🇸🇪 Švédsko: přehled digitálních dovedností

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

Úvod 

Ve vydání indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) z roku 2022 se Švédsko umístilo na 4. místě z 27 členských států EU. Celkově Švédsko dosahuje dobrých výsledků (jako tomu bylo v posledních několika letech) a dosahuje nad celkovým průměrem EU, i když pokrok není tak rychlý jako dříve. Tato země se umístila na čtvrtém místě v lidském kapitálu, což je ve srovnání s ostatními zeměmi EU i nadále silná výkonnost. Obecná populace má jak vysoký stupeň základních digitálních dovedností (67 %), tak nad rámec základních digitálních dovedností (36 %), což ukazuje, že Švédsko směřuje správným směrem k dosažení cíle digitální dekády, aby 80 % obyvatelstva získalo do roku 2030 alespoň základní digitální dovednosti. Pokud jde o konektivitu, Švédsko se vrátilo na 9. místo a je pod průměrem EU, pokud jde o pokrytí sítí 5G. Konkrétně Švédsko dosahuje výrazně pod průměrem EU (66 %) v pokrytí sítí 5G v obydlených oblastech 18 %. Švédsko se navíc řadí na 9. místo v oblasti digitálních veřejných služeb. Obyvatelstvo ve Švédsku, podniky a veřejný sektor jsou vysoce digitálně vyspělé. Nejvíce digitalizované malé a střední podniky má Švédsko spolu s Finskem (86 % má základní úroveň digitální intenzity). Finsko, Dánsko a Švédsko se navíc celkově umístily na nejvyšším místě v digitální transformaci podniků. 

Index digitální budoucnosti společnosti Microsoft měří úroveň digitalizace 16 evropských zemí, včetně Švédska. Index přináší údaje o současné úrovni digitalizace země a odhaluje nejúspěšnější oblasti, ale také oblasti, v nichž je třeba vyvinout větší úsilí pro urychlení procesu digitální transformace. Digitalizace je vnímána prostřednictvím pěti kategorií digitálního rozvoje: Digitální podnikání, digitální veřejná správa a veřejný sektor, digitální infrastruktura, digitální sektor a lidský kapitál. Celkové skóre digitálního rozvoje Švédska je 159, zatímco průměr střední a východní Evropy je 100. Švédsko se tak stává jedním z průkopníků digitálního rozvoje.  

V roce 2018 vznikla švédská národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa, která v letech 2019 a 2020 soustavně rostla. Koalice je nyní partnerstvím mnoha zúčastněných stran, které se aktivně podílí na podpoře digitálních dovedností a kompetencí ve Švédsku. Koalice funguje jako síť orientovaná na členy a jejím cílem je vytvořit prostředí založené na spolupráci a podporující začlenění, aby se její členové mohli setkávat a diskutovat. Koalice má přibližně 30 členských organizací a zastupuje širokou škálu odvětví, včetně vládních agentur, univerzit, průmyslových sdružení, zástupců soukromého sektoru a nevládních organizací.

Přehled státních strategií a vnitrostátních iniciativ 
Státní strategie 

Současná strategie digitalizace Švédska Švédská strategie digitalizace přijatá v roce 2017. Tuto původní strategii doplňují další strategie, jako je vnitrostátní přístup k umělé inteligenci (2019) a strategie pro data (2021). Přestože byla strategie přijata před pěti lety, usiluje o to, aby se Švédsko stalo průkopníkem při uvolňování potenciálu digitální transformace, a má příslušné doprovodné strategie. Švédsko rovněž přijalo národní strategii digitalizace pro školní systém (2017), po níž následuje akční plán (2019). Z 18 iniciativ navržených v akčním plánu probíhá 13 iniciativ. 

Švédská národní agentura pro vzdělávání předložila vládě návrh nové národní strategie digitalizace školního systému na období 2023–2027. Tento návrh byl předložen dne 19. prosince 2022 a švédská národní agentura pro vzdělávání mimo jiné uvádí, že účelem strategie je poukázat na společný směr pro další práci, a tím zvýšit rovnocennost předškolního vzdělávání, školního vzdělávání a vzdělávání dospělých. 

Vnitrostátní iniciativy  

Švédský plán pro oživení a odolnost disponuje celkovou částkou 3,3 miliardy EUR ve formě grantů a zaměřuje se na řešení výzev souvisejících s ekologickou a digitální transformací a lidským kapitálem. Digitální výzvy Švédska se zaměřují na potřebu realizovat transformační potenciál digitalizace. Za tímto účelem se snaží zvýšit počet studijních míst ve vysokoškolském odborném vzdělávání a rozšířit vzdělávání na univerzitách a jiných vysokoškolských institucích. To je nezbytné pro řešení současného nedostatku odborníků v odvětví informačních a komunikačních technologií. 

Každoroční vnitrostátní akce s názvem „Digitalidag“ nebo „Digitální oblast“ se zaměřuje na digitální aspekty každodenního života a sdružuje veřejné a soukromé zúčastněné strany z různých společenských odvětví s cílem povzbudit lidi, aby se zapojili do digitálního rozvoje. Dne 14. října 2022 se konalo čtvrté vydání programu Digitalidag. 250 zúčastněných stran z podnikatelské sféry, obcí, orgánů, knihoven, akademické obce, občanské společnosti a dalších společenských subjektů se zúčastnilo a společně zorganizovalo 1000 činností v 215 lokalitách po celém Švédsku. 

Švédská iniciativa pro digitální dovednosti vytvořila řadu zpráv, které se týkají různých aspektů souvisejících s digitálními dovednostmi. Tyto zprávy obsahují analýzu odhadovaného nedostatku 70,000 kvalifikovaných odborníků v oblasti IKT do roku 2024 a zabývají se tím, jak definovat digitální excelenci; analyzovat reklamy na pracovní místa, poskytnout budoucí scénáře, jak může vypadat dostupnost digitální excelence v závislosti na různých politických rozhodnutích a na vývoji trendů. Iniciativa rovněž předložila předběžný návrh na podporu nabídky digitálních dovedností, který zahrnuje opatření, jako je pokrok ve vzdělávání a výzkumu, rozvoj specializované rady pro spolupráci a zlepšení dostupnosti statistik a odhadů. Závěrečná zpráva byla zveřejněna dne 31. října 2022. 

Analyzují například odhadovaný nedostatek 70000 kvalifikovaných pracovníků v oblasti IKT do roku 2024; podívat se na to, jak definovat digitální excelenci; analyzovat reklamy na pracovní místa, poskytnout budoucí scénáře, jak může vypadat dostupnost digitální excelence v závislosti na různých politických rozhodnutích a na vývoji trendů. Iniciativa rovněž předložila předběžný návrh, jak podpořit nabídku dovedností v oblasti digitální excelence. Návrhy sahají od podpory vzdělávání a výzkumu; zlepšení spolupráce vytvořením specializované rady a zlepšením dostupnosti statistik a prognóz.  

Možnosti financování 

Možnosti financování prohlubování dovedností a změny kvalifikace na podporu digitálních kompetencí jednotlivců a organizací jsou k dispozici ve formě půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021–2026 je většina činností v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost, ale také jako činnosti v grantových režimech Horizontu, Erasmus+, ESI fondů a EHP. Další informace naleznete na stránce švédské národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa a v článku věnovanému možnostem financování digi dovedností ve Švédsku.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz