🇩🇪 Německo: přehled digitálních dovedností

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

Úvod 

Ve vydání indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) z roku 2022 týkajícího se lidského kapitálu se Německo umístilo na šestnáctém místě z 27 členských států EU, přičemž skóre bylo 45,0 oproti průměru EU ve výši 45,7. Úroveň základních digitálních dovedností a základních dovedností v oblasti tvorby digitálního obsahu je nepatrně nižší než průměr EU. Podíl odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) však přesahuje průměr EU. 49 % jednotlivců má alespoň základní digitální dovednosti (EU 54 %) a 65 % má alespoň základní dovednosti pro vytváření digitálního obsahu (EU 66 %). Odborníci na informační a komunikační technologie tvoří 4,9 % pracovní síly (ve srovnání s průměrem EU ve výši 4,5 %) a absolventi v oblasti IKT tvoří 4,9 % všech absolventů (ve srovnání s průměrem EU ve výši 3,5 %). Podíl žen specialistek na IKT se rovná průměru EU, který činí 19 %. V roce 2020 poskytlo 24 % německých podniků svým zaměstnancům specializovanou odbornou přípravu v oblasti IKT. 

Německý index digitalizace měří stav digitalizace hospodářství v Německu pomocí 37 ukazatelů, které poskytují ucelený obraz o stavu digitalizace podniků a o prostředí, v němž působí. Souhrnně ukazatele vedou k hodnotě indexu pro digitalizaci hospodářství v Německu jako celku. Index se liší podle skupin spolkových zemí, typů regionů, odvětví a velikosti podniků. To umožňuje analyzovat, která odvětví jsou ve srovnání s jinými odvětvími obzvláště digitalizována nebo v nichž je digitalizace podniků obzvláště pokročila. Index kategorie lidského kapitálu vykazuje v roce 2021 nárůst na 116,9 (ve srovnání se 100 v roce 2020), ale v roce 2022 se snížil na 110,8. Index digitalizace se od roku 2020 každoročně aktualizuje.   

Ačkoli Německo nemá národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa pro dovednosti, je ve všech spolkových zemích (Länder) a na spolkové úrovni organizována řada veřejných a soukromých iniciativ. Nationale Weiterbildungsstrategie (národní strategie dalšího vzdělávání, dříve národní strategie dovedností) pod heslem „Continuity and Awakening“, poskytuje konkrétní opatření a nové iniciativy pro další rozvoj systému dalšího vzdělávání a posílení kultury digitálního vzdělávání. Zvláštní pozornost je věnována malým a středním podnikům prostřednictvím přístupu k poradenství, financování a možnostem dalšího vzdělávání. 

Přehled státních strategií a vnitrostátních iniciativ 
Státní strategie 

Nationale Weiterbildungsstrategie (národní strategie dalšího vzdělávání) pod společným vedením spolkového ministerstva školství a výzkumu a Spolkového ministerstva práce a sociálních věcí byla představena v září 2022 s cílem zvýšit účast na další odborné přípravě v Německu, která transformuje hospodářství, trh práce a společnost. Mezi cíle nových strategií patří: uplatňovat lepší přístupy, aby se více osob s nízkou kvalifikací mohlo účastnit další odborné přípravy; dále podporovat a posilovat další vzdělávání zaměřené na kvalifikaci; rozvoj nezbytných dovedností a jakékoli změny orientace v pracovním životě v kontextu podniku (zejména menších podniků); určit a šířit úspěšné přístupy k posílení digitálních dovedností.  

Strategie se rovněž zaměřuje na posílení dalšího digitálního vzdělávání vytvořením vnitrostátní on-line platformy pro další odbornou přípravu (NOW!) jako ekosystému založeného na společných normách, formátech a interoperabilních strukturách. 

Německá spolková vláda přijala v roce 2022 digitální strategii, kterou předložilo ministerstvo pro digitální záležitosti a dopravu. Cílem digitální strategie je zlepšit rámcové podmínky pro pokrok digitalizace ve všech oblastech. Občanská společnost, podniky, vzdělávání a věda by měly mít možnost využívat příležitostí digitalizace a možností navrhování digitálních změn v zájmu lidí. Digitální strategie poskytuje přehled klíčových projektů digitální politiky, za jejichž provádění odpovídá každé oddělení, a uvádí výsledky, jichž má být dosaženo do roku 2025. Strategie se zaměřuje na moderní, účinné a udržitelné sítě a dostupnost dat a datových nástrojů, bezpečné a uživatelsky vstřícné digitální identity a moderní registry, jednotné mezinárodní normy a standardy. 

Pokud jde o vzdělávací ekosystém, strategie si klade za cíl uzavřít digitální dohodu mezi federálními státy, akční plán pro rozvoj STEM, další dosah iniciativ pro dívky a ženy, národní vzdělávací platformu nabízející další vzdělávání všem a průběžné sledování a zlepšování podpůrných činností. 

Vnitrostátní iniciativy 

Do digitální transformace je v rámci německého plánu pro oživení a odolnost začleněno několik investic a reforem. Mezi důležitá opatření plánu patří investice do celoevropské iniciativy v oblasti mikroelektroniky a komunikačních technologií v celkové výši 1,5 miliardy EUR; investice do celoevropské iniciativy týkající se cloudových infrastruktur a služeb nové generace v celkové výši 750 milionů EUR; a zpřístupnění více než 115 federálních a 100 regionálních veřejných služeb digitálně do roku 2022 v souladu se zákonem o on-line přístupu (3 miliardy EUR). Kromě toho plán zmodernizuje a propojí registry s cílem snížit administrativní zátěž podniků a občanů (275 milionů EUR) a vytvoří první vnitrostátní online vzdělávací platformu, která studentům pomůže získat kompetence na základě jejich individuální vzdělávací dráhy (630 milionů EUR). 

Pokud jde o digitální dovednosti, plán zahrnuje investice do čtyř složek: poskytování digitálních zařízení učitelů (500 milionů EUR); vytvoření národní platformy dovedností (630 milionů EUR); 3) vytvoření vzdělávacích středisek (205 milionů EUR); Modernizace vzdělávacích zařízení národní armády (100 EUR). Investice související s digitalizací podniků a rozvojem a integrací pokročilých digitálních technologií jsou zahrnuty do několika opatření. 

Federální program „Budování sítí dalšího vzdělávání a odborné přípravy (sítě CET) podporuje organizaci vzdělávacích činností, zejména pro zaměstnance malých a středních podniků. Cílem tohoto opatření je podpořit vytváření nebo posilování sítí profesního rozvoje, kde mohou společnosti těžit ze zkušeností jiných podniků, jakož i poradenských a vzdělávacích středisek a institucí. Prostřednictvím sítí a jejich poradenství mohou společnosti vytvářet vlastní strategické plány rozvoje zaměstnanců a hledat nebo vytvářet optimální opatření v oblasti odborné přípravy. Kromě toho budou sítě CET motivovat a podporovat poskytovatele odborné přípravy, aby přizpůsobili svou nabídku potřebám společností. Do prosince 2024 bude v Německu financováno celkem 38 sítí CET. 

Vzdělávací střediska excelence se zřizují pod vedením spolkového ministerstva školství a výzkumu a ve spolupráci se spolkovými zeměmi. Výzkum a vývoj pokročilých vzdělávacích kurzů pro učitele souvisejících s digitalizací, jakož i zřizování a rozšiřování sítí mezi zúčastněnými stranami obdrží finanční prostředky do roku 2026. Opatření se skládá ze čtyř tematických center excelence a z iniciativy zaměřené na vytváření sítí a přenosů pod vedením vědy, které se zaměřují na obory STEM, jazyky, společenské a ekonomické vědy, tvůrčí předměty a sport a digitální rozvoj škol. 

Prostřednictvím programu DigitalPakt Schule (digitální pakt pro školy) podporuje federální vláda federální státy a obce při investování do infrastruktury digitálního vzdělávání. Cílem digitálního paktu je celostátní rozvoj moderní digitální vzdělávací infrastruktury pod předností pedagogiky. Federální vláda a federální státy se dohodly, že na pakt v letech 2019 až 2024 přidělí federální finanční prostředky ve výši 5 miliard eur. Cílem je vybavit všechny všeobecné a odborné školy moderní digitální infrastrukturou. V letech 2019–2022 již bylo do škol investováno přibližně 985 milionů EUR. 

Možnosti financování 

Možnosti financování prohlubování dovedností a změny kvalifikace na podporu digitálních kompetencí jednotlivců a organizací jsou k dispozici ve formě půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021–2026 je většina činností v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost, ale také jako činnosti v grantových režimech Horizontu, Erasmus+, ESI fondů a EHP. Více informací naleznete na stránce německého plánu pro oživení a odolnost a v článku věnovanému možnostem financování digi dovedností v Německu.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.