🇩🇪 Německo: přehled digitálních dovedností

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

V indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) za rok 2022, který se týká lidského kapitálu, se Německo umístilo na šestnáctém místě z 27 členských států EU se skóre 45,0 oproti průměru EU 45,7. Úroveň základních digitálních dovedností a základních dovedností v oblasti tvorby digitálního obsahu je nepatrně nižší než průměr EU. Podíl odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) však převyšuje průměr EU. Alespoň základní digitální dovednosti má 49 % osob (EU 54 %) a alespoň základní dovednosti v oblasti tvorby digitálního obsahu 65 % osob (EU 66 %). Specialisté na ICT tvoří 4,9 % pracovní síly (oproti průměru EU 4,5 %) a 4,9 % všech absolventů (oproti průměru EU 3,5 %) jsou absolventi ICT. Podíl žen mezi odborníky v oblasti ICT je stejný jako průměr EU a činí 19 %. V roce 2020 nabízelo 24 % německých podniků svým zaměstnancům specializované školení v oblasti ICT. 

Německý index digitalizace hodnotí stav digitalizace ekonomiky v Německu pomocí 37 ukazatelů a podává ucelený obraz o stavu digitalizace firem a prostředí, ve kterém působí. Souhrnným výsledkem ukazatelů je hodnota indexu digitalizace hospodářství v Německu jako celku. Index je diferencován podle skupin spolkových zemí, typů regionů, odvětví a velikosti podniků. To umožňuje analyzovat, která odvětví jsou ve srovnání s ostatními digitalizována výrazněji nebo ve které skupině spolkových zemí je digitalizace podniků mimořádně pokročilá. V kategorii Lidský kapitál vykazuje index v roce 2021 nárůst na 116,9 (oproti 100 v roce 2020), v roce 2022 však pokles na 110,8. Index digitalizace je každoročně aktualizován, a to od roku 2020.

Ačkoli Německo nemá národní koalici pro digitální dovednosti a pracovní místa, v jednotlivých spolkových zemích (Länder) a na federální úrovni je pořádáno velké množství veřejných a soukromých akcí. Nationale Weiterbildungsstrategie (Národní strategie dalšího vzdělávání, dříve Národní strategie dovedností) pod heslem “Kontinuita a probuzení” nabízí konkrétní kroky a nové podněty pro další rozvoj systému dalšího vzdělávání a posílení kultury digitálního vzdělávání. Malým a středním podnikům (MSP) je věnována zvláštní pozornost formou poradenství, financování a možností dalšího vzdělávání.

Přehled státních strategií a národních iniciativ 
Státní strategie 

Nationale Weiterbildungsstrategie (Národní strategie dalšího vzdělávání) pod společným vedením Spolkového ministerstva školství a výzkumu a Spolkového ministerstva práce a sociálních věcí byla představena v září 2022 a jejím účelem je zvyšovat účast na dalším vzdělávání a transformovat tak německé hospodářství, trh práce a společnost. Cíle nové strategie zahrnují: uplatnění lepších metod, které by umožňovaly většímu počtu osob s nízkou kvalifikací zapojit se do dalšího vzdělávání; další podporu a posílení kvalifikačně zaměřeného dalšího vzdělávání; rozvoj potřebných dovedností a případnou změnu orientace v pracovním životě v kontextu firem (zejména menších podniků); identifikaci a šíření osvědčených postupů pro upevnění digitálních dovedností.

Strategie se rovněž zaměřuje na rozvoj dalšího digitálního vzdělávání na národní online platformě dalšího vzdělávání (NOW!) coby ekosystému založeného na společných standardech, formátech a spolupracujících strukturách.

Spolková vláda Německa přijala v roce 2022 digitální strategii, kterou představilo ministerstvo pro digitální záležitosti a dopravu. Tato digitální strategie usiluje o lepší rámcové podmínky rozvoje digitalizace ve všech oblastech. Občanská společnost, podniky, školství a věda by měly být schopny využít příležitostí digitalizace a možností navrhnout digitální změny v zájmu lidí. Digitální strategie poskytuje přehled klíčových projektů digitální politiky, za jejichž uskutečnění jsou odpovědné jednotlivé resorty, a uvádí výsledky, jichž má být dosaženo do roku 2025. Strategie se zaměřuje na moderní, efektivní a udržitelné sítě a dostupnost dat a datových nástrojů, bezpečné a uživatelsky přívětivé digitální identity a moderní registry, jednotné mezinárodní technické normy a standardy.

Co se týká vzdělávacího ekosystému, strategie počítá s digitální dohodou mezi spolkovými zeměmi, akčním plánem pro rozvoj STEM, dalším rozvojem aktivit pro dívky a ženy, národní vzdělávací platformou nabízející další vzdělávání pro všechny a průběžným sledováním a vylepšováním doprovodných aktivit.

Národní iniciativy 

Do digitalizace je začleněna řada investic a reforem, které jsou součástí německého plánu obnovy a odolnosti.Mezi významná opatření plánu patří investice do celoevropské iniciativy v oblasti mikroelektroniky a komunikačních technologií v celkové výši 1,5 miliardy eur, investice do celoevropské iniciativy v oblasti cloudových infrastruktur a služeb nové generace v celkové výši 750 milionů eur a zpřístupnění více než 115 spolkových a 100 regionálních veřejných služeb v digitální podobě do roku 2022 v souladu se zákonem o online přístupu (3 miliardy eur). Kromě toho plán modernizuje a propojí registry, aby se snížila administrativní zátěž podniků a občanů (275 milionů eur), a vytvoří první národní online vzdělávací platformu, která bude pomáhat studentům při nabývání kompetencí na základě jejich individuálních vzdělávacích cest (630 milionů eur). 

Pokud jde o digitální dovednosti, plán zahrnuje investice do čtyř složek: vybavení učitelů digitálními zařízeními (500 milionů EUR); vytvoření národní platformy pro dovednosti (630 milionů EUR); 3) vytvoření vzdělávacích odborných center (205 milionů EUR); 4) modernizace vzdělávacích zařízení národní armády (100 milionů EUR). Investice týkající se digitalizace podniků, rozvoje a integrace pokročilých digitálních technologií jsou zahrnuty v několika dalších programech. 

Federální program „Budování sítí dalšího vzdělávání a odborné přípravy (sítě CET)přispívá ke vzdělávání zejména zaměstnanců malých a středních podniků. Tímto krokem se snaží napomáhat vytváření nebo rozšiřování sítí profesního rozvoje, kde podniky mohou čerpat ze zkušeností jiných podniků, poradenských a vzdělávacích center a institucí. Díky těmto sítím a jejich poradenství je podnikům umožňováno vytvářet vlastní strategické plány rozvoje zaměstnanců a nalézat nebo sestavovat vlastní vzdělávací programy a akce odpovídající jejich potřebám. Sítě CET kromě toho budou motivovat a napomáhat vzdělávacím institucím, aby přizpůsobily svou nabídku potřebám firem. Celkem bude v celém Německu až do prosince 2024 finančně podpořeno 38 sítí CET.

Pod vedením Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum a ve spolupráci se spolkovými zeměmi vznikají vzdělávací střediska excelence. Financování výzkumu a vytváření pokročilých vzdělávacích kurzů pro učitele zaměřených na digitalizaci, a také zakládání a rozšiřování sítí mezi zúčastněnými stranami bude probíhat až do roku 2026. Uvedené opatření tvoří čtyři tematická centra excelence, vědecky orientovaná iniciativa pro vytváření sítí, přenos poznatků a vzdělávání, zaměřená na předměty STEM, jazyky, společenské vědy a ekonomii, kreativní předměty, sport a rozvoj digitálních škol.

Spolková vláda podpořila projektem DigitalPakt Schule (Digitální pakt pro školy) spolkové země a obce v investicích do digitální vzdělávací infrastruktury. Digitální pakt se zaměřuje na celonárodní rozvoj moderní digitální vzdělávací infrastruktury, která má prioritu před pedagogikou. Spolková vláda a spolkové země se dohodly, že v letech 2019-2024 vyčlení na tento pakt 5 miliard eur z federálních prostředků. Cílem je vybavit všechny všeobecné a odborné školy moderní digitální technikou. V letech 2019-2022 již bylo do škol investováno přibližně 985 milionů eur.

Možnosti financování 

Možnosti financování rozšiřování a prohlubování kvalifikace s cílem podpořit digitální kompetence jednotlivců a organizací je možné formou půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím plánu pro obnovu a odolnost, a také formou aktivit v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách německého plánu pro obnovu a odolnost a v článku věnovanému možnostem financování digi dovedností v Německu.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.