Malta: přehled digitálních dovedností 🇲🇹

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 17. srpna 2023 17.08.2023

Malta je v dimenzi lidského kapitálu na 7. místě z 27 zemí EU v indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) za rok 2022 s výsledkem 56,6 bodu (EU 45,7 bodu). Malta překonává průměr EU, pokud jde o digitální dovednosti, neboť 61 % obyvatel ovládá alespoň základní digitální dovednosti a 35 % překračuje základní úroveň dovedností ve všech oblastech. Na Maltě ovládá alespoň základní dovednosti v oblasti tvorby digitálního obsahu 71 % obyvatel, zatímco v celé EU je to 66 %. Podíl odborníků na informační a komunikační technologie je na Maltě poměrně vysoký (4,9 % oproti 4,5 % v EU) a ženy jsou zde poměrně dobře zastoupeny (26 % oproti 19 % v EU). Zastoupení absolventů ICT mírně vzrostlo na 6,5 %, což je nad průměrem EU, na úroveň z roku 2014 (9,0 %) se však zatím nevrátilo. Mimo vysokoškolské vzdělávání poskytuje svým zaměstnancům výuku ICT 28 % maltských podniků.

Index digitální budoucnosti společnosti Microsoft měří úroveň digitalizace v 16 evropských zemích včetně Malty. Digitalizace je posuzována v pěti kategoriích digitálního pokroku: Digitální podnikání, digitální státní správa a veřejný sektor, digitální infrastruktura, digitální sektor a lidský kapitál. Index přináší údaje o současné úrovni digitalizace dané země a zachycuje nejúspěšnější oblasti, ale také oblasti, kde je třeba ještě zapracovat na urychlení procesu digitální transformace. Celková úroveň digitálního rozvoje Malty je 114, což je 14 % nad průměrem střední a východní Evropy a 25 % pod průměrem předních zemí. V porovnání se zeměmi střední a východní Evropy je Malta ve všech kategoriích nadprůměrná, přičemž nejvyšší skóre má v kategorii Digitální podnikání (122,46) a nejnižší v kategorii Digitální státní správa a veřejný sektor (100). Při srovnání se zeměmi, které jsou v čele žebříčku (Finsko, Dánsko, Švédsko a Nizozemsko), se Malta umístila pod průměrem.

Nadaci eSkills Malta Foundation založila maltská vláda v roce 2014 a jejími zakládajícími členy jsou Ministerstvo školství a zaměstnanosti, Maltská agentura pro informační technologie, Maltský úřad pro komunikace, Malta Enterprise, Maltský úřad pro hazardní hry a Maltská obchodní komora pro podnikání a průmysl. Nadace je národní koalicí složenou ze zástupců různých vládních institucí, průmyslu a školství, kteří se mohou podílet na prohlubování digitálních dovedností a rozvoji IT profese. Nadace poskytuje poradenství vládě a příslušným zúčastněným stranám v otázkách souvisejících s politikou eSkills, napomáhá rozvoji vzdělávacích programů v oblasti informačních a komunikačních technologií a souvisejících vzdělávacích aktivit, vede program zaměřený na rozvoj odbornosti v oblasti informačních a komunikačních technologií; iniciuje reformu další vzdělávací nabídky ICT a přispívá k budování kapacit vzdělávací komunity v oblasti ICT a propaguje maltský potenciál eSkills na místní i mezinárodní úrovni.

Přehled státních strategií a národních iniciativ 
Státní strategie 

Národní strategie eSkills na období 2022-2024 počítá s kroky a doporučeními zaměřenými na vzdělávání, společnost, pracovní sílu a odborníky v oblasti informačních a komunikačních technologií. Zdůrazňuje inkluzivní a spravedlivý vývoj a uplatňování základních, pokročilých a specializovaných digitálních dovedností. Podporuje spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem ve snaze sladit vzdělávací programy s požadavky trhu a zaručit soudržnost všech aktivit na Maltě týkajících se digitálních dovedností. Strategické pilíře Vzdělávání, Společnost, Pracovní síla a Odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií jsou shodné s pilíři, které vytyčila evropská Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa. Je zapotřebí několika společných prvků umožňujících, aby byla zaručena účelnost strategie a provádění všech čtyř strategických pilířů. Ty se týkají spolupráce, vedení a sdílené odpovědnosti, srovnávání, financování a strategického sladění při koncentrovaném přístupu.

Maltská strategie chytré specializace na období 2021-2027 považuje digitální technologie za jednu z prioritních oblastí investic do inovací v nadcházejících letech a upřednostňuje investice do inovativních digitálních technologií v oblastech umělé inteligence, internetu věcí, vysoce výkonných počítačů, technologií distribuované účetní knihy, kybernetické bezpečnosti, chatbotů a digitálních her.

V rámci národní politiky zaměstnanosti na období 2021-2030 hodlá vláda poskytnout zaměstnancům žádané dovednosti a zahájila nové národní sčítání dovedností, aby odhalila mezery v dovednostech na maltském trhu práce a vypracovala vhodná doporučení. 

Malta – nejlepší startovací platforma pro umělou inteligenci –Strategie a vize pro umělou inteligenci na Maltě 2030 – byla postavena na třech klíčových pilířích: Investice, start-upy a inovace; Veřejný a soukromý sektor; které tvoří vzdělávání a zaměstnanci, vytvoření národního certifikačního programu pro umělou inteligenci, který vytvoří eticky orientovanou, transparentní a společensky odpovědnou umělou inteligenci; a infrastrukturu ekosystému.

Národní iniciativy 

Maltský plán obnovy a odolnosti pomáhá digitálnímu přechodu investicemi a reformami ve veřejném i soukromém sektoru. Patří sem investice do digitalizace veřejné správy a veřejných služeb (34 milionů EUR), které mají posílit vládní IT systémy a zlepšit digitální veřejné služby. Investuje také do digitalizace nejméně 360 podniků, zejména malých a středních podniků (15 milionů EUR). Součástí reforem je přijetí maltské digitální strategie na období 2021-2027, která se zaměřuje na odstranění digitální propasti, zejména na podporu rodin s nízkými příjmy, pokud jde o připojení a přístup k počítačům, a na rozvoj digitálních dovedností.

Projekt Maltaverians Comics vydává sérii komiksů věnovaných digitálním inovačním technologiím, které mají upozornit na důležitost rozvíjení znalostí dospívajících v této rychle se měnící oblasti. Tyto komiksy budou určeny studentům oboru výpočetní technika a IT, aby jim poskytly hlubší znalosti o nejnovějších technologiích a případně je nasměrovaly k budoucímu povolání. Komiksy budou k dispozici také online v digitální podobě s podpůrným slovníčkem technologických termínů a pojmů. Obrázky a příběhy v komiksech jsou vytvořeny tak, aby podnítily zájem mladých čtenářů a napomohly hlubšímu pochopení inovativních technologií.

Iniciativu „Women in ICT“ tvoří stejně naladění lidé z odvětví ICT nebo z organizací, které používají ICT, a snaží se tak podpořit zapojení žen do digitální ekonomiky na Maltě. Navrhované cíle skupiny jsou: Vyšší podíl dívek a žen v digitálním průmyslu nebo v průmyslu souvisejícím s digitálními technologiemi; Přístup k rovným příležitostem ve využívání digitálních možností; Vyšší kvalita zdrojů pro ICT průmysl; Diskuse o genderových otázkách na pracovišti a navrhování případných zlepšení a její přínos pro zainteresované strany.

Možnosti financování 

Možnosti financování rozšiřování a prohlubování kvalifikace s cílem podpořit digitální kompetence jednotlivců a organizací je možné formou půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím nástroje pro obnovu a odolnost, a také formou aktivit v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách eSkills Malta Foundation a v článku věnovanému možnostem financování digi dovedností na Maltě

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz