživení a odolnost dokončen, noví uchazeči o zaměstnání nadále využívají licence k elektronickému učení získané v rámci projektu. 

MyGuichet je žádost o správní řízení mezi orgány veřejné správy a občany a podniky. Díky investicím do oživení a odolnosti ve výši 0,86 milionu EUR se do aplikace postupně přidávají nové služby, včetně žádostí o státní podporu nebo povolení k lovu. Ve druhé polovině roku 2023 bude aplikace nabízet virtuální schůzky.  

Možnosti financování 

Možnosti financování prohlubování dovedností a změny kvalifikace na podporu digitálních kompetencí jednotlivců a organizací jsou k dispozici ve formě půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021–2026 je většina činností v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost, ale také jako činnosti v grantových režimech Horizontu, Erasmus+, ESI fondů a EHP. Více informací naleznete na stránce Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa v Lucemburku a v článku věnovanému možnostem financování digi dovedností v Lucembursku.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.