Nizozemsko: přehled digitálních dovedností 🇳🇱

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 17. srpna 2023 17.08.2023

Nizozemsko se ve vydání Indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) pro rok 2022 umístilo na 2. místě v oblasti lidského kapitálu z 27 členských států EU se skóre 63,1. V letech 2017 až 2022 je skóre Nizozemska v indexu DESI nepřetržitě nad průměrem EU o téměř 4 body ve váženém skóre a neustále roste

Podle zprávy DESI patří Nizozemsko k nejlépe hodnoceným zemím, pokud jde o základní digitální dovednosti – 79 % lidí v Nizozemsku má alespoň základní digitální dovednosti, zatímco průměr EU je 54 %. Odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií tvoří 6,7 % zaměstnanců, což je rovněž nad průměrem EU (4,5 %). S 3,4 % absolventů, kteří studovali ICT, zůstává Nizozemsko za průměrem EU (3,9 %) a pouze 18 % všech specialistů na ICT v Nizozemsku tvoří ženy ve srovnání s průměrem EU (19 %).

Index digitální budoucnosti společnosti Microsoft mapuje úroveň digitalizace v 16 evropských zemích včetně Nizozemska. Digitalizaci posuzuje pomocí 5 kategorií digitálního rozvoje: Digitální podnikání, digitální státní správa a veřejný sektor, digitální infrastruktura, digitální sektor a lidský kapitál. Index uvádí nejúspěšnější oblasti i ty, kde je třeba vynaložit další úsilí pro urychlení procesu digitální transformace. Nizozemsko dosáhlo v oblasti digitálního rozvoje skóre 150, což je o 50 % více, než je průměr pro střední a východní Evropu. Nizozemsko je na předních místech téměř ve všech měřených kategoriích, což ho celkově řadí na čtvrté místo za Finsko, Dánsko a Švédsko.

Nizozemská koalice pro umělou inteligenci vznikla v říjnu 2019 na podporu aktivit v oblasti umělé inteligence z iniciativy VNO-NCW MKB-Nederland (Konfederace nizozemského průmyslu a zaměstnavatelů pro nizozemské malé a střední podniky), Ministerstva hospodářství a politiky klimatu, TNO (Nizozemská organizace pro aplikovaný vědecký výzkum), Seedlink, Philips, Ahold Delhaize, IBM a nizozemského špičkového týmu Digital Delta. NL AIC je partnerství veřejného a soukromého sektoru, v němž spolupracují vládní orgány, podnikatelský sektor, vzdělávací a výzkumné instituce a organizace občanské společnosti s cílem urychlit a propojit vývoj a iniciativy v oblasti umělé inteligence.

Program Smart Industry založilo v listopadu 2014 Ministerstvo hospodářství (TNO, Hospodářská komora, Koninklijke Metaalunie, FME, ROMs). V průběhu let se v rámci programu Smart Industry vytvořilo hnutí, které usiluje o urychlení digitalizace zpracovatelského průmyslu. Společně se svými partnery Smart Industry podporuje a vede podniky k digitalizaci a umožňuje jim podniknout další krok z hlediska výdělečné schopnosti, inovační síly, strategické autonomie a průmyslu odolného v budoucnosti.

Přehled státních strategií a národních iniciativ 
Státní strategie 

V roce 2018 došlo k přijetí nizozemské Strategie digitalizace (DDS) pro digitální transformaci hospodářství a společnosti. Ta je každoročně aktualizována. Poslední vydání bylo zveřejněno v červnu 2021. DDS konsoliduje všechny digitalizační politiky nizozemské ústřední vlády a mimo jiné klade důraz na význam inkluzivní digitální transformace, na níž se podílí úplně všichni.

Nizozemská strategie pro digitální ekonomiku vznikala ve spolupráci s podnikatelskou sférou, vzdělávacími institucemi, společenskými organizacemi a dalšími partnery. Zaměřuje se na: urychlení digitalizace malých a středních podniků, stimulaci digitálních inovací a dovedností, kontrolu dobře fungujících digitálních trhů a služeb, rozšíření spolehlivé a silné digitální infrastruktury a posílení kybernetické bezpečnosti.

Nizozemská vláda schválila I-strategii Rijk 2021 – 2025 (Státní digitální strategie), kde stanovila požadavek co nejvíce využít transformačního potenciálu digitalizace směrem k bezpečné, transparentní a efektivní digitální budoucnosti zaměřené na lidi. Priority této strategie popisuje 10 témat: IDigi v srdci, Digitální odolnost, ICT krajina, Obecná vybavenost, Správa informací, Data a algoritmy, IDigi řemeslo, Transparentnost a vhled, Digi kontrola, Trh a inovace.

Akční plán pro zelená a digitální pracovní místa, který byl zveřejněn v roce 2023, přináší řadu opatření, která se týkají nedostatku pracovních míst v odvětvích, která mají význam pro klimatický a digitální přechod: 1. Zvýšení zájmu o přírodovědné a technické vzdělávání; 2. Udržení a zvýšení zájmu o trh práce v oblasti STEM; 3. Růst produktivity práce; 4. Posílení veřejné správy a potírání nejednotnosti.

Národní iniciativy 

Nizozemský plán pro obnovu a odolnost napomáhá přechodu na digitální technologie prostřednictvím investic do pokročilých technologií, jako jsou kvantové technologie (263 milionů eur) a umělá inteligence (60 milionů eur). Investice ve výši 209 milionů eur do infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) a odvětvové vzdělávací infrastruktury podporují digitalizaci vzdělávání. Podpora inovativních řešení v oblasti inteligentní mobility, zavádění digitální infrastruktury v systému řízení vlakové dopravy a rozvoj digitálních silničních stanic jsou podpořeny částkou 149 milionů eur s cílem prosadit udržitelnou mobilitu. Kromě toho návrh zahrnuje financování digitalizace řetězce trestního soudnictví (75 milionů eur) a modernizace informačních systémů ministerstva obrany (94 milionů eur). Kromě toho plán přispěje k rozvoji digitálních dovedností na různých úrovních nizozemského vzdělávacího systému, jakož i k digitální inkluzi ve vzdělávání (329 milionů eur) a zdravotnictví (22 milionů eur) prostřednictvím aplikací elektronického zdravotnictví.

Quantum Delta NL za přispění 264 milionů EUR z prostředků plánu pro obnovu a odolnost zakládá plně funkční národní ekosystém pro excelenci v oblasti kvantových inovací, který umožní vysoce kvalifikovaným odborníkům dodávat na trh kvantové počítače, kvantové sítě a kvantové senzory. Mezi aplikace kvantové technologie patří bezpečná komunikace, zvládání katastrof s cílem zlepšit předpovědi, výpočty, simulace, chemie a zdravotnictví. Quantum Delta NL představuje rozsáhlou spolupráci mezi vědeckými institucemi, podniky a společenskými organizacemi. Tento ekosystém se skládá z pěti center, která se nacházejí v Delftu, Eindhovenu, Leidenu, Twente a Amsterdamu, a zahrnuje celé Nizozemsko. Předpokládá se, že tato investice bude zcela uskutečněna do 30. června 2026.

Program dotací pro partnerství veřejného a soukromého sektoru v odborném vzdělávání byl vytvořen v roce 2023 jako součást nizozemského akčního plánu pro zelená a digitální pracovní místa a má zvýšit inovační sílu a produktivitu podniků prostřednictvím rozšíření spolupráce mezi odborným vzděláváním a zaměstnavateli. Na tuto investici bude v nadcházejících letech vyčleněno 210 milionů eur.

Možnosti financování 

Možnosti financování rozšiřování a prohlubování kvalifikace s cílem podpořit digitální kompetence jednotlivců a organizací je možné formou půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím nástroje pro obnovu a odolnost, a také formou aktivit v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách stránkách iniciativy Inteligentní průmysl, nizozemská koalice pro umělou inteligenci, oživení a odolnost a v článku věnovanému možnostem financování digi dovedností v Nizozemsku.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz