🇭🇺 Maďarsko: přehled digitálních dovedností

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

Úvod 

Ve vydání indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) z roku 2022 se Maďarsko řadí na 23. místo v lidském kapitálu, přičemž skóre činilo 38,4 (hodnocení EU 45,7). Ve srovnání s průměrem EU ve výši 54 % má pouze 49 % lidí alespoň základní digitální dovednosti. Podíl odborníků na IKT na trhu práce vzrostl na 3,9 %, ale stále je pod průměrem EU, který činí 4,5 %. Existuje nedostatek odborníků na informační a komunikační technologie: 57 % podniků předpokládá obtížnost najímání pracovních míst v oblasti IKT.  Podíl žen pracujících v oblasti IKT je stále nízký (14 %). Kromě toho podíl absolventů v oblasti IKT mezi všemi absolventy činí 3,1 %, což je pod průměrem EU, který činí 3,7 %. V roce 2020 nabídne svým zaměstnancům odbornou přípravu v oblasti IKT 16 % podniků oproti 20 % v celé EU. 

Index digitální budoucnosti společnosti Microsoft měří úroveň digitalizace 16 evropských zemí, včetně Maďarska. K pochopení digitalizace se používá pět kategorií digitálního pokroku: Digitální podnikání, digitální veřejná správa a veřejný sektor, digitální infrastruktura, digitální sektor a lidský kapitál. Index poskytuje informace o současném stavu digitalizace země a určuje nejúspěšnější oblasti, jakož i oblasti, které vyžadují další úsilí o urychlení procesu digitální transformace. Celková úroveň digitálního rozvoje Maďarska je 100, což je přesně průměr střední a východní Evropy. Ve srovnání se zeměmi střední a východní Evropy se Maďarsko umístilo v průměru téměř ve všech kategoriích, přičemž skóre u digitálních podniků a digitální infrastruktury je mírně nad průměrem, s nejnižším skóre v digitální veřejné správě a veřejném sektoru (80,79).  

V reakci na zoufalý stav digitálního trhu práce byla v prosinci 2016 vytvořena maďarská národní koalice. V souladu s cíli Evropské koalice usiluje maďarská iniciativa o vypracování a provádění různých opatření a projektů ke zmírnění deficitu pracovních sil v digitální oblasti. Koalici koordinuje Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének IVSZ, která kromě jiných relevantních činností rovněž vytvořila Sdružení pro digitální Maďarsko, dobrovolnou koalici na podporu digitální transformace prostřednictvím transformace vzdělávacího systému a zvyšování digitálních kompetencí obyvatelstva a podniků. Popisují čtyři pilíře, na jejichž základě lze dosáhnout rychlých a účinných změn:  digitální společnost, lidské zdroje; odvětvová digitalizace, technologický rozvoj malých a středních podniků; ekonomika založená na datech, inovace, ekosystém začínajících podniků a digitální region, mezinárodní spolupráce. 

Přehled státních strategií a vnitrostátních iniciativ 
Státní strategie 

Národní strategie digitalizace (Nemzeti Digitalizációs Stratégia 2021–2030) poskytuje strategický politický rámec pro digitální politiky na období 2021–2030. Jedná se o zastřešující strategii, která sdružuje, vyjasňuje a v některých případech doplňuje opatření nastíněná v mnoha dalších strategických dokumentech. Struktura strategie je založena na čtyřech hlavních pilířích kompasu pro digitální dekádu: digitální infrastruktura, digitální dovednosti, digitální ekonomika a digitální správa. Strategie uvádí tři prioritní oblasti digitálních dovedností: 1) rozvoj digitálních kompetencí (na základě rámce DigComp); Zvýšení počtu a kvalifikace odborníků a inženýrů v oblasti informačních technologií; a 3) podpora strukturálních změn potřebných k rozvoji digitálních dovedností ve vzdělávání a odborné přípravě. Kromě toho určuje čtyři kritické oblasti činnosti pro digitalizaci podniků: 1) rostoucí využívání digitálních technologií ze strany malých a středních podniků; Rozvoj digitálních začínajících podniků; 3) cílený rozvoj odvětví IKT prostřednictvím podpůrných programů; a 4) ekonomické využití státního datového majetku. 

V rámci svého pilíře „Digitální stát“ strategie nastiňuje těchto pět priorit: 1) koordinovaný digitální rozvoj ústředních a regionálních správních orgánů a profesních systémů zaměřený na uživatele na všech platformách; Zavedení správy založené na datech dalším posílením interoperabilních datových spojení mezi veřejnými registry a příslušnými back-endovými systémy, jakož i službami elektronické veřejné správy; Rozvoj inteligentních osad a inteligentních oblastí; a 4) zvýšení bezpečnosti informací v systémech státní správy. 

Národní strategie sociálního začleňování do roku 2030 (Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030) byla přijata v roce 2021 se třemi hlavními horizontálními cíli: rovný přístup k veřejným službám, vývoj situace romských žen a digitalizace. Strategie stanoví několik digitálních cílů. Jejím cílem je zejména zlepšit digitální gramotnost studentů, rodičů a učitelů; dále rozvíjet digitální infrastrukturu ve znevýhodněných regionech; snížit rizika na internetu (jako je kyberšikana, závislost, nenávistné verbální projevy a bezpečnost údajů); a zlepšit infrastrukturu IT ve školách s cílem účinně bojovat proti předčasnému ukončování školní docházky. 

Vnitrostátní iniciativy 

Cílem maďarského plánu pro oživení a odolnost v oblasti digitální transformace je rozvíjet vysoce kvalifikovanou a konkurenceschopnou pracovní sílu prostřednictvím digitální transformace vzdělávání a výzkumu, podpory výuky a výzkumu v digitálním prostředí a vytvoření digitálních osnov. Na digitální transformaci má nárok 29,8 % z celkového rozpočtu ve výši 5,8 miliardy eur. 

Vysoce kvalifikovaná a konkurenceschopná složka maďarského plánu pro oživení a odolnost týkající se pracovní síly má za cíl modernizovat vysokoškolské vzdělávání a posílit spolupráci mezi univerzitami a podniky prostřednictvím rozvoje kapacit v oblasti výzkumu a vývoje a inovací, odvětvové modernizace vysokoškolských kurzů a rozvoje infrastruktury a dovedností pro praktické kurzy vysokoškolského vzdělávání. Cílem posílení vzdělávání dospělých ve vysokoškolském vzdělávání je zvýšit účast na vzdělávání dospělých, což je jedna z klíčových výzev pro maďarské hospodářství a společnost. Důležitým prvkem této složky je rozvoj sítě institucí odborného vzdělávání a přípravy 21. století a národních centrálních akreditovaných zkušebních středisek, jakož i rozvoj digitálních osnov pro odborné vzdělávání a přípravu. 

Test účelnosti IT je nejnovější a nejkomplexnější bezplatný test dovedností v oblasti IKT v Maďarsku. Test účelnosti IT, který bylpůvodně organizován na Slovensku, byl v roce 2022 poprvé uspořádán ve čtyřech zemích a v pěti jazycích více než 100,000 respondentů. Test byl k dispozici ve slovenštině, češtině, maďarštině a polštině s anglickou verzí jako bonus. V roce 2022 otestovalo téměř 5000 účastníků z Maďarska své dovednosti při přípravě na další studium a praktické využívání dovedností v oblasti informačních technologií v pracovním životě. Test účelnosti IT se zaměřuje především na praktické znalosti v oblasti IT. Pro studenty středních škol byl připraven samostatný soubor 20 otázek on-line, zatímco středoškolští a vysokoškolští studenti musí vyřešit složitější soubor 25 otázek, které lze vyplnit přibližně za 45–60 minut. V roce 2022 se k iniciativě připojily tisíce studentů a učitelů z téměř 150 maďarských škol, téměř 29 % studentů a více než 61 % učitelů dosáhlo výsledků lepších než 50 %. Iniciativa bude pokračovat i v roce 2023. 

Možnosti financování 

Možnosti financování prohlubování dovedností a změny kvalifikace na podporu digitálních kompetencí jednotlivců a organizací jsou k dispozici ve formě půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021–2026 je většina činností v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost, ale také jako činnosti v grantových režimech Horizontu, Erasmus+, ESI fondů a EHP. Více informací naleznete na stránce maďarského plánu pro oživení a odolnost, stránce portálu nabídkových řízení Palyazat.gov.hu a v článku věnovanému možnostem financování digi dovedností v Maďarsku.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.