Slovensko: přehled digitálních dovedností 🇸🇰

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

Slovensko se ve vydání Indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) za rok 2022 z hlediska lidského kapitálu umístilo na devatenáctém místě z 27 členských států EU se skóre 44,1, což ho řadí pod průměr EU (45,7). Základní digitální dovednosti ovládá 55 % Slováků, což je o něco více než průměr EU (54 %). Nicméně pouze 21 % Slováků vládne pokročilými digitálními dovednostmi, a to je pod průměrem EU, který činí 26 %. Pouze 16 % podniků poskytuje svým zaměstnancům školení v oblasti informačních a komunikačních technologií ( ve srovnání s průměrem EU, který činí 20 %). Podíl ICT specialistů na trhu práce je 4,3 %, což je o něco méně než průměr EU, který činí 4,5 %. Ženy tvoří 15 % odborníků na ICT, průměr EU je 19 %.

IT Fitness Test v roce 2022 složilo na Slovensku v první, certifikační fázi 27 757 osob, které test zvládly v obtížnější verzi pro osoby starší 15 let s průměrnou úspěšností 52,55 %. Ve srovnání s rokem 2021 je celková úspěšnost v testu vyšší přibližně o 12 %. Testování pro žáky starší 15 let proběhlo za účasti žáků z 567 škol. Středoškolskou verzi testu pak samostatně řešilo 2 549 účastníků, kteří uvedli, že jsou učiteli. Průměrná úspěšnost učitelů v testu pro střední školy byla 57,39 % a oproti loňskému roku se učitelé zlepšili o 5 %. Jednodušší verzi testu pro základní školy vyplnilo v první fázi testování celkem 14 193 účastníků ve věku 7-16 let. Průměrná úspěšnost v této věkové kategorii dosáhla 55,03 % a oproti roku 2021 se žáci základních škol zlepšili o 15 %.

Národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa Slovenské republiky (Digitalna koalicia) vznikla v roce 2017 z iniciativy Evropské komise, Úřadu místopředsedy vlády Slovenské republiky pro investice a informatizaci a IT Asociace Slovenska. Digitalna koalicia sdružuje 93 členů (rok 2023) – nejdůležitějších zástupců v oblasti vzdělávání a ICT na Slovensku, propojuje příslušná ministerstva, univerzity, asociace, technologické firmy a významné platformy, které se zaměřují na vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí.

Přehled státních strategií a národních iniciativ
Státní strategie

Strategie digitální transformace Slovenska do roku 2030 je strategie vlády napříč sektory – rámec, který definuje politické priority Slovenska v kontextu probíhající digitální transformace ekonomiky a společnosti pod vlivem inovativních technologií a globálních trendů digitálního věku. Cílem Slovenska je do roku 2030 modernizovat ekonomiku pomocí inovativních a ekologických průmyslových řešení, které umožní datová ekonomika postavená na vědeckých poznatcích. To zahrnuje posílení dovedností občanů žít aktivním digitálním životem a plně využívat výhod technologií, stejně tak zlepšení výkonu služeb státní správy.

Národní strategie Slovenské republiky v oblasti digitálních dovedností a akční plán na období 2023–2026 byly zveřejněny v roce 2022 a vycházely z několika národních strategií a strategií EU, které znovu potvrdily zájem prosadit digitální transformaci coby nejvyšší prioritu. Slovenská digitální strategie je rozdělena do šesti prioritních oblastí: Institucionální zázemí (model “Governance”); ICT specialisté; Digitální dovednosti mládeže a učitelů ve vzdělávání; Digitální dovednosti aktivních účastníků na trhu práce; Podíl dívek a žen v ICT; Digitální propast a digitální vyloučení.

Akční plán pro digitální transformaci Slovenska na období 2023–2026 definuje cíle státu v oblasti digitalizace. Hlavní důraz je kladen na oblast digitalizace podniků a celé ekonomiky, na rozvoj a využívání špičkových digitálních technologií a na budování životaschopné společnosti . Stanovuje základní rámec pro oblast produktivity, znalostní ekonomiky, zaměřuje se na dílčí oblasti s vyšší přidanou hodnotou, konkurenceschopnější ekonomiku, udržitelný rozvoj. Zároveň podporuje úspěšný rozvoj podniků v digitálním věku, ale také vytváření odolnosti před negativními dopady digitálních technologií.

Oblasti akčního plánu vycházejí z vize Slovenské republiky definované ve Strategii digitální transformace Slovenska 2030 a strategických dokumentů na úrovni Evropské unie, včetně rámcové dohody evropských sociálních partnerů o digitalizaci. Jedná se o budování digitálního ekosystému, digitální transformaci širší ekonomiky; rozvoj digitální infrastruktury; využití potenciálu umělé inteligence a digitální společnost.

Národní iniciativy

Digitální transformace je jednou z hlavních součástí slovenskéhoplánu pro obnovu a odolnost. Opatření plánu přispívající k digitální transformaci představují 21 % (1,33 mld. EUR), což překračuje cílovou hodnotu 20 %. K naplnění digitálního cíle významně přispívá projekt Digitálne Slovensko (stát v mobilu, kybernetická bezpečnost, rychlý internet pro každého, digitální ekonomika), následovaný digitálními investicemi do vzdělávání, výzkumu a inovací a udržitelné dopravy.

Obsahuje reformy v oblasti eGovernmentu, konektivity, digitální transformace ekonomiky a společnosti, vzdělávání a zabezpečení služeb v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti ve státní správě a strategický přístup ke vzdělávání v oblasti digitálních dovedností ve spolupráci s hlavními zúčastněnými partnery. Plán umožní účast v příhraničních evropských projektech zaměřených na budování digitální ekonomiky, v projektech zaměřených na rozvoj a aplikaci špičkových digitálních technologií a v hackathonech. Soustředí se také na rozvoj digitálních dovedností seniorů a poskytování digitálních zařízení seniorům. Více informací je k dispozici na hlavní webové stránce RRF Slovensko Plán obnovy.

IT Fitness Test je největší a nejucelenější bezplatný test ICT dovedností na Slovensku. Za posledních 10 let se do něj zapojilo více než 300 000 lidí. Cílovou skupinou jsou především žáci a studenti základních, středních a vysokých škol, protože jedním z hlavních poslání testu je připravit je na další studium a praktické využití IT dovedností v pracovním životě. V roce 2022 byl IT Fitness Test poprvé pořádán ve 4 zemích a 5 jazycích a přesáhl počet 100 000 účastníků. Kromě slovenštiny byl test k dispozici také v češtině, maďarštině a polštině, anglická verze byla k dispozici jako speciální bonus. Nejmladším účastníkům testu je 7 let, nejstaršímu účastníkovi z Bratislavy je 82 let. Nejúspěšnějšími účastníky testu v kategorii osob starších 15 let se stoprocentní úspěšností bylo 20 učitelů, 110 studentů (75 chlapců, 35 dívek) a 13 pracovníků z mimoškolní činnosti. Další informace jsou k dispozici v závěrečných zprávách za roky 2022, 2021 a 2020.

Digitální koalice uzavřela dohodu o spolupráci s Jednotou důchodců na Slovensku, která podporuje naplňování Národního projektu Ministerstva investic, regionálního rozvoje a informatizace Slovenské republiky (MIRRI) „Zlepšování digitálních dovedností seniorů a znevýhodněných skupin ve státní správě“. Hlavním cílem projektu je vytvořit vzdělávací platformu, která seniorům pomůže nejen zvládnout základní digitální dovednosti a aktivně je používat v každodenním životě, ale také se orientovat ve složitém digitálním světě a umět se vyvarovat jeho nástrah.

Možnosti financování

Financování rozšiřování a prohlubování kvalifikace s cílem podpořit digitální kompetence jednotlivců a organizací je možné formou půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím nástroje pro obnovu a odolnost, a také formou aktivit v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách slovenské národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa a v článku věnovanému možnostem financování digitálních dovedností na Slovensku.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.