🇸🇪 Švédsko: přehled digitálních dovedností

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

Švédsko se ve vydání indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) za rok 2022 umístilo na 4. místě z 27 členských států EU. Celkově si Švédsko vede dobře (stejně jako tomu bylo v posledních několika letech) a dosahuje výsledků nad celkovým průměrem EU, i když vývoj není tak dynamický jako dříve. V oblasti lidského kapitálu se země umístila na 4. místě, což je ve srovnání s ostatními zeměmi EU i nadále dobrý výsledek. Obecná populace má jak vysoký stupeň základních digitálních dovedností (67 %), tak i vyšší než základní digitální dovednosti (36 %), což ukazuje, že Švédsko jde správným směrem k dosažení cíle Digitální dekády, kterým je 80 % populace s alespoň základními digitálními dovednostmi do roku 2030. Pokud jde o konektivitu, Švédsko se posunulo zpět na 9. místo a je pod průměrem EU v oblasti pokrytí 5G. Konkrétně v pokrytí obydlených oblastí 5G je Švédsko s 18 % daleko pod průměrem EU (66 %). Kromě toho je Švédsko na 9. místě v oblasti digitálních veřejných služeb. Ve Švédsku jsou obyvatelé, podniky i veřejný sektor vysoce digitálně vyspělí. Švédsko má spolu s Finskem nejvíce digitalizované malé a střední podniky (86 %, resp. 86 % se základní úrovní digitální náročnosti). Finsko, Dánsko a Švédsko se navíc celkově řadí na nejvyšší příčky v digitální transformaci podniků. 

Index digitální budoucnosti společnosti Microsoft hodnotí úroveň digitalizace v 16 evropských zemích včetně Švédska. Index přináší údaje o aktuální úrovni digitalizace dané země a rozpoznává nejúspěšnější oblasti, ale také oblasti, kde je třeba vyvinout další úsilí k nastartování procesu digitální transformace. Digitalizace je vnímána prostřednictvím 5 kategorií digitálního rozvoje: Digitální podnikání, digitální státní správa a veřejný sektor, digitální infrastruktura, digitální sektor a lidský kapitál. Celkové skóre digitálního rozvoje Švédska je 159 bodů, zatímco průměr zemí střední a východní Evropy je 100 bodů. Švédsko se tak řadí mezi přední země v oblasti digitálního rozvoje.

V roce 2018 vznikla Švédská národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa, která se v letech 2019 a 2020 systematicky rozšiřovala. Koalice je nyní partnerstvím mnoha zúčastněných stran, které se aktivně podílejí na šíření digitálních dovedností a kompetencí ve Švédsku. Koalice funguje jako síť orientovaná na členy a usiluje o vytvoření společného a inkluzivního prostředí pro setkávání a diskuse svých členů. Koalice, která má přibližně 30 členských organizací, zastupuje různé sektory, včetně vládních agentur, univerzit, průmyslových sdružení, zástupců soukromého sektoru a nevládních organizací.

Přehled státních strategií a národních iniciativ 
Státní strategie 

Současná Švédská strategie digitalizace byla přijata v roce 2017. Tuto původní strategii doplňují další strategie, například Národní přístup k umělé inteligenci (2019) a Datová strategie (2021). Přestože byla tato strategie přijata již v roce 2017, jejím cílem je, aby se Švédsko stalo lídrem v odemykání potenciálu digitální transformace, a má příslušné doprovodné studie. Švédsko rovněž přijalo národní strategii digitalizace školského systému (2017), na kterou navazuje akční plán (2019). Z 18 iniciativ navržených v akčním plánu jich 13 již probíhá.

Švédská národní agentura pro vzdělávání předložila vládě návrh nové národní strategie digitalizace školského systému na období 2023-2027. Tento návrh byl předložen 19. prosince 2022 a Švédská národní agentura pro vzdělávání v něm mimo jiné píše, že účelem strategie je poukázat na společný směr další práce a zvýšit tak rovnost v předškolním, školním a dospělém vzdělávání.

Národní iniciativy  

Švédský plán obnovy a odolnosti disponuje granty v celkové výši 3,3 miliardy EUR a soustředí se na problémy spojené s ekologickým a digitálním přechodem a lidským kapitálem. Digitální výzvy Švédska se týkají především potřeby využít transformační potenciál digitalizace. Jejich účelem je zvýšit počet studijních míst ve vyšším odborném vzdělávání a rozšířit vzdělávání na univerzitách a dalších vysokoškolských institucích. To je nezbytné k překonání současného nedostatku odborníků v odvětví informačních a komunikačních technologií.

Každoroční národní akce nazvaná “Digitalidag” nebo “Digitaltoday” se zaměřuje na digitální aspekty každodenního života a sdružuje veřejné a soukromé subjekty z různých společenských oblastí a motivuje lidi, aby se podíleli na digitálním rozvoji. Dne 14. října 2022 se konal čtvrtý ročník Digitalidag. Zúčastnilo se ho 250 zájemců z řad podnikatelů, obcí, úřadů, knihoven, akademické obce, občanské společnosti a dalších společenských organizací, kteří společně uspořádali 1000 aktivit na 215 místech po celém Švédsku.

Organizace Digital Skills Sweden Initiative vypracovala několik zpráv,které se zabývají různými aspekty digitálních dovedností. Tyto zprávy se zabývají analýzou odhadovaného nedostatku 70 000 odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií do roku 2024, zabývají se tím, jak definovat digitální excelenci, analyzují inzeráty na pracovní místa a předkládají budoucí scénáře, jak může vypadat oblast dostupnosti digitální excelence v závislosti na různých politických rozhodnutích a vývoji trendů. Tato organizace rovněž představila předběžný návrh na zlepšení nabídky digitálních dovedností, který počítá s různými kroky, jako je rozvoj vzdělávání a výzkumu, vytvoření specializované rady pro spolupráci a zpřístupnění statistických údajů a prognóz. Závěrečná zpráva byla zveřejněna 31. října 2022.  

Možnosti financování 

Možnosti financování rozšiřování a prohlubování kvalifikace s cílem podpořit digitální kompetence jednotlivců a organizací je možné formou půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím plánu pro obnovu a odolnost, a také formou aktivit v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách švédské národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa a v článku věnovanému možnostem financování digi dovedností ve Švédsku.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz