O strategii

 • Národní AI strategie (NAIS) je součástí naplňování Inovační strategie České republiky 2019 – 2030 (The Country for the Future) a jejího hlavního cíle učinit z Česka inovačního lídra.
 • Na úrovni EU je hlavním cílem zapojit se do zvýšení globální konkurenceschopnosti Evropy díky využití AI. Strategie proto přímo navazuje na iniciativy Evropské komise (EK), především Koordinovaný plán k umělé inteligenci a dělení do sedmi vertikálních kapitol přímo odpovídá jím stanoveným oblastem.
 • Průřezovým cílem je využít příležitost v rozvoji AI, dobrých výchozích podmínek ČR a spolupráce se soukromým sektorem a vybudovat Česko jako modelovou evropskou zemi pro AI, a to díky:

1. Koncentraci excelentního výzkumu na vývoj odpovědného a důvěryhodného AI

 • Východiskem zaměření českého AI výzkumu a vývoje na obory úzce související s interakcí člověka a stroje (rozpoznávání obrazu, zpracování jazyka, vysvětlitelnost AI, bezpečnost, obrana, robotika, doprava, atd.), v mezinárodní spolupráci v rámci EU i mimo evropské státy.
 • Rozvíjí AI v klíčových oblastech bezpečnosti a obrany, mobility, výroby a služeb na základě evropského směru vývoje umělé inteligence se zaměřením na člověka a etické standardy AI.
 • Je základem pro vybudování takto zaměřeného komplexního ekosystému Evropského centra excelence, testovacího centra a DIH, které pomohou celoevropské konkurenceschopnosti.

2. Podpoře digitální transformace, především malých a středních firem a rozvoje start-upů

 • Staví na průmyslové a podnikatelské tradici ČR a vysoké technologické inteligenci obyvatel.
 • Základem transfer technologií a inovací z výzkumu a vývoje především do SME, financování high-tech inovací a rozvoje nových značek a podniků s celoevropským a globálním dosahem.
 • Zásadní proto podpora start-upů a spin-offů stavících na průlomových disruptivních inovacích.

3. Zajištění rovnoměrných příležitostí a benefitů z ekonomického rozvoje pro celou společnost

 • Výchozí podmínky dané ekonomickým růstem a nízkou nezaměstnaností, příležitost pro zvýšení přidané hodnoty a mezd díky rozvoji ekonomiky postavené na inovacích.
 • Důraz na širokou rekvalifikaci a zvýšení úrovně dovedností u pracujících v oborech s nejvyšším potenciálem automatizace, a to v úzké spolupráci veřejné a soukromé sféry.
 • Vytvoření administrativního a legislativního rámce pro AI, který zabrání jakékoliv formě diskriminace, či znevýhodňování, se zásadním důrazem na ochranu práv a soukromí.
 • Hlavní koordinací naplňování cílů strategie je pověřen místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu, který předsedá Výboru pro AI složeném ze zástupců fungujícímu v rámci konce.
V jednotlivých kapitolách jsou klíčová opatření:

1. Podpora a koncentrace vědy, výzkumu a vývoje

 • Organizace jedné ze sítí Evropských center excelence se sídlem v Praze a zapojení do dalších.
 • Vybudování systému center excelence, testovacích center a DIH pro přenos know-how do praxe.
 • Podpora rozvoje a získávání špičkového talentu v ČR i ze zahraničí, z EU i třetích zemí.

2. Financování výzkumu a vývoje, podpora investic a rozvoj AI ekosystému v ČR

 • Rozšíření finanční podpory špičkového akademického i podnikového výzkumu a vývoje AI.
 • Budování inovačních hubů (IHAI, mobilita, ESA), podpora start-upů a lákání chytrých investic.
 • Zavedení nástrojů podpory investic do inovativních projektů a automatizace, hlavně v oblasti SME.

3. AI v průmyslu, službách a veřejné správě

 • Vytvoření podmínek pro rozvoj AI, především zpřístupnění a využívání dat a infrastruktury.
 • Zjednodušení získávání a udržení špičkových zaměstnanců z členských států EU i třetích zemí.
 • Zavedení aplikací AI ve veřejné správě (např. ve zdravotnictví, či dopravě).

4. Lidský kapitál a vzdělávací systém spolu s celoživotním vzděláváním

 • Rozvoj celoživotního vzdělávání a re-skillingu, především v profesích ohrožených automatizací.
 • Transformace vzdělávacího systému s ohledem na budoucí požadavky trhu práce.
 • Vznik nových vysokoškolských a doktorských studijních programů se zaměřením na AI.

5. Opatření k řešení dopadů AI na trh práce a sociální systém

 • Podpora sebezaměstnání a startu malého podnikání, úprava flexibilních forem práce.
 • Průběžné vyhodnocování dopadů a příprava sociálního systému a opatření na změny trhu práce.
 • Podpora znevýhodněných a automatizací nejvíce ohrožených skupin a regionů.

6. Právní a společenské aspekty AI, etická pravidla, ochrana spotřebitele a bezpečnostní otázky

 • Zřízení expertní platformy a fóra pro průběžnou revizi právních a etických pravidel AI.
 • Odstranění překážek a zavedení vhodných nových institutů pro rozvoj AI (např. datové trusty).
 • Revize legislativy v souvislosti s AI s důrazem na zabránění diskriminaci, ochranu práv a soukromí.

7. Mezinárodní spolupráce

 • Aktivní zapojení ČR do mezinárodních iniciativ v oblasti inovací, vývoje nových technologií a AI.
 • Využití stávajících i nových formátů spolupráce na úrovni regionu, EU i mezinárodních organizací.
 • Začlenění AI do programu a příprava předsednictví ČR v Radě EU v 2. polovině roku 2022.

Aktuální stav strategie

Informace o plnění a aktualizaci najdete na tomto odkazu.

Aktuality ke strategii najdete na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/digitalni-ekonomika/umela-inteligence/.