🇬🇷 Řecko: přehled digitálních dovedností

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

Řecko se ve vydání indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) za rok 2022 umístilo na 22. místě v oblasti lidského kapitálu ze všech 27 členských států EU se skóre 40,1. Skóre Řecka v indexu DESI je stále pod průměrem EU, i když od roku 2019 jeho hodnocení v oblasti lidského kapitálu vzrůstá.

Podle zprávy DESI 52 % lidí (ve věku 16-74 let) v Řecku ovládá základní digitální dovednosti, tedy téměř stejně jako v EU (54 %). Řecko však patří mezi přední země s 88 % mladých lidí (16-24 let), kteří mají alespoň základní digitální dovednosti, což je mnohem více než průměr EU (71 %). Procento odborníků na informační a komunikační technologie mírně vzrostlo, ve srovnání s průměrem EU (4,5 %) zůstává nízké (2,8 %). Podíl žen mezi odborníky na ICT (21 %) je však vyšší než průměr EU (19 %). 

Index digitální budoucnosti společnosti Microsoft hodnotí úroveň digitalizace v 16 evropských zemích včetně Řecka. Index přináší údaje o aktuální úrovni digitalizace dané země a odhaluje nejúspěšnější oblasti, a také oblasti, kde je třeba ještě zapracovat na procesu digitální transformace. Digitalizace je vnímána prostřednictvím 5 kategorií digitálního rozvoje: Digitální podnikání, digitální státní správa a veřejný sektor, digitální infrastruktura, digitální sektor a lidský kapitál. Celková úroveň digitálního rozvoje Řecka je 81 bodů, což je 17 % pod průměrem střední a východní Evropy. V porovnání se zeměmi střední a východní Evropy je Řecko hodnoceno podprůměrně v kategoriích Digitální podnikání, Digitální státní správa a veřejný sektor, Digitální infrastruktura, Digitální sektor, nadprůměrně v kategorii Lidský kapitál, a to 96,94 ze 100 bodů.

Řecká národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa je platformou pro spolupráci veřejných i neveřejných subjektů, které usilují o rozšíření digitálních dovedností v řecké společnosti. Cílem Národní koalice je spolupráce všech zúčastněných stran zaměřená na plnění opatření směřujících ke zdokonalování digitálních dovedností, na překonání digitální propasti ve všech odvětvích řecké ekonomiky a společnosti a na šíření politik EU v oblasti digitálních dovedností v Řecku.

Přehled státních strategií a národních iniciativ
Státní strategie

Bible digitální transformace je hlavním strategickým dokumentem, který vytyčuje cíle digitální transformace Řecka na období 2020-2025. Nastiňuje hlavní zásady, strategické osy a intervence na horizontální a vertikální úrovni, které jsou zaměřeny na posílení a podporu digitální transformace řecké společnosti a ekonomiky. Představuje strategický plán digitální transformace Řecka na příštích 5 let. Strategie zahrnuje šest pilířů: (i) konektivitu; (ii) digitální dovednosti; (iii) digitální stát; (iv) digitální podnikání; (v) digitální inovace a (vi) integraci digitálních technologií do všech odvětví ekonomiky. Mezi úkoly souvisejícími se získáváním digitálních dovedností uvádí Digitální investice do lidských zdrojů, Národní portál pro digitální schopnosti a Šíření aktivit zaměřených na digitální dovednosti v Řecku, které jsou v souladu s nejnovějšími politikami EU.

Program digitální transformace (PPsiMet) 2021-2027, který je financován z EFRR a EKT+, přispívá k naplnění vize digitálního Řecka a k prosazení hospodářské transformace země prostřednictvím: Poskytování nových a modernizovaných veřejných digitálních služeb a aplikací podnikům a občanům, zajištění interoperability digitálních systémů a služeb, rozvoj digitálních platforem využívaných v podnikatelské činnosti, digitální transformace místní samosprávy, zajištění ultrarychlého připojení, uspokojení potřeb v oblasti digitálních dovedností a integrace nejmodernějších technologií. Rozpočet PPSiMet na období 2021-2027 činí 943 004 309 EUR.

Národní iniciativy

Řecký plán obnovy a odolnosti zahrnuje investice a reformy do digitalizace veřejné správy a podniků soukromého sektoru, do konektivity a do digitálních dovedností. Investuje 160 milionů eur do rozvoje sítí 5G, 1,3 miliardy eur do digitální transformace veřejného sektoru a dalších 375 milionů eur do digitalizace podniků, která podpoří využití digitálních technologií v malých a středních podnicích. Dále bude v rámci plánu investováno více než 500 milionů eur do digitální transformace vzdělávacího a zdravotnického systému a téměř 750 milionů eur bude investováno do digitálních dovedností. V roce 2022 se rozběhlo několik akcí k modernizaci a digitalizaci veřejného sektoru, např. projekty digitalizace archivů a souvisejících služeb (598 mil. EUR), rozvoj interoperability a webových služeb a modernizace veřejné správy, reforma k naplnění strategie kybernetické bezpečnosti pro veřejný sektor a kroky ke zlepšení konektivity.

Digitální transformace malých a středních podniků přináší podpůrný systém, který malým a středním podnikům nabízí poukázky, které lze využít na nákup digitálních technologií a souvisejících služeb. Prostřednictvím online platformy mohou MSP snadno požádat o dotaci a vybrat si odpovídající způsob digitalizace. Součástí projektu je také poradenská pomoc pro vývoj nových digitalizačních systémů. Očekává se, že po dokončení projektu získá díky systému voucherů podporu na digitalizaci nejméně 100 000 malých a středních podniků a nejméně 1 000 malých a středních podniků se bude podílet na vývoji nových digitálních řešení.

Více než 500 000 žáků ve věku od 4 do 24 let z rodin s nízkými příjmy a více než 150 000 učitelů základních a středních škol dostalo poukázku v hodnotě 200 EUR na nákup tabletu, notebooku nebo stolního počítače. Akce “Poukázky studentům na notebooky a další IT vybavení” byla určena osobám s nízkými příjmy a zároveň přispěla k digitální transformaci vzdělávacího systému. Během pandemie, kdy byly školy zavřené a výuka probíhala výhradně online a vyžadovala použití IT zařízení, usnadnila tato iniciativa přístup k e-learningu.

Vzdělávací programy pro nezaměstnané a zaměstnance soukromého sektoru usilují o to, aby v roce 2023 bylo proškoleno dalších 150 000 zaměstnanců soukromého sektoru, včetně zaměstnanců malých a středních podniků, v oblasti digitální, environmentální a finanční gramotnosti. Organizace nabízející odbornou přípravu patří do veřejného i soukromého sektoru a splňují určitá kritéria pro zajištění kvality. V kombinaci s reformou národního systému celoživotního učení investice umožnily vylepšit model nabídky programů rozšiřování a doplňování kvalifikace, stejně tak i nástroje pro analýzu dovedností, které se používají k předvídání kvalifikačních potřeb, a tím se zvýšila schopnost systému nabízet vysoce kvalitní a pro trh práce odpovídající odbornou přípravu těm, kteří ji potřebují. Více informací zde.

Možnosti financování

Možnosti financování rozšiřování a prohlubování kvalifikace s cílem podpořit digitální kompetence jednotlivců a organizací je možné formou půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím plánu pro obnovu a odolnost, a také formou aktivit v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách řecké národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa a v článku věnovanému možnostem financování digi dovedností v Řecku.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz